Archiwista Polski

Kwartalnik „Archiwista Polski” kontynuuje tradycje Biuletynu „Archiwista” wydawanego przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich od czerwca 1965 r. W „Archiwiście” publikowano artykuły naukowe z zakresu archiwistyki i organizacji archiwów, a także dotyczące problemów zawodowych archiwistów. Biuletyn zawierał również komunikaty i informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia oraz materiały dyskusyjne i polemiczne. Pod tytułem „Archiwista” periodyk wychodził do 1996 r., kiedy to, w trzydziestolecie istnienia, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich rozpoczęło wydawanie kwartalnika o nazwie „Archiwista Polski”. Pozostając organem Zarządu Głównego SAP, „Archiwista Polski” publikuje materiały dotyczące teorii i praktyki archiwalnej w Polsce i na świecie.

Rada redakcyjna:

Piotr Zawilski, Andrzej Jabłoński, Ivo Łaborewicz, Ewa Suchmiel, Andrzej Drakoniewicz

Redakcja:

Eugeniusz Borodij (redaktor naczelny); Waldemar Chorążyczewski; Jarosław Porazinski, Władysław Stępniak, Marcin Hlebionek (sekretarz)

Adres redakcji:
ul. Dworcowa 65
85-009 Bydgoszcz,
tel.
fax. 52 33 95 410
e-mail: archiwpol@poczta.onet.pl

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Formularz zamówienia

ISSN 1425-9893

Informacja dla autorów nadsyłających materiały do druku w kwartalniku:

Redakcja uprzejmie zaprasza do współpracy archiwistów i historyków.

Do publikacji przyjmowane są artykuły oryginalne, nieogłaszane wcześniej ani drukiem, ani też w wersji elektronicznej. Redakcja zastrzega sobie prawo doboru tekstów. Wszystkim autorom, których materiały zostaną zamieszczone w danym numerze kwartalnika, przesłany zostanie 1 egzemplarz autorski. Objętość artykułu problemowego nie powinna przekraczać 15 stron tekstu (30 wierszy po 60 znaków na stronie), informacje do działów „Kronika”, „Recenzje” i „Omówienia” do 5 stron tekstu. Materiały (wydruk + płytę CD) prosimy nadsyłać na adres redakcji, bez skreśleń, z przypisami w numeracji ciągłej. Do każdego artykułu prosimy dołączyć streszczenie nieprzekraczające 15 wierszy oraz informacje o autorze, miejscu jego pracy wraz z podaniem adresu, numeru telefonu lub faksu i adresu poczty elektronicznej. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułu bez porozumienia z autorem.

Przypominamy, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

Procedura recenzowania:

  1. Do oceny publikacji Redakcja powołuje recenzentów jak najbardziej kompetentnych w danej dziedzinie.
  2. Nadesłane artykuły i wydawnictwa źródłowe są poddawane ocenie przez jednego z członków redakcji oraz redaktorów tematycznych a następnie recenzowane przez dwóch kompetentnych recenzentów niebędących członkami redakcji czasopisma, niezatrudnionych w jednostce wydającej czasopismo. Redakcja pilnuje, aby między żadnym z recenzentów i autorem (autorami) nie zachodził konflikt interesów.
  3. Wszystkie publikowane artykuły są recenzowane w trybie anonimowym.
  4. W przypadkach spornych redakcja powołuje dodatkowych recenzentów.
  5. Każda recenzja posiada formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  6. Po zakończeniu recenzowania Autor jest informowany wynikach oceny oraz może otrzymać ją do wglądu, celem dokonania korekty tekstu według wskazań recenzentów.
  7. Gwarancją rzetelności i terminowości przygotowania recenzji są umowy z recenzentami. Recenzje niezgodne z warunkami umowy nie są przyjmowane.
  8. Lista recenzentów jest publikowana w każdym z numerów czasopisma.

Powyższe procedury są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zob. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011).

Recenzenci z lat 2010-2011:

Adam Baniecki
Eugeniusz Borodij
Waldemar Chorążyczewski
Stefan Ciara
Robert Degen
Marcin Hlebionek
Filip Kwiatek
Wiesława Kwiatkowska
Wanda K. Roman
Agnieszka Rosa
Krzysztof Syta

Recenzenci z roku 2012:

Stefan Ciara
Robert Degen
Paweł Gut
Krzysztof Kopiński
Wojciech Krawczuk
Wiesława Kwiatkowska
Tomasz Matuszak
Bolesław Rassalski
Agnieszka Rosa
Adam Szweda
Krzysztof Syta

Recenzenci z roku 2013:

Adam Baniecki
Robert Degen
Paweł Gut
Krzysztof Kopiński
Wojciech Krawczuk
Anna Laszuk
Agnieszka Rosa
Adam Szweda

Recenzenci z roku 2014:

Adam Baniecki
Robert Degen
Artur Górak
Agnieszka Gut
Paweł Gut
Marlena Jabłońska
Wiesława Kwiatkowska
Ivo Łaborewicz
Wanda Krystyna Roman
Agnieszka Rosa
Krzysztof Syta

 

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe.

PRENUMERATA

Zamówienia na prenumeratę krajową i zagraniczną kwartalnika „Archiwista Polski” prosimy kierować na adres: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, ul. Bonifraterska 6 lok. 21, 00-213 Warszawa, wpłacając należność na konto BRE Bank S. A. 93 1140 1010 0000 5190 3500 1001. Koszt rocznej prenumeraty 80 zł. Cena 1 egz. wynosi 20 zł (w tym 5% VAT) plus koszty przesyłki w wysokości 30 zł.

Koszt rocznej prenumeraty zagranicznej 32 euro. Cena 1 egz. 8 euro.

The cost of annual subscription is 32 euro. The cost of 1 copy od the quartaly is 8 euro.

Formularz zamówienia