Likwidacja firmy

NASZE USŁUGI

Likwidacja firmy - Co zrobić z dokumentacją firmy w przypadku zakończenia działalności?

Należy ją przekazać do uprawnionego archiwum.

W przypadku spółek wpisanych do KRS, do wniosku o wykreślenie spółki należy dołączyć uchwałę zgromadzenia wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki. Również spółki cywilne i jednoosobowe działalności gospodarcze mają obowiązek zdeponowania dokumentacji pracowniczej w uprawnionym archiwum.

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich od blisko 30 lat, zajmuje się profesjonalnym zabezpieczaniem dokumentacji polikwidacyjnej. Nasza działalność prowadzona jest na podstawie

Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217)

– tekst obowiązujący od 25 marca 2019 r.

Zgodnie z Art. 51a. ustawy archiwalnej:

  1. Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, zwanej dalej „dokumentacją”, jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), wykonywaną przez przedsiębiorcę, i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, zwanego dalej „rejestrem”.
  2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być wykonywana także przez:
    1. archiwa państwowe;
    2. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.

Jak długo należy przechowywać dokumenty firmowe?

Odpowiedź znajdziesz np. TUTAJ. Jeżeli masz pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami.

Jak zabezpieczamy dokumenty?

  • Miejscem przechowywania są archiwa spełniające wszystkie wymogi z zakresu pełnego bezpieczeństwa akt, wyposażone w skuteczne systemy ochrony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U. 2005 Nr 32 poz. 284);
  • Dokumentacja pracownicza jest udostępniania byłym pracownikom zgodnie z wytycznymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz.U. 2005 Nr 28 poz. 240);
  • Obsługa dokumentacji jest wykonywana z respektowaniem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
  • Przejęte do przechowania akta, po upływie obligatoryjnych okresów ich przechowywania podlegają wybrakowaniu i zniszczeniu, w trybie ustalonym rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. 2015, poz. 1743);

Ile to kosztuje?

Opłata z tytułu zabezpieczenia dokumentacji zależy od ilości dokumentów i ich rodzajów (wymaganych okresów przechowania). Minimalna opłata wynosi 3.500,00 zł netto

Skontaktuj się z nami, na pewno pomożemy

Napisz: sap@sap.waw.pl
Zadzwoń: +48 501 265 685