Informacja o zasadach przetwarzania przez SAP służbowych danych kontaktowych pracowników i przedstawicieli innych podmiotów oraz innych osób fizycznych

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich może przetwarzać służbowe dane, w tym dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe, pracowników innych podmiotów, z którymi zawarło lub zamierza zawrzeć umowę, współpracuje, zamierza współpracować lub z którymi posiada potrzebę kontaktować się (także reprezentantów, przedstawicieli, zleceniobiorców, podwykonawców i innych osób działających w imieniu lub na rzecz takich podmiotów). Przetwarzanie tych danych podlega następującym zasadom:

Pana/Pani dane będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich (dalej: SAP) z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 6 lok. 21, kod pocztowy 00-213, tel. +48 22 831 31 71. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w SAP pocztą elektroniczną pod adresem iod@sap.waw.pl lub listownie pod podanym wyżej adresem.

Dane w zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, służbowe dane kontaktowe (adres miejsca pracy, adres e-mail, nr telefonu), inne niezbędne dane służące nawiązaniu i utrzymaniu kontaktów służbowych (np. identyfikatory w systemach informatycznych), historia kontaktów itp. są przetwarzane do celów nawiązania i utrzymania roboczych kontaktów i współpracy, w tym potencjalnie w zamiarze zawarcia lub wykonania umowy między Pani/Pana pracodawcą i SAP lub nawiązania i prowadzenia innej formy współpracy, na podstawie przesłanki uzasadnionego prawnie interesu obu stron, jakim jest sprawne zawarcie i wykonanie umowy lub sprawne nawiązanie i prowadzenie innej formy współpracy.

Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane w imieniu SAP, w celu i w zakresie określonym przez SAP. Dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

Dane będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu ustania ich przydatności do ww. celów, a jeżeli znajdują się w dokumentach podlegających archiwizacji – przez okres wynikający z przyznanej tym dokumentom kategorii archiwalnej.

Pana/Pani dane mogły być zebrane z ogólnie dostępnych źródeł, zwłaszcza udostępnionych przez Pana/Pani pracodawcę (np. serwis www) lub mogły być otrzymane przez SAP w toku kontaktów z Pana/Pani pracodawcą albo innymi osobami lub podmiotami, w szczególności innymi pracownikami Pana/Pani pracodawcy.

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację. Korzystanie z tych praw odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.