Statut

STATUT DO POBRANIA

S T A T U T
STOWARZYSZENIA
ARCHIWISTÓW POLSKICH
uchwalony na XVI Krajowym Zjeździe Delegatów
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
w dniu 05 listopada 2022 r.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa zgodnie z przepisami Konstytucji RP, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie może używać skrótu SAP.

§ 2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem członków, szanuje ich indywidualne prawo do własnych przekonań i poglądów.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest Warszawa.
 2. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są oddziały mające swoje siedziby w Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Płocku, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze.
 3. Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i ma osobowość prawną.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, określonych w odrębnych przepisach prawa.
 2. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów na cele statutowe.
 3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 7

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały i koła w trybie określonym w § 47 ust 2 i § 59 ust 2,3 i 4 Statutu oraz sekcje w trybie określonym w § 60 ust 1 Statutu.

§ 8

 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Zarząd Główny”, a pośrodku logo Stowarzyszenia oraz pieczątki podłużnej z napisem „Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Zarząd Główny” z adresem.
 2. Jednostki organizacyjne Stowarzyszenia posługują się pieczęciami podłużnymi z adresem:
 • „Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej”;
 • „Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Zarząd Oddziału w …”;
 • „Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Zarząd Oddział w … Koło w …”;
 • „Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Zarząd Sekcji …”.
 • Stowarzyszenie może posiadać godło, własną odznakę organizacyjną.
 • Za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia może być przyznawana odznaka „Za zasługi dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich”. Wzór i tryb nadawania odznaki określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
 • Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do określenia wzoru godła.

§ 9

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 10

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi archiwistyki oraz dyscyplin pokrewnych;
 2. Występowanie z inicjatywami dotyczącymi polityki Państwa wobec archiwów i archiwistów, przyczynianie się do właściwego gromadzenia i zabezpieczania narodowego zasobu archiwalnego oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania;
 3. Upowszechnianie wiedzy o archiwach i archiwaliach oraz o prawnych podstawach postępowania z dokumentacją;
 4. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych archiwistów oraz podnoszenie ich wiedzy ogólnej;
 5. Dbałość o wysoki poziom etyki i solidarność zawodową członków, integrowanie ich we własnym środowisku oraz budowanie zaufania i szacunku społecznego dla zawodu archiwisty i spraw archiwalnych.

§ 11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej w dziedzinie archiwistyki i dyscyplin pokrewnych oraz upowszechnianie wiedzy archiwalnej wśród aktotwórców i osób odpowiedzialnych za działalność archiwalną;
 2. Współpracę z administracją archiwalną w sprawach dotyczących narodowego zasobu archiwalnego a także rozwoju archiwistyki, podnoszenia wiedzy i kultury archiwalnej aktotwórców oraz kształcenia i właściwego zatrudniania archiwistów;
 3. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz inspirowanie publikacji związanych tematycznie z celami Stowarzyszenia;
 4. Współudział w opracowaniu metod oraz programów kształcenia, nauczania i doskonalenia zawodowego archiwistów;
 5. Zgłaszanie propozycji i wniosków dotyczących regulacji prawnych związanych z działalnością archiwalną i zasad postępowania z dokumentacją.
 6. Organizowanie zjazdów, konferencji i seminariów naukowych, odczytów, wystaw, spotkań, warsztatów, festiwali i innych przedsięwzięć mających na celu wzbogacenie wiedzy archiwalnej i integrowanie środowiska archiwalnego;
 7. Prowadzenie doradztwa w sprawach zawodowych archiwistów zakładowych oraz organizowanie różnych form pomocy koleżeńskiej;
 8. Występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych, o przyznanie nagród, stypendiów i staży naukowych, a także współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami, uczelniami i szkołami, komitetami i towarzystwami naukowymi oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w dziedzinach objętych działalnością Stowarzyszenia;
 9. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług archiwalnych, wydawniczych i innych.

§ 12

 1. Cele określone w § 11 ust. 1, 2, 4 Statutu Stowarzyszenie realizuje w ramach Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej, zwanego dalej Centrum.
 2. Centrum działa na podstawie Statutu uchwalonego przez Zarząd Główny.
 3. Na czele Centrum stoi dyrektor powoływany przez Zarząd Główny.
 4. Organem doradczym dyrektora Centrum jest Rada Programowa powoływana i działająca na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny.

§ 13

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić także inne formy działalności w granicach obowiązujących norm prawnych.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 14

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna.
 2. Osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych;
 2. Członków korespondentów: krajowych i zagranicznych;
 3. Członków honorowych;
 4. Członków wspierających: krajowych i zagranicznych.

§ 16

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel polski uznający Statut Stowarzyszenia, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych, posiadający związek z działalnością archiwalną lub pragnący z uwagi na swe zainteresowania w inny sposób uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje właściwy terenowo Zarząd Oddziału, a w przypadku jego braku Zarząd Główny, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata podpisanej przez dwóch rekomendujących członków Stowarzyszenia.
 3. Członkami wprowadzającymi mogą być osoby, które należą do Stowarzyszenia przynajmniej dwa lata.
 4. Od uchwały Zarządu Oddziału o odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia na członka zwyczajnego, kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o uchwale Zarządu o odmowie przyjęcia na członka zwyczajnego. Uchwała Zarządu Głównego jest ostateczna.
 5. Członek zwyczajny Stowarzyszenia może zmienić miejsce przynależności do Oddziału SAP z dniem 1 stycznia, po poinformowaniu zarządu obu Oddziałów, w formie pisemnej.

§ 17

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia z zastrzeżeniem zapisów § 28 ust. 3 i 7;
 2. Zgłaszania wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii dotyczących działalności Stowarzyszenia;
 3. Udział w zebraniach, odczytach, konferencjach, kursach, krajowych i zagranicznych warsztatach archiwalnych oraz innych formach działalności organizowanej przez Stowarzyszenie;
 4. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych i naukowych oraz ochronie praw autorskich i zawodowych;
 5. Noszenia odznaki organizacyjnej.

§ 18

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i starannego wykonywania przyjętych na siebie zadań związanych z działalnością Stowarzyszenia;
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich.
 4. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia i przyczyniać się do wzrostu jego znaczenia.

§ 19

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
  • dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Oddziału;
  • skreślenia z listy członków, na mocy uchwały Zarządu Oddziału z powodu zalegania ze składkami przez okres dłuższy niż dwa lata, po uprzednim pisemnym upomnieniu, w tym wysłanym pocztą elektroniczną;
  • orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia;
  • skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych;
  • śmierci członka.
 2. Od uchwały Zarządu Oddziału, o której mowa § 19 ust. 1 pkt. 2, osobie zainteresowanej przysługuje prawo odwołania do Sądu Koleżeńskiego, którego uchwała w tej sprawie jest ostateczna.
 3. Osoba wykluczona ze Stowarzyszenia może być przyjęta do niego na warunkach nowo wstępującego po upływie jednego roku od daty wykluczenia.

§ 20

 1. Członkiem korespondentem może być pełnoletni cudzoziemiec, który prowadzi działalność archiwalną lub naukową w zakresie archiwistyki albo w inny sposób pragnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członków korespondentów przyjmuje Zarząd Główny na wniosek Zarządu Oddziału lub dwóch członków wprowadzających, po uzyskaniu pisemnej deklaracji zgody kandydata na takie członkostwo.
 3. Członkami wprowadzającymi mogą być członkowie, którzy należą do Stowarzyszenia przynajmniej dwa lata.
 4. Członkowie korespondenci posiadają prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 5. Członkostwo członka korespondenta ustaje w przypadkach określonych w § 19.

§ 21

 1. Godność członka honorowego nadaje Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału osobom fizycznym, które wniosły wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyły się dla Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z płacenia składek członkowskich i może brać udział w Krajowym Zjeździe Delegatów z prawem głosu stanowiącego.
 3. Członkostwa honorowego pozbawia Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału.

§ 22

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przyjęta przez właściwy terenowo Zarząd Oddziału lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, przyjęta przez Zarząd Główny, która zadeklarowała dla Stowarzyszenia pomoc finansową i rzeczową.
 2. Członek wspierający będący osobą prawną, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 3. Członkom wspierającym przysługują prawa i obowiązki członków zwyczajnych,z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 4. Członek wspierający obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z przyjętych zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia oraz przestrzegania regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 5. Członkostwo wspierające ustaje w przypadkach określonych w § 19 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 oraz w przypadku ustania bytu prawnego osoby prawnej, a w stosunku do osób fizycznych także w przypadkach określonych w § 19 ust. 1 pkt. 4 i 5.

§ 23

Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający należą organizacyjnie do właściwego terenowego Oddziału lub Koła.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA WŁADZ

§ 24

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

 1. Krajowy Zjazd Delegatów;
 2. Zarząd Główny;
 3. Główna Komisja Rewizyjna;
 4. Sąd Koleżeński.

§ 25

Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału;
 2. Zarząd Oddziału;
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 26

Władzami Koła Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Koła;
 2. Przewodniczący Koła.

§ 27

 1. Nie można być jednocześnie członkiem, odpowiednio:
  • Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego;
  • Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 2. Pełnienie funkcji w organach obieralnych Stowarzyszenia jest nieodpłatne.
 3. Członkom organów obieralnych przysługuje zwrot kosztów podróży w celach statutowych Stowarzyszenia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 28

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania delegatów lub członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów w oparciu o regulamin uchwalony odpowiednio przez Krajowy Zjazd Delegatów i Walne Zebranie Członków Oddziału.
 2. W wypadku prowadzenia Krajowego Zjazdu Delegatów i Walnego Zebrania Członków Oddziału w trybie zdalnym lub hybrydowym przewiduje się możliwość oddania głosu w trybie zdalnym za pomocą środków komunikacji zdalnej.
 3. Prezes i członkowie wybrani do Prezydium Zarządu Głównego (w składzie określonym w § 36 ust. 2 Statutu) mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
 4. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
 5. Władze Stowarzyszenia mogą dokooptować do swego składu nowych członków spośród tych, którzy otrzymali kolejną liczbę głosów w trakcie wyborów na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji z tym, że liczba osób dokooptowanych do każdej władzy nie może przekroczyć 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru.
 6. Do władz Stowarzyszenia nie mogą kandydować członkowie SAP pełniący funkcje we władzach innych stowarzyszeń o podobnych do Stowarzyszenia Archiwistów Polskich celach i formach działania.
 7. Nie może być członkiem władz obieralnych Stowarzyszenia członek Stowarzyszenia prowadzący profesjonalnie zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie usług archiwalnych albo będący pracownikiem firmy świadczącej takie usługi.
 8. Przepisy niniejszego § stosuje się odpowiednio do władz określonych  w § 24, § 25 ust. 2 i 3 oraz § 26 ust. 2.

KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

§ 29

 1. Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny raz na 5 lat.
 2. Krajowy Zjazd Delegatów składa się z delegatów wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków Oddziału w proporcji 1 delegat na 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Szczegółowe zasady i tryb wyboru delegatów określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
 4. W przypadku sytuacji nadzwyczajnych możliwe jest przeprowadzenie obrad Krajowego Zjazdu Delegatów w trybie zdalnym lub hybrydowym za pomocą środków komunikacji zdalnej.
 5. W wypadku prowadzenia posiedzeń Krajowego Zjazdu Delegatów w trybie zdalnym lub hybrydowym przewiduje się możliwość oddania głosu w trybie zdalnym za pomocą środków komunikacji zdalnej.

§ 30

 1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział:
  • z głosem stanowiącym – delegaci oraz członkowie honorowi;
  • z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie ustępujących władz naczelnych Stowarzyszenia, jeżeli nie są delegatami a także zaproszeni przez Zarząd Główny goście.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów, Zarząd Główny powiadamia delegatów, co najmniej na 20 dni przed terminem Zjazdu.

§ 31

 1. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Krajowy Zjazd Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 3. Obradami Krajowego Zjazdu Delegatów kieruje Prezydium Zjazdu w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, dwaj sekretarze wybrani przez delegatów na Zjazd.
 4. Członek ustępujących władz nie może być powołany w skład Prezydium Krajowego Zjazdu Delegatów.

§ 32

 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje w przypadkach szczególnej potrzeby Zarząd Główny:
  • z własnej inicjatywy;
  • na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej;
  • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów oddziałów terenowych Stowarzyszenia;
  • na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia;
  • na pisemny wniosek 2/3 ogólnej liczby delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów SAP.
 2. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt.  2 – 5.
 3. W Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci wybrani na ostatni Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów oraz członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia, przewodniczący oddziałów i członkowie honorowi Stowarzyszenia.
 4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.
 5. W przypadku nie wywiązania się przez Zarząd Główny z obowiązków wynikających z przepisów ust. 2 Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Główna Komisja Rewizyjna.

§ 33

Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

 • W pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania delegatów;
 • W drugim terminie -wyznaczonym 15 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania;
 • W wypadku prowadzenia posiedzeń Zjazdu w trybie zdalnym lub hybrydowym przewiduje się możliwość oddania głosu w trybie zdalnym za pomocą środków komunikacji zdalnej.

§ 34

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

 • Uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i dokonywanie w nim zmian;
 • Uchwalanie programu i wytycznych działania Stowarzyszenia;
 • Uchwalanie regulaminów Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
 • Podejmowanie uchwał określających liczbę osób we władzach Stowarzyszenia oraz wybór członków władz naczelnych;
 • Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego;
 • Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
 • Nadawanie i pozbawianie na wniosek Zarządu Głównego, a także Zarządu Oddziału godności członka honorowego Stowarzyszenia;
 • Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady;
 • Podjęcie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i sposobach rozdysponowania jego majątku.

  ZARZĄD GŁÓWNY

§ 35

Zarząd Główny w okresie między Krajowymi Zjazdami Delegatów kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i za swoją działalność ponosi odpowiedzialność przed Krajowym Zjazdem Delegatów.

§ 36

 1. Zarząd Główny składa się z 23 do 27 – członków Stowarzyszenia.
 2. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu Głównego złożone z Prezesa Stowarzyszenia, trzech wiceprezesów, sekretarza generalnego, skarbnika a także dwóch członków Zarządu.
 3. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu Głównego i Prezydium.
 4. Zasady i tryb działania Zarządu Głównego i jego Prezydium ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

§ 37

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

 1. W zakresie spraw organizacyjno-statutowych:
  • kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, regulaminu działania Zarządu Głównego oraz uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów;
  • zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Krajowych Zjazdów Delegatów;
  • realizowanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów;
  • uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności;
  • zwoływanie raz do roku zebrania sprawozdawczo-organizacyjnego ze wszystkimi prezesami oddziałów i przewodniczącymi sekcji SAP;
  • uchwalanie regulaminu działania Zarządu Głównego, Prezydium, regulaminów oddziałów i sekcji, regulaminu przyznawania odznaki Za Zasługi dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz innych regulaminów nie zastrzeżonych do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów;
  • uchwalanie Statutu Centrum oraz regulaminu jego Rady Programowej;
  • powoływanie i znoszenie oddziałów, sekcji;
  • zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów i sekcji, a także uchylanie ich uchwał i wyników wyborów w przypadku, gdy były one podjęte niezgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych;
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów, sekcji i Rady Programowej Centrum;
  • podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do organizacji lub o przystąpieniu do związku organizacji, zarówno w kraju, jak i za granicą;
  • przyjmowanie i stwierdzanie ustania członkostwa członków wspierających i zagranicznych;
  • przedkładanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów wniosków o nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
  • nadawanie odznaki Za Zasługi dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich;
  • powoływanie i odwoływanie:a/ dyrektora Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej SAP;b/ składu Rady Programowej Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej SAP;c/ składu kolegiów redakcyjnych wydawnictw własnych;d/ dyrektora Biura Zarządu Głównego;
  • określanie wysokości składek członkowskich;
  • składanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdań ze swojej działalności.
 2. W zakresie spraw majątkowych, gospodarczych i finansowych:
  • podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania, obciążania majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań finansowych;
  • ustalanie ogólnych zasad gospodarki majątkiem Stowarzyszenia, sprawowania nad nim pieczy;
  • kierowanie sprawami gospodarczymi Stowarzyszenia;
  • podejmowanie decyzji o tworzeniu lub o przystąpieniu do już istniejących spółek kapitałowych lub fundacji;
  • tworzenie archiwów rotacyjnych;
  • uchwalanie budżetu Stowarzyszenia oraz preliminarza wydatków statutowych;
  • zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz podejmowanie decyzji w sprawach podziału czystego zysku lub pokrycia straty.

§ 38

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Zarządu Głównego może odbyć się w sposób zdalny lub hybrydowy za pomocą środków komunikacji zdalnej
 3. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Zarządu Głównego;
 4. W wypadku prowadzenia posiedzeń Zarządu Głównego w trybie zdalnym lub hybrydowym przewiduje się możliwość oddania głosu w trybie zdalnym za pomocą środków komunikacji zdalnej.
 5. W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego, pracami Stowarzyszenia kieruje Prezydium, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.

§ 39

 1. Do zadań i obowiązków Prezydium Zarządu Głównego należy w szczególności:
  • realizowanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i Zarządu Głównego;
  • przygotowywanie projektów planów działania, preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań z realizacji uchwał;
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz zarówno w kraju, jak i za granicą;
  • tworzenie i rozwiązywanie doraźnych komisji i zespołów problemowych;
  • zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji państwoweji samorządowej oraz władzami naczelnymi innych instytucji;
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących zawodu archiwisty;
  • wnioskowanie w sprawach odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagród i wyróżnień;
  • sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia;
  • delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do organizacji międzynarodowych oraz na krajowe i zagraniczne zjazdy, konferencje i narady;
  • współdziałanie z odpowiednimi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą;
  • występowanie w obronie zawodu archiwisty i warunków jego wykonywania;
  • podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie należących do kompetencji pozostałych organów Stowarzyszenia;
  • dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w zakresie pełnomocnictw określonych przez Zarząd Główny.
 2. Decyzje podjęte w sprawach wymienionych w § 39 ust. 1 pkt. 5, 10 wymagają przedłożenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego celem uzyskania ich zatwierdzenia.
 3. Uchwały i decyzje Prezydium Zarządu Głównego są ważne, gdy w posiedzeniu uczestniczy, co najmniej połowa jego członków, w tym Prezes Stowarzyszenia i jeden z wiceprezesów, a dla ważności podejmowanych uchwał i decyzji, wymagana jest zwykła większość głosów.
 4. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 40

 1. Zarząd Główny do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników i tworzyć Biuro Zarządu.
 2. Biurem kieruje etatowy dyrektor Biura, powoływany i odwoływany przez Zarząd Główny na wniosek Prezesa Stowarzyszenia. Kandydaci na dyrektora Biura mogą być wyłaniani na drodze konkursu również spoza grona członków Stowarzyszenia.
 3. Zasady działania Biura określa regulamin pracy uchwalony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
 4. Pracowników Biura, z wyjątkiem przypadku określonego w ust. 2, zatrudnia i zwalnia Prezes Stowarzyszenia na wniosek dyrektora Biura Zarządu Głównego.
 5. Działalnością Centrum kieruje dyrektor powoływany przez Zarząd Główny.
 6. Prawa i obowiązki w stosunku do pracowników Biura, z zastrzeżeniem ust. 5, wynikające z przepisów Kodeksu Pracy wypełnia dyrektor Biura i obowiązki, o których mowa, w stosunku do dyrektora Biura, z zastrzeżeniem ust. 2, wypełnia Prezes Stowarzyszenia.

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§ 41

 1. Główna Komisja Rewizyjna (GKR) jest naczelną władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością określoną w § 11 Statutu.
 2. GKR składa się z 3 do 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 3. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej może odbyć się w sposób zdalny lub hybrydowy za pomocą środków komunikacji zdalnej.
 4. W wypadku prowadzenia posiedzeń Głównej Komisji Rewizyjnej w trybie zdalnym lub hybrydowym przewiduje się możliwość oddania głosu w trybie zdalnym za pomocą środków komunikacji zdalnej.

§ 42

 1. Do zakresu działania GKR należy:
  • przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem jej celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami Statutu i uchwałami władz, kontrola ta nie obejmuje zakresu działania Sądu Koleżeńskiego;
  • przedstawianie Zarządowi Głównemu protokołów kontroli wraz z wnioskami pokontrolnymi;
  • nadzorowanie komisji rewizyjnych niższego szczebla.
 2. GKR ma także prawo:
  • żądać zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny, w terminie lub trybie ustalonym w Statucie, a także żądać zwołania posiedzenia Zarządu Głównego;
  • żądać zwołania posiedzenia Zarządu Głównego, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej;
  • składać Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania ze swej działalności oraz zgłaszać wnioski o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom naczelnym Stowarzyszenia, bądź każdemu członkowi Zarządu oddzielnie;
  • zwoływać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w przypadku określonym w § 32 ust. 5.
 3. GKR działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów.
 4. Przedstawianie Sądowi Koleżeńskiemu spraw dotyczących osób pełniących funkcje z wyboru we władzach Stowarzyszenia.

§ 43

 1. Członkowie GKR mają prawo do brania udziału z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium.
 2. Członkowie GKR nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 44

 1. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia jest powołany do:
  • rozpatrywania spraw wniesionych przez Zarząd Główny lub Główną Komisję Rewizyjną, wobec osób pełniących funkcje z wyboru we władzach Stowarzyszenia;
  • rozpatrywania spraw wynikających z naruszenia Statutu przez członków Stowarzyszenia;
  • rozpoznawania i rozstrzygania sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia dotyczących wyłącznie działalności Stowarzyszenia.
 2. Sąd Koleżeński składa się z 7 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza.
 3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogę wchodzić w skład innych władz Stowarzyszenia.
 4. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia może odbyć się w sposób zdalny lub hybrydowy za pomocą środków komunikacji zdalnej.
 5. W wypadku prowadzenia posiedzeń Sądu Koleżeńskiego w trybie zdalnym lub hybrydowym przewiduje się możliwość oddania głosu w trybie zdalnym za pomocą środków komunikacji zdalnej.

§ 45

 1. Sąd Koleżeński działa w oparciu o regulamin uchwalany przez Krajowy Zjazd Delegatów.
 2. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego, jego Prezydium a także Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 46

Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:

 1. Upomnienia;
 2. Nagany;
 3. Zawieszenia w prawach członka na okres od 3 do 12 miesięcy;
 4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V
JEDNOSTKI TERENOWE STOWARZYSZENIA – ODDZIAŁY I ICH WŁADZE

§ 47

 1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze Statutu Zarząd Główny powołuje oddziały terenowe.
 2. Do powołania Oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek na piśmie, co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Powołując Oddział Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny i siedzibę.
 3. Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:
  • zaprzestania przez okres dłuższy niż jeden rok faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania;
  • złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

§ 48

 1. Władzami Oddziału są władze określone w § 25 Statutu.
 2. Postanowienia § 27 Statutu stosuje się odpowiednio do władz Oddziału.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU

§ 49

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.
 2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 50

 1. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
  • uchwalanie programów działania Oddziału;
  • wybór i odwoływanie członków władz Oddziału;
  • zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału oraz udzielanie lub odmowa udzielania absolutorium ustępującym władzom.
 2. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków Oddziału należy powiadomić Prezydium Zarządu Głównego w czasie określonym w § 52 ust. 1.
 3. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Walnego Zebrania Członków Oddziału może odbyć się w sposób zdalny lub hybrydowy za pomocą środków komunikacji zdalnej.
 4. W wypadku prowadzenia posiedzeń Walnego Zebrania Członków Oddziału w trybie zdalnym lub hybrydowym przewiduje się możliwość oddania głosu w trybie zdalnym za pomocą środków komunikacji zdalnej.

§ 51

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:

 1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi z terenu działania Oddziału;
 2. Z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających z terenu działania Oddziału, członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.
 3. Postanowienia § 33 stosuje się odpowiednio.

§ 52

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad minimum 14 dni przed wyznaczonym terminem.
 2. Postanowienia § 31 ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 53

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
  • z własnej inicjatywy;
  • na żądanie Zarządu Głównego;
  • na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału;
  • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Oddziału.
 2. Zarząd Oddziału ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 3 tygodni do daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, 3 i 4.
 3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału, w terminie lub trybie określonym w Statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 5. Postanowienia § 33 stosuje się odpowiednio.

ZARZĄD ODDZIAŁU

§ 54

 1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania, zgodnie ze Statutem i uchwałami władz nadrzędnych.
 2. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona: prezesa, jednego lub dwóch wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika.
 3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 4. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Zarządu Oddziału może odbyć się w sposób zdalny lub hybrydowy za pomocą środków komunikacji zdalnej.
 5. W wypadku prowadzenia posiedzeń Zarządu Oddziału w trybie zdalnym lub hybrydowym przewiduje się możliwość oddania głosu w trybie zdalnym za pomocą środków komunikacji zdalnej.
 6. Do szczegółowego zbadania niektórych spraw i problemów organizacyjnych, gospodarczych oraz opracowania wniosków, Zarząd Oddziału może powoływać zespoły pomocnicze, z określeniem ich składu i zadań.

§ 55

 1. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
  • realizacja zadań statutowych i wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia, Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału;
  • określanie szczegółowych kierunków działania Oddziału;
  • uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego;
  • reprezentowanie Oddziału na zewnątrz;
  • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach udzielonych pełnomocnictw przez Zarząd Główny;
  • przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu naruszenia zasad określonych w § 19 ust. 2;
  • uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału;
  • współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami działającymi na terenie działania Oddziału, całego kraju i za granicą za zgodą Zarządu Głównego;
  • zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału;
  • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału;
  • zgłaszanie do Zarządu Głównego propozycji nadania godności członka honorowego Stowarzyszenia oraz odznaki Za Zasługi dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich;
  • powoływanie i odwoływanie Kół Stowarzyszenia.
 2. Szczegółowy tryb i zasady działania zarządów oddziałów określa regulamin uchwalony przez te zarządy, na podstawie regulaminu ramowego uchwalonego przez Zarząd Główny.

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU

§ 56

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Komisji Rewizyjnej Oddziału może odbyć się w sposób zdalny lub hybrydowy za pomocą środków komunikacji zdalnej
 4. W wypadku prowadzenia posiedzeń Komisji Rewizyjnej Oddziału w trybie zdalnym lub hybrydowym przewiduje się możliwość oddania głosu w trybie zdalnym za pomocą środków komunikacji zdalnej.
 5. Przepisy § 41 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 57

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

 • Kontrola zgodności działania Zarządu Oddziału z jego uprawnieniami statutowymi oraz uchwałami władz Stowarzyszenia;
 • Współpraca z Główną Komisją Rewizyjną;
 • Przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej;
 • Zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, Statutu lub uchwałami władz nadrzędnych;
 • Przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.

§ 58

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału dokonuje raz w roku kontroli całokształtu działalności Zarządu Oddziału.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

KOŁA

§ 59

 1. Koła Stowarzyszenia działają na określonych terenach albo w określonych instytucjach.
 2. Koło Stowarzyszenia powołuje i odwołuje Zarząd Oddziału. Do powołania Koła wymagana jest liczba, co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
 3. Koło Stowarzyszenia podporządkowane jest Zarządowi Oddziału. W przypadku tworzenia Koła na obszarze województwa, w którym nie ma Oddziału Stowarzyszenia, Koło powołuje Zarząd Główny, wyznaczając jednocześnie Oddział sprawujący opiekę nad tym Kołem.
 4. Koło Stowarzyszenia działa na podstawie niniejszego Statutu oraz regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Oddziału lub w razie jego braku Zarząd Główny.

 

ROZDZIAŁ VI
SEKCJE

§ 60

 1. Dla pełnej realizacji celów Stowarzyszenia Zarząd Główny może powołać sekcje o ściśle określonym polu działania na podstawie pisemnego wniosku, co najmniej 30 członków Stowarzyszenia.
 2. Rozwiązanie Sekcji następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku zaprzestania przez okres dłuższy niż jeden rok faktycznej działalności lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jej powołania przez okres, co najmniej jednego roku lub złożenia przez Zarząd Sekcji wniosku o jej rozwiązanie.
 3. Sekcje działają na podstawie uchwalonych przez Zarząd Główny regulaminów.
 4. Sekcje działają na potrzeby członków Stowarzyszenia bez względu na ich przynależność do poszczególnych oddziałów, nie pobierają składek członkowskich jak też nie wybierają delegatów na Walne Zabranie Członków Oddziałów i Krajowy Zjazd Delegatów.
 5. W pracach sekcji mogą brać udział osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.
 6. Do władz sekcji przepisy § 28 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ VII
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 61

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, papiery wartościowe i dobra niematerialne.
 2. Na majątek Stowarzyszenia składają się:
  • wpływy ze składek członkowskich;
  • nieruchomości i ruchomości stanowiące własność Stowarzyszenia oraz dochody z ich użytkowania;
  • dotacje;
  • darowizny, zapisy i spadki;
  • dochody z działalności gospodarczej określonej w § 6 Statutu;
  • wpływy z ofiar publicznych;
  • dywidendy należne Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych.
 3. Wpłaty gotówkowe winny być po uregulowaniu bieżących potrzeb niezwłocznie przekazywane na konta bankowe Stowarzyszenia i jego oddziałów.
 4. Biuro Zarządu Głównego i zarządy oddziałów dysponują zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia i oddziałów zgodnie z obowiązującymi w tej sprawie przepisami finansowymi.
 5. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. 10% kwoty pochodzącej ze składek członkowskich Zarząd Oddziału na wniosek Zarządu Głównego odprowadza w wyżej określonym terminie na konto Zarządu Głównego.
 6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 62

 1. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek członkom i pracownikom Stowarzyszenia i nie zabezpiecza swym majątkiem ich zobowiązań.
 2. Stowarzyszenie nie może przekazać nieodpłatnie i na zasadach preferencyjnych oraz sprzedać na szczególnych zasadach składników swego majątku na rzecz osób,o których mowa w ust. 1.
 3. Zastrzeżenie określone w ust. 2 stosuje się również do udostępnienia majątku w innych formach prawa cywilnego.

§ 63

 1. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Główny.
 2. Zarząd Główny pozostawia do dyspozycji oddziałów terenowych na cele statutowe następujące środki pieniężne:
  • 100% kwoty pochodzącej ze składek członkowskich Oddziału i jego kół, zarówno członków zwyczajnych, jak i wspierających lub, w przypadku o którym mowa w §61 ust. 5, 90%;
  • 100% świadczeń pieniężnych lub rzeczowych zadeklarowanych przez członków wspierających przynależnych organizacyjnie do Oddziału;
  • 100% dochodów z ofiar publicznych i dotacji przeznaczonych przez osoby fizyczne i prawne na potrzeby Oddziału;
  • 100% darowizn, zapisów i spadków od osób prawnych i fizycznych, które zdeklarowały je na rzecz Oddziału;
  • 100% dochodów ze sprzedaży periodyku archiwalnego;
  • 50% kwoty ze sprzedaży innych wydawnictw Stowarzyszenia;
  • stałą dotację z zysku uzyskanego z działalności gospodarczej Stowarzyszenia w wysokości ustalanej corocznie przez Zarząd Główny proporcjonalnie do liczby członków Oddziału opłacających składki członkowskie;
  • odpowiedni procent zysku z działalności gospodarczej Stowarzyszenia na obszarze działalności Oddziałów ustalany corocznie przez Zarząd Główny.
 3. Oddziały nie prowadzą własnej księgowości, lecz przedstawiają na bieżąco Biuru Zarządu Głównego stosowną dokumentację z wydatkowanych środków finansowych oraz skrócone roczne sprawozdanie z przychodów i wydatków.

§ 64

 1. Dla ważności oświadczeń woli i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis prezesa lub jednego z wiceprezesów Stowarzyszenia oraz skarbnika.
 2. Dla ważności oświadczeń woli i dokumentów dotyczących działalności gospodarczej wymagany jest podpis prokurentów ustanowionych przez Zarząd Główny, a powyższej sumy określonej przez Prezydium Zarządu Głównego stosuje się odpowiednio ust. 1.
 3. Dla ważności oświadczeń woli i dokumentów dotyczących działalności szkoleniowej przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do dyrektora Centrum.

ROZDZIAŁ VIII
ZMIANA STATUTU

§ 65

 1. Dla uchwalenia Statutu oraz jego zmiany przez Krajowy Zjazd Delegatów wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana może być przedmiotem obrad Krajowego Zjazdu Delegatów wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IX
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 66

 1. Do podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Krajowy Zjazd Delegatów wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może być przedmiotem obrad Krajowego Zjazdu Delegatów wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Krajowy Zjazd Delegatów określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz rozdysponowania majątku Stowarzyszenia.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

ROZDZIAŁ X
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 67

Władze i organy Stowarzyszenia przystosowują zasady działania do wymogów niniejszego Statutu w terminie 9 miesięcy od uchwalenia jego zmian.

§ 68

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem obowiązują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.