Standard SAP

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich spełnia wymagania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr. 101 poz. 926 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, Dz.U. 2004 Nr 100 poz. 1024).

Skontaktuj się z nami!

Pozostań w kontakcie ze specjalistami