Home     2015

2015

Nr 1-3 (77- 80)/2015

Studia i materiały
Kamila Biernat – Stan badań nad dokumentacją fotograficzną w archiwach Nr 3 / s. 61
Robert Forysiak-Wójciński – Dwie nieznane pieczęcie królewskie Stanisława Augusta Poniatowskiego Nr 1 / s. 69
Justyna Golecka – Dokumentacja medyczna – wybrane problemy w zakresie jej kwalifikacji i przechowywania Nr 4 / s. 25
Rafał Jaworski – Wywód archiwalny Józefa Siemieńskiego Nr 1 / s. 7
Marek Konstankiewicz – Zmiany w ustawie z 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wchodzące w życie od 1 listopada 2015 r. Nr 3 / s.
Marija Kravchenko – Karol Badecki w dyskusji o reorganizacji Arcgiwum Akt Dawnych Miasta Lwowa w latach trzydziestych XX w. Nr 2 / s. 23
Anna Laszuk – Prace zespołu naukowego do opracowania wskazówek metodycznych dotyczących sporządzania indeksów Nr 2 / s. 67
Vítězslav Lisec – Stan archiwów zakładowych przemysłu w Czechach z perspektywy Okręgowego Archiwum Państwowego w Litoměřicach Nr 3 / s. 53
Ivo Łaborewicz – Źródła do dziejów polskiej archiwistyki. Prace archiwalne dla uczczenia urodzin Bieruta – Jelenia Góra 1952 r. Nr 2 / s. 31
Ivo Łaborewicz – Źródła do dziejów polskiej archiwistyki. Próba uruchomienia Powiatowego Archiwum Państwowego w Bolesławcu w latach 1959-1960 (oraz wcześniejsze i późniejsze starania w tym względzie) Nr 4 / s. 17
Hubert Mazur – Kilka uwag o kondycji edukacji archiwalnej w świetle ankiety Nr 4 / s. 33
Adrian Niewęgłowski – Działalność archiwalna w świetle projektowanych zmian w prawie autorskim Nr 1 / s. 57
Adrian Niewęgłowski – Nowa ustawa o rzeczach znalezionych i jej znaczenie dla prawa archiwalnego Nr 3 / s. 23
Mikołaj Nowacki – Myśl polityczna Józefa Siemieńskiego Nr 2 / s. 7
Bartosz Nowożycki – Geneza amerykańskiej teorii archiwalnej Nr 1 / s. 15
Anna Opara-Rak – Naukowe kryteria oceny akt a selekcja archiwalna dokumentacji medycznej Nr 1 / s. 35
Anna Opara-Rak – Kwalifikacja dokumentacji w wykazach akt wprowadzonych Rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. Nr 2 / s. 53
Wanda K. Roman – Archiwalia prywatne polskich emigrantów – problemy gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania Nr 2 / s. 45
Sylwia Stryjkowska – O potrzebie ochrony dóbr kultury Nr 3 / s. 39
Piotr Szkutnik – Kancelarie kościelne na ziemiach polskich w systemie akt spraw w XIX wieku w świetle dotychczasowych badań (na przykładzie kancelarii konsystorskiej i parafialnej) Nr 1 / s. 25
Nina Wieczorek-Michalak – O źródłach do dziejów cechu piekarzy i cukierników poznańskich w dobie przedrozbiorowej Nr 4 / s. 7
ABC archiwisty zakładowego
Aleksandra Adamska-Cerolewicz – Funkcjonowanie Wydziału Obsługi Dokumentacji-2 w ZUS Oddział w Legnicy Nr 3 / s. 75
Anna Domalanus – Woda w archiwum – z doświadczeń Archiwum UAM Nr 3 / s. 81
Marek Konstankiewicz – Ważniejsze akty prawne regulujące postępowanie z dokumentacją (część IV) Nr 1 / s. 75
Marek Konstankiewicz – Ważniejsze akty prawne regulujące postępowanie z dokumentacją (część V) Nr 2 / 81
Marek Konstankiewicz – Ważniejsze akty prawne regulujące postępowanie z dokumentacją (część VI) Nr 4 / s. 49
Recenzje i omówienia
Falkowski Piotr – Edyta Pietrzak, red. dr Grażyna Schlender, Inwentarz zespołu akt Naczelnik Powiatu Kaliskiego [Deutcher Kreischef in Kalisch 1914-1918[1919], Archiwum Państwowe w Kaliszu, Kalisz 2014, s. 251 Nr 4 / s. 64
Marcin Hlebionek – I. Takács, Az Árpád-házi királyok pecesétjei. Royal Seals of the Árpád Dynasty, Corpus Sigillorum Hungariae Mediaevalis, t. I, Budapest 2012, ss. 192 Nr 1 / s. 102
Hlebionek Marcin – W kręgu historii i archiwistyki. Księga pamiątkowa ofiarowana Czesławowi Margasowi w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. R. Sielezina, Jelenia Góra 2015, ss. 176 Nr 4 / s. 66
Krzysztof Kopiński – M. Jabłoński, T. Radziszewski, Prawne i techniczne aspekty archiwizacji dokumentów elektronicznych, Wrocław 2014, Prescom sp. z o.o.., ss. 310 Nr 1 / s. 110
Ivo Łaborewicz – ČAS v roce 2013. Ročenka České Archivní Společnosti, Praha 2014, ss. 194 Nr 4 / s. 61
Hubert Mazur – Dwie szkoły – dwie drogi do niepodległości? Materiały z sesji popularnonaukowej 16.X.2013. Katalog wystawy, red. M. Szczepaniak, G. Tyrchan, E. Bernaciak, G. Konieczka, Gniezno 2013, ss. 157 Nr 1 / s. 88
Hubert Mazur – Archiwa i społeczeństwo. Pół wieku Archiwum Państwowego w Koszalinie (1953) 1961-2011, materiały pod redakcją Joanny Chojeckiej, Koszalin-Pruszcz Gdański 2011, ss. 459 Nr 2 / s. 95
Wojciech Siudek – Dorota Skotarczak, Historia wizualna, Poznań 2012, ss. 262 Nr 1 / s. 94
Krzysztof Stryjkowski – Wiesława Kwiatkowska – Dorobek polskiej archiwistyki w zakresie metodyki opracowania zasobu archiwalnego, Warszawa 2014 Nr 4 / s. 55
Sandra Tomczak – A. Sieradzka, Kostiumologia polska jako nauka pomocnicza historii, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Nauki Pomocnicze Historii. Seria nowa, pod re4d. A. Rachuby i S. Górzyńskiego, Warszawa 2013, ss. 136 Nr 1 / s. 99
Łukasz Wróblewski – Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego, nr 4, 2011 Nr 1 / s. 81
Kronika
Piotr Bewicz, Monika Cołbecka – „Zachowanie cyfrowego dziedzictwa archiwalnego”, Toruń, 24-25 czerwca 2015 r. Nr 3 / s. 102
Kamila Biernat – Sprawozdanie z VI Konferencji Belliculum Diplomaticum Thorunense Nr 3 / s. 91
Renata Gąsior – Sprawozdanie z międzynarodowej młodzieżowej szkoły naukowej „Archiwa Elektroniczne: od intelektualnego projektu do wirtualnej rzeczywistości”, Jekaterynburg, 11-15 października 2013 r. Nr 1 / s. 110
Bożena Kierzkowska – XI Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne „Postępowanie z dokumentacją osobową – przepisy prawa”, Koszalin, 9-10 czerwca 2015 r. Nr 3 / s. 96
Agnieszka Konstankiewicz – Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Archiwa społeczne. Modele współpracy z państwem”, Warszawa, 6 października 2014 r. Nr 1 / s. 115
Agnieszka Rosa – Sprawozdanie z I spotkania Forum Edukatorów Archiwalnych Nr 2 / s. 110
Agnieszka Rosa – XV międzynarodowa konferencja z cyklu „Colloquia Jerzy Skowronek dedicata” pt. „Archiwa w otoczeniu społecznym w XXI wieku” – moje impresje Nr 4 / s. 69
Marcin Smoczyński – XXIII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów. Panel Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Sprawozdanie Nr 2 / s. 103
Magdalena Wiśniewska – Sprawozdanie z konferencji I-CHORA 7 – Seventh International Conference on the History of Records and Archives (Amsterdam, 29-31 lipca 2015 r.) Nr 4 / s. 84
In memoriam
Maria FrankelAlicja Jabłońska (1960-2015) Nr 3 / s. 107
Ewa Grin-Piszczek – August Stanisław Fenczak (28.05.1943-16.12.2014) Nr 1 / s. 119
Tomasz Matuszak – Krzysztof Urzędowski (17.05.1951-9.08.2013) Nr 2 / s. 121
Lidia Potykanowicz-SudaCzesław Biernat (1925-2015) Nr 2 / s. 103