Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Home      Działalność statutowa   Sekcja Edukacji Archiwalnej

Sekcja Edukacji Archiwalnej

Sekcja Edukacji Archiwalnej

Przewodnicząca Sekcji – dr hab. Marlena Jabłońska

Wiceprzewodnicząca Sekcji – dr Agnieszka Rosa

Sekretarz – dr Hubert Mazur

Skarbnik – dr Zuzanna Jaśkowska-Józefiak

Członek Zarządu Sekcji – dr Ilona Florczak

Członek Zarządu Sekcji – dr Tomasz Matuszak

Członek Zarządu Sekcji – dr Małgorzata Szabaciuk

 

sea@sap.waw.pl

Komunikaty i informacje

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460

Zakład Archiwistyki Instytutu Historii UAM

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Sekcja Edukacji Archiwalnej SAP

Archiwum Państwowe w Poznaniu

 zapraszają na

konferencję naukową

„Współczesna dokumentacja – współczesne archiwa”

Poznań, 13 – 14 X 2016 r.

Współczesna dokumentacja – współczesne archiwa” to temat kolejnej konferencji, którą chcemy Państwu zaproponować. Jest to również nawiązanie do problematyki obecnej podczas dotychczasowych poznańskich konferencji archiwalnych, które były poświęcone masowości dokumentacji oraz nowym funkcjom archiwów.

Współczesna dokumentacja wywiera decydujący wpływ nie tylko na przemiany kancelarii, ale również na rzeczywistość instytucji archiwalnych (nie tylko polskich). Nowe formy i rodzaje dokumentacji wymagają nie tylko nowych zasad udostępniania; niezbędne są również właściwe im rozwiązania prawne zabezpieczające zarówno interesy wytwórców takiej dokumentacji jak i archiwum – ostatecznego miejsca jej zachowania.

Nie mniej istotnym zagadnieniem jakie chcemy podjąć podczas konferencji jest określenie zasad i procedur, które powinny obowiązywać przy tworzeniu dokumentacji. Warto podjąć próbę udzielania odpowiedzi na pytanie, na ile aktualne są jeszcze zasady tworzenia dokumentacji, sformułowane w pierwszej połowie XX wieku, przy których powstawaniu obecni byli ówcześni archiwiści. Wiąże się z tym także kwestia polskiej kancelarii współczesnej. Czy posiada ona jeszcze cechy indywidualne, czy też „utonęła”, jak wiele innych dziedzin, w uniformizacji lub szerzej globalizacji? Jak duży wpływ na nią mają funkcjonujące w naszym kraju podmioty obce i międzynarodowe korporacje, najczęściej wykorzystujące w trakcie działalności swoje normy i procedury.

Nowa dokumentacja wywiera wreszcie wpływ na zagadnienia szeroko rozumianego zarządzania archiwami. Nie są to przecież wyłącznie zagadnienia o charakterze logistycznym. Co zrobić, aby współczesne placówki archiwalne były gotowe podjąć wyzwania stawiane przed nimi w XXI wieku? Jesteśmy przekonani, że podobnych pytań pojawić się może znaczne więcej. Polskie archiwa i ich otoczenie, podobnie jak to się dzieje na całym świecie, stoją przed wielkimi wyzwaniami. Nawet ich częściowe zdiagnozowanie będzie można potraktować jako znaczące osiągnięcie.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie propozycji referatów na adres mailowy sekretarzy konferencji do 30 czerwca 2016 r.

Zapraszamy do udziału w konferencji, organizowanej w 40-lecie studiów archiwistycznych na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu.

 W imieniu organizatorów

                                                   prof. UAM dr hab. Irena Mamczak-Gadkowska

prof. UAM dr hab. Krzysztof Stryjkowski

 

Sekretarze Konferencji – dr Magdalena Biniaś-Szkopek (biszkopt@amu.edu.pl) oraz dr Magdalena Heruday-Kiełczewska (mh4965@amu.edu.pl)

Miejsce obrad:Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89 D, Collegium Historicum, 61-614 Poznań.

Organizatorzy nie rezerwują miejsc noclegowych, ale rekomendują Uczestnikom konferencji noclegi w pokojach gościnnych Domu Studenta „Jowita”, przy ul. Zwierzynieckiej 7. W załączeniu karta uczestnictwa w konferencji.

81 Formularz zgłoszeniowy

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460

Instytut Historyczny UW

Instytut Pamięci Narodowej

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

Sekcja Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową

ARCHIWA POLSKI I EUROPY

wspólne dziedzictwo – różne doświadczenia

Warszawa, 16-17 września 2015 r.

81Plakat konferencji

81 Program konferencji

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460

Zakład Archiwistyki Instytutu Historii UAM
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Sekcja Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
Archiwum Państwowe w Poznaniu

zapraszają na
konferencję naukową

NOWE FUNKCJE ARCHIWÓW

Poznań, 24-25.X. 2013 r.

W zmieniającym się dynamicznie świecie, erze nowych technologii i związanych z nimi olbrzymich możliwości, w społeczeństwie doby informacji archiwa muszą poszukiwać nowych form działania, odnaleźć w nim swoje miejsce. Zagadnieniom tym poświęcono dotychczas wiele spotkań międzynarodowych i krajowych. Podobne kwestie pojawiły się w programach trzech ostatnich Międzynarodowych Kongresów Archiwalnych, między innymi w Sewilli w 2000 r. w części obrad plenarnych poświeconych „Roli archiwów społeczeństwie wolnego czasu”. Nie były one też obce spotkaniom organizowanym w ramach Powszechnych Zjazdów Archiwistów Polskich. Po upływie więcej już niż pierwszego dziesięciolecia XXI wieku przyszedł czas by ocenić realność wielu zgłaszanych dotąd zapowiedzi, odpowiedzieć na pytanie jak wiele z nich udało się rzeczywiście zrealizować. Z czym archiwa i ich najbliższe otoczenie sobie nie radzą i jak pomóc w rozwiązaniu tych problemów. Do najważniejszych zagadnień, które wymagają oceny i szeroko zakrojonej dyskusji należą także nowe funkcje, które zostały podjęte przez (lub do których zostały zmuszone) archiwa. Czy ich realizacja zmieniła dotychczasowy kanon zadań, do których wykonywania powołane były placówki archiwalne? Czy został nadwyrężony czy też poprawiony ich obraz i odbiór w społeczeństwie? Na ile zmianie uległa najogólniej pojmowana metodyka pracy archiwów i archiwistów? Czy wymaga ona tylko zmian i korekt, czy też powinna przejść proces zupełnego przewartościowania? Jak użytkownicy widzą nie tylko polskie placówki archiwalne oraz próby ich zmian? Co należy poprawić w archiwach polskich? Z jakich działań należy zrezygnować, a jakim obszarom poświęcić więcej uwagi? Czy w prosty sposób można korzystać z wzorców pracy archiwów zagranicznych? Czy uczelnie kształcące kadry dla archiwów są w stanie przygotować archiwistę „nowych czasów”? Jest to tylko niewielka część pytań jakie chcemy postawić i przynajmniej na część z nich podjąć próbę odpowiedzi.

Dzieląc funkcje archiwów na „stare” i „nowe” nie zamierzamy negować wartości zarówno tych pierwszych jak i drugich. O starych funkcjach nie należy zapominać – mogą przy tym ulegać korektom i być dostosowywane do nowych możliwości, a przede wszystkim potrzeb. Nowe mogą w sposób decydujący wpłynąć na zwiększenie obecności i popularności archiwów w społeczeństwie. Stare i nowe funkcje archiwów, wzajemnie się uzupełniając mogą i powinny być realizowane równolegle. Chodzi przecież o to, by dalej były miejscami, dzięki którym będzie można realizować nie tylko potrzeby informacyjne. Liczymy na odzew wszystkich zainteresowanych archiwami, ich zasobami i działaniami. Chcemy wsłuchiwać się w oceny i opinie teoretyków i praktyków archiwistyki oraz, miejmy nadzieję, jak najszerszej reprezentacji użytkowników archiwów.

Serdecznie zapraszamy.

Miejsce obrad: Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Św. Marcin 78

Uprzejmie informujemy, że opłata konferencyjna wynosi 160 zł. Wpłat prosimy dokonywać do dnia 10.X.2013 r. na konto ZG SAP: 93 1140 1010 0000 5190 3500 1001 z dopiskiem: „Konferencja – Poznań”. Wypełnione ankiety należy przesyłać do dnia 10.X. 2013 r. na adres: kursy@sap.waw.pl lub fax 22 831 31 71 Organizatorzy nie rezerwują miejsc noclegowych, ale rekomendują Uczestnikom konferencji noclegi pokojach gościnnych Domu Studenta „Jowita”, przy ul. Zwierzynieckiej 7 oraz w Hotelu „Gaja”, przy ul. Gajowej 12 (dla Gości konferencyjnych noclegi z dużym rabatem).

Organizatorzy Konferencji:

prof. UAM dr hab. Irena Mamczak-Gadkowska
prof. UAM dr hab. Krzysztof Stryjkowski

Program Seminarium

xxxxxxxxxxxxx  xx
24 października 2013 r. (czwartek)
13.00 Otwarcie konferencji
Władysław Stępniak, Archiwa w społeczeństwie obywatelskim
Krzysztof Stryjkowski, U żródeł nowych funkcji archiwów
Krzysztof Skupieński, Kształcenie archiwistów dla potrzeb archiwów XXI wieku
Agnieszka Rosa, Nowy profil w zawodzie archiwisty-pedagog archiwalny
Małgorzata Wnuk, Praktyki studenckie archiwistów i records manegerów w UMCS – stan obecny i wyzwania przyszłości
14.40 – 15.00 Dyskusja
15.00 – 15.20 Przerwa
Alicja Kulecka, Użytkownik i jego potrzeby w ewolucji funkcji archiwów
Lucyna Harc, Archiwa państwowe w Czechach i w Polsce. Spojrzenie z dwóch perspektyw: użytkownika i dydaktyka archiwistyki
Janusz Łosowski, Praca naukowa w archiwach. Obecne potrzeby i możliwości
Piotr Dymel, Edytorska działalność archiwów – stare problemy, nowe możliwości
Sylwia Kopeć, Archiwa społeczne w Polsce
Anna Żeglińska, Relacja jako obiekt archiwalny
17.20 – 17.45 Dyskusja
18.00 Spotkanie towarzyskie
25 października 2013 r. (piątek)
9.00 Początek obrad
Waldemar Chorążyczewski, Archiwum jako wykluczenie, czyli o pradawnych funkcjach archiwów
Władysław Stępniak, Archiwa w społeczeństwie obywatelskim
Wojciech Woźniak, Archiwum jako projekt-mrzonka, postulat czy realna potrzeba?
Hanna Krajewska, Pożytki z archiwum czyli archiwum pożyteczne
Tomasz Matuszak, Misja, wizja i strategia – rzecz o zarządzaniu i funkcjonowaniu archiwów
Dariusz Magier, Co nam zostanie z postmodernizmu w archiwistyce?
10.45 – 11.00 Dyskusja
11.00 – 11.20 Przerwa
Wiesława Kwiatkowska, „Stara” czy „nowa” metodyka opracowania zasobu archiwalnego. Co się zmieniło w opracowaniu w XXI wieku?
Anna Domalanus, Archiwa uczelniane. Nie tylko składnice akt
Damian Kusnik, Problematyka długoterminowego przechowywania danych cyfrowych
Magdalena Niedźwiedzka, Internet jako narzędzie realizacji wybranych funkcji archiwów
Robert Stępień, Wpływ Internetu na działalność współczesnych archiwów – perspektywa brytyjska
13.00 – 13.15 Dyskusja
13.30 Podsumowanie konferencji i zamknięcie obrad

Zgłoszenie uczestnika sympozjum do pobrania —>

Protokół z zebrania Zarządu
Sekcji Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
odbytego w Lublinie w dniu 11 czerwca 2013 r.

W dniu 11 czerwca 2013 r. odbyło się zebranie Zarządu Sekcji Edukacji Archiwalnej SAP. Uczestniczyli w nim członkowie Zarządu SEA SAP w składzie: dr hab. Alicja Kulecka, prof. UW, skarbnik dr Małgorzata Wnuk, sekretarz dr Ilona Florczak, oraz , w charakterze gościa, członek SEA SAP dr Marek Konstankiewicz. Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Organizacja konferencji SEA SAP
2. Koncepcja prac nad 3. tomem słownika archiwistów polskich.
3. Wolne wnioski.

Ad. 1.

Przewodnicząca Sekcji poinformowała zebranych o przyznaniu funduszy na organizację konferencji SEA SAP w wysokości 1200 zł (SAP) oraz 800 zł Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. W związku z tym poinformowała zebranych o podjętych pracach związanych z przygotowaniem wyżej wspomnianej konferencji. Dr hab. Alicja Kulecka przedstawiła zebranym wstępny program konferencji Sekcji pt. Archiwistyka cyfrowa w edukacji archiwalnej, mającej odbyć się w Toruniu w dniu 5 grudnia 2013 r. podczas IV Toruńskich Konfrontacji Archiwalnych. Tematyka konferencji oscylować będzie wokół problemów związanych z pojęciami, metodami i programami kształcenia i pomocami dydaktycznymi wykorzystywanymi w edukacji archiwalnej. Czynny udział w konferencji zadeklarowali: dr Małgorzata Wnuk, Roland Kiper oraz mgr Anna Sobczak z następującymi tematami:

 1. Dr Małgorzata Wnuk (UMCS), Ewolucja programów i metod kształcenia z zakresu technologii informatycznych w Zakładzie Archiwistyki UMCS
 2. Roland Kiper, Porównanie francuskiego i polskiego systemu archiwalnego oraz perspektywy ich współpracy

Ponadto Przewodnicząca Sekcji poinformowała zebranym o propozycji złożonej przez mgr. Annę Sobczak, dotyczącej wygłoszenia referatów przez dwóch archiwistów szwedzkich z wykorzystaniem programu Skype. Lista referentów jest otwarta do 31 lipca 2013 r. , więc program sympozjum może ulec zmianie. W związku z tym, dr hab. Alicja Kulecka zaproponowała dr. Markowi Konstankiewczowi wygłoszenie referatu podczas grudniowej konferencji. Dr Marek Konstakiewicz wstępnie zaproponował temat związany z ochroną własności intelektualnej.

Ad. 2.

Dr hab. Alicja Kulecka poruszając kwestię przygotowania kolejnego tomu słownika archiwistów polskich, wskazała na problemy związane z realizacją projektu. W opinii zebranych Sekcja powinna zając się opracowaniem koncepcji słownika. Trzeci tom, byłby, w ocenie Przewodniczącej Sekcji, kontynuacją dwóch poprzednich tomów. W prace zaangażowane powinny zostać zarówno Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, jak i Stowarzyszenie Archiwistów Polskich (pomysł stworzenia 3. tomu słownika przedstawił SAP dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK). Podejmując inicjatywę stworzenia kolejnego tomu słownika należy zastanowić się nad kryteriami kwalifikacji postaci, których biogramy zostaną umieszczone w słowniku i formułą biogramu. Należałoby również opracować kwestionariusz biogramu. Dr hab. Alicja Kulecka zaproponowała dr. Ilonie Florczak przygotowanie wstępnego formularza biogramu, w oparciu o opublikowane już woluminy. Postanowiono skierować prośbę do pozostałych członków SEA SAP z prośbą o uwagi dotyczące stworzenia słowników archiwistów polskich.

Ad. 3

Przewodnicząca Sekcji SEA zobowiązała sekretarza SEA SAP dr. Ilonę Florczak do rozesłania protokołu z zebrania do członków Zarządu Sekcji oraz do administratora strony internetowej SAP.

Na tym zebranie zakończono.

Dr Ilona Florczak

Sekretarz SEA SAP

Protokół zebrania plenarnego

Sekcji Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

we Wrocławiu, w dniu 7 września 2012 r.

 

W dniu 7 września 2012 r. we Wrocławiu odbyło się zebranie plenarne Sekcji Edukacji Archiwalnej SAP. Uczestniczyli w nim Zarząd i członkowie Sekcji, oraz goście (lista obecności w załączeniu). Zebranych członków Sekcji powitał Zastępca przewodniczącej Sekcji Edukacji Archiwalnej, dr hab. Krzysztof Skupieński, prof. UMCS, który poprowadził obrady Sekcji, na wstępie przedstawiając porządek spotkania:

 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności SEA SAP w latach 2007 – 2012 (do końca sierpnia 2012 roku)
 2. Przyjęcie nowych członków Sekcji
 3. Wybór nowego Zarządu Sekcji
 4. Wolne wnioski i komunikaty

Ad 1.

Dr hab. Krzysztof Skupieński, prof. UMCS przedstawił przygotowane przez Przewodniczącą Sekcji dr hab. Wiesławę Kwiatkowską, prof. UMK Sprawozdanie z działalności Sekcji Edukacji Archiwalnej SAP w latach 2007 – 2012 (tekst Sprawozdania w załączeniu).

Dr hab. Alicja Kulecka, prof. UW poprosiła o uzupełnienie sprawozdania. W akapicie dotyczącym panelu Sekcji Edukacji Archiwalnej SAP pt. „Od strażnika pamięci do archiwisty XXI wieku. Kształcenie archiwistów wczoraj i dziś” odbywającego się w ramach VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich we Wrocławiu brakuje informacji o referacie wygłoszonym przez mgr Annę Sobczak pt. „Nowe obszary badań i kształcenia archiwistycznego”.

Dr hab. Krzysztof Skupieński, prof. UMCS zarządził głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania z działalności SEA SAP w latach 2007-2012. W głosowaniu jawnym Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad 2.

Nikt nie zadeklarował chęci przystąpienia do SEA SAP.

Ad 3.

Dr hab. Krzysztof Skupieński, prof. UMCS zarządził powołanie komisji skrutacyjnej, która zajęła się przeprowadzeniem wyborów nowych władz Sekcji. W skład komisji skrutacyjnej weszli obecni na posiedzeniu SEA SAP goście: Beata Górniak i Tamara Martawska.

Do zarządu SEA SAP zgłoszono siedem kandydatur: dr hab. Wiesławę Kwiatkowską, prof. UMK; dr hab. Irenę Mamczak-Gadkowską; dr hab. Alicję Kulecką, prof. UW; dr Ilonę Florczak, dra Tomasza Matuszaka, dr Małgorzatę Wnuk i dr Agnieszkę Rosę.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 11 osób. Wszystkie głosy były ważne (protokół komisji skrutacyjnej w załączeniu). Nowo powołany Zarząd SEA SAP ukonstytuował się następująco:

 • Przewodnicząca Sekcji – dr hab. Alicja Kulecka, prof. UW
 • Wiceprzewodnicząca Sekcji – dr hab. Wiesława Kwiatkowska, prof. UMK
 • Wiceprzewodnicząca Sekcji – dr hab. Irena Mamczak-Gadkowska
 • Sekretarz – dr Ilona Florczak
 • Skarbnik – dr Małgorzata Wnuk
 • Członek Zarządu Sekcji – dr Tomasz Matuszak
 • Członek Zarządu Sekcji – dr Agnieszka Rosa

Nowa przewodnicząca SEA SAP dr hab. Alicja Kulecka, prof. UW przedstawiła w zarysie plan pracy Sekcji na następne lata. Znalazły się w nim następujące zadania:

 • zainicjowanie prac nad słownikiem archiwistów;
 • kontynuacja prac nad programami kształcenia archiwistów i zarządców dokumentacją;
 • kontynuacja prac nad podręcznikami i pomocami dydaktycznymi do nauczania archiwistyki i zarządzania dokumentacją;
 • coroczna organizacja konferencji Sekcji Edukacji Archiwalnej SAP.

Ad 4.

Dr hab. Krzysztof Skupieński, prof. UMCS wniósł uwagę, iż należy poinformować nieobecnych członków SEA SAP o zmianach we władzach Sekcji.

Dr Tomasz Matuszak poinformował, iż w Piotrkowie Trybunalskim w 2013 roku zorganizowana będzie konferencja i Sekcja może w ramach tejże konferencji zorganizować panel.

Dr Piotr Dymmel, dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie, zwrócił uwagę, iż w 2013 roku przypada jubileusz 95-lecia istnienia sieci archiwów państwowych w Polsce. Uważa, iż z tej okazji powinna odbyć się konferencja naukowa, w którą może także zaangażować się Sekcja.

Dr hab. Alicja Kulecka, prof. UW, dr hab. Krzysztof Stryjkowski, prof. UMCS i dr Piotr Dymmel stwierdzili, iż na najbliższej konferencji Sekcji w 2013 roku warto byłoby podjąć problematykę edytorstwa w procesie kształcenia archiwistów.

Nikt więcej nie zgłosił uwag oraz nie przekazał ogłoszeń i komunikatów.

Zebranie plenarne i obrady zamknęła Przewodnicząca Sekcji Edukacji Archiwalnej, dr hab. Alicja Kulecka, prof. UW.

Protokołowała

dr Agnieszka Rosa

Protokół posiedzenia
Zarządu Sekcji Edukacji Archiwalnej
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

W dniu 7 września 2012 r. we Wrocławiu wybrany w trakcie zebrania plenarnego Sekcji Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Zarząd Sekcji ukonstytuował się następująco:

 • Przewodnicząca Sekcji – dr hab. Alicja Kulecka, prof. UW
 • Wiceprzewodnicząca Sekcji – dr hab. Wiesława Kwiatkowska, prof. UMK
 • Wiceprzewodnicząca Sekcji – dr hab. Irena Mamczak-Gadkowska
 • Sekretarz – dr Ilona Florczak
 • Skarbnik – dr Małgorzata Wnuk
 • Członek Zarządu Sekcji – dr Tomasz Matuszak
 • Członek Zarządu Sekcji – dr Agnieszka Rosa

Zarząd przyjął plan pracy na następne lata. Znalazły się w nim następujące zadania:

 • zainicjowanie prac nad słownikiem archiwistów;
 • kontynuacja prac nad programami kształcenia archiwistów i zarządców dokumentacją;
 • kontynuacja prac nad podręcznikami i pomocami dydaktycznymi do nauczania archiwistyki i zarządzania dokumentacją;
 • coroczna organizacja konferencji Sekcji Edukacji Archiwalnej SAP.

Protokołowała

dr Agnieszka Rosa