Informacja o zasadach przetwarzania służbowych danych kontaktowych pracowników i przedstawicieli innych podmiotów oraz innych osób fizycznych

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich może przetwarzać służbowe dane, w tym dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe, pracowników innych podmiotów, z którymi zawarło lub zamierza zawrzeć umowę, współpracuje, zamierza współpracować lub z którymi posiada potrzebę kontaktować się (także reprezentantów, przedstawicieli, zleceniobiorców, podwykonawców i innych osób działających w imieniu lub na rzecz takich podmiotów). Przetwarzanie tych danych podlega następującym zasadom:
W związku z pozyskaniem lub możliwością pozyskania przez nas Pana/Pani danych osobowych, uprzejmie informuję, że Pana/Pani dane będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich (dalej: SAP) z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 6 lok. 21, kod pocztowy 00-213, tel. +48 22 831 31 71. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w SAP pocztą elektroniczną pod adresem iod@sap.waw.pl lub listownie pod podanym wyżej adresem.
Dane w zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, służbowe dane kontaktowe (adres miejsca pracy, email, nr telefonu), inne niezbędne dane służące nawiązaniu i utrzymaniu kontaktów służbowych (np. identyfikatory w systemach informatycznych), historia kontaktów itp. są przetwarzane do celów nawiązania i utrzymania roboczych kontaktów i współpracy, w tym potencjalnie w zamiarze zawarcia lub wykonania umowy między Pani/Pana pracodawcą i SAP lub nawiązania i prowadzenia innej formy współpracy, na podstawie przesłanki uzasadnionego prawnie interesu obu stron, jakim jest sprawne zawarcie i wykonanie umowy lub sprawne nawiązanie i prowadzenie innej formy współpracy.
Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane w imieniu SAP, w celu i w zakresie określonym przez SAP.
Dane będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu ustania ich przydatności do ww. celów.
Pana/Pani dane mogły być zebrane z ogólnie dostępnych źródeł, zwłaszcza udostępnionych przez Pana/Pani pracodawcę lub mogły być otrzymane przez SAP w toku kontaktów z innymi osobami lub podmiotami, w szczególności innymi pracownikami Pana/Pani pracodawcy.
Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację. Korzystanie z tych praw odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.