Home     2014

2014

Nr 1-4 (73- 76)/2014

Studia i materiały
Waldemar Chorążyczewski – Koncepcja kolejnych tomów Słownika Bibliograficznego Archiwistów Polskich  Nr 1 / s. 59
Waldemar Chorążyczewski, Wiesława Kwiatkowska – Jedna zasada, wiele rozwiązań. Zasada proweniencji a granice i struktura zespołu archiwalnego  Nr 3 / s. 7
Dorota Drzewiecka – EZD a dydaktyka – łatwe w teorii, trudne w praktyce. Refleksje nad zagadnieniem współpracy jednostek komercyjnych i uniwersytetów  Nr 3 / s. 57
Radosław Franczak – Pozostałości Księgozbioru kanonika gnieźnieńskiego Leonarda Walkonowskiego w zbiorach Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie Nr 3 / s. 31
Ewa Grin-Piszczek – Najstarsze księgi metrykalne oraz stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Przemyślu (na podstawie spisu z 1939 r.) Nr 4 / s. 19
Tatsiana Hiranowich – Problem rewindykacji archiwów we współczesnym prawie krajowym (Analiza porównawcza tradycji narodowych Białorusi, Rosji, Ukrainy i Polski) Nr 1 / s. 45
Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki – Słownik wyrazów niemieckojęzycznych z polskich źródeł średniowiecznych – idea i stan realizacji opracowania Nr 2 / s. 53
Marek Konstankiewicz – Trzydzieści lat obowiązywania Ustawy z 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  Nr 2 / s. 61
Anna Laszuk – Opracowanie materiałów archiwalnych – uwagi o metodach, narzędziach, efektach i potrzebach Nr 1 / s. 7
Ivo Łaborewicz – Źródła do dziejów polskiej archiwistyki. Zakup archiwaliów przez Powiatowe Archiwum Państwowe w Legnicy – 1955 rok  Nr 3 / s. 63
Ivo Łaborewicz – Źródła do dziejów polskiej archiwistyki.  Poszukiwania kandydata na stanowisko kierownika Powiatowego Archiwum Państwowego w Legnicy – 1951 r.  Nr 4 / s. 11
Dariusz Magier – Archiwa, studenci i Internet, czyli archiwistyka i archiwa widziane przez monitor PC. Raport z badań  Nr 4 / s. 71
Hubert Mazur – Lekcje archiwalne w archiwach państwowych w świetle konspektów i scenariuszy w Strefie Edukacyjnej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych  Nr 4 / s. 39
Magdalena Niedźwiedzka – Historia gromadzenia filmów w Polsce  Nr 3 / s. 41
Adrian Niewęgłowski – Prawo autorskie w działalności archiwalnej w dobie rozwoju nowych technologii  Nr 4 / s. 59
Bartosz Nowożycki – Instytucje archiwalne przechowujące dokumenty rządu federalnego USA do 1934 r.  Nr 1 / s. 53
Hanna Staszewska – Problem Porządkowania archiwaliów w pracach Rady Archiwalnej w II Rzeczypospolitej  Nr 4 / s. 29
Piotr Szkutnik – Utensylia w kancelarii dziekana brzeźnickiego w pierwszej połowie XIX w.  Nr 3 / s. 23
Bernadeta Wilk – Wizualny zapis przeszłości. Fotografie w spuściznach jako źródło historyczne  Nr 1 / s. 29
Tomasz Żuchowski – Dwa listy Stanisława Krzyżanowskiego z 1875 r. do Aleksandry Potockiej  Nr 2 / s. 71
Z problemów archiwistyki cyfrowej
Kai Naumann, Corinna Knobloch – Digitale Archiviering im Landesarchiv Baden-Württenberg  Nr 2 / s. 7
Damian Kusnik – Długoterminowa archiwizacja danych cyfrowych na mikrofilmach  Nr 2 / s. 21
Michał Serdyński – Programy komputerowe wspomagające gromadzenie i przechowywanie dokumentacji  Nr 2 / s. 31
Leszek Pudłowski – WTA – Wielojęzyczna Terminologia Archiwalna. Reaktywacja Projektu Międzynarodowej Rady Archiwalnej i zespołu InterPARES  Nr 2 / s. 35
Z życia SAP
Dorota Klugowska – Sekcje branżowe – rozłam czy rozwój działalności Stowarzyszenia Archiwistów Polskich? Nr 3 / s. 69
Jarosław Porazinski – Kilka uwag w sprawie artykułu Doroty Klugowskiej „Sekcje branżowe – rozłam czy rozwój działalności Stowarzyszenia Archiwistów Polskich?” (AP nr 3 (75) 2014)  s. 81
ABC archiwisty zakładowego
Marek Konstankiewicz – Przegląd ważniejszych aktów prawnych regulujących postępowanie z dokumentacją (część LI) Nr 1 / s. 101
Od redakcji  Nr 2 / s. 79
Marek Konstankiewicz – Ważniejsze akty prawne regulujące postępowanie z dokumentacją (część I)  Nr 2 / s. 81
Marek Konstankiewicz – Ważniejsze akty prawne regulujące postępowanie z dokumentacją (część II)  Nr 3 / 81
Marek Konstankiewicz – Ważniejsze akty prawne regulujące postępowanie z dokumentacją (część III)  Nr 4 / s. 85
Sylwetki archiwistów
Agnieszka Konstankiewicz – Prof. Stanisław Ludwik Ptaszycki (1985-1933)  Nr 1 / s. 69
Mikuláš Čtvrtník – Richard J. Cox  Nr 1 / s. 81
Leszek Pudłowski – Luciana Duranti. W poszukiwaniu globalnej jedności archiwalnych tradycji  Nr 1 / s. 91
Recenzje i omówienia
P. Bewicz – DomOtwarty/DomZamknięty? Lekcje pogranicza. Europa Środkowo-Wschodnia (XX/XXI w.), red. B. Górczyńska-Przybyłowicz, S. Jankowiak, I. Skórzyńska, K. Stryjkowski, A. Wachowiak. Poznań 20144, ss. 531  Nr 3 / s. 89
Marlena Jabłońska – Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. III, Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją, pod red. W. Chorążyczewskiego i A. Rosy, Toruń 2013, ss. 357 Nr 4 / s. 94
Anna Laszuk – Informator o zasobie archiwalnym Archiwum Państwowego w Bydgoszczy (stan na dzień 31 grudnia 2011 r.), red. Melania Dereszyńska-Romaniuk, Bydgoszcz 2013, ss. 958  Nr 2 / s. 91
Melania Dereszyńska-Romaniuk – W odpowiedzi na recenzję Informatora o zasobie archiwalnym Archiwum Państwowego w Bydgoszczy  Nr 2 / s. 97
Natalia Lewandowska – Szczeciński Informator Archiwalny, nr 21, 2012, red. Maria Frankel  Nr 1 / s. 109
Hubert Mazur – Poznaję moje miasto – scenariusze zajęć, Płock 2013, ss. 20; Poznaję moje miasto – karty pracy dla nauczyciela do zajęć z dzieckiem, Płock 2013, ss. 14+8 kart luźnych z ilustracjami  Nr 4 / s. 89
P. Nastrożny – Atlas Twierdzy Toruń, z. 6, Janusz Pokrzywnicki, Bramy Twierdzy Toruń, red. Janusz Tandecki i Lech Narębski, Toruń 2013  Nr 3 / s. 95
Anna Sobczak – Das neue Handwerk. Digitales Arbeiten in kleinen und mittleren Archiven. Vorträge des 72. Sűdwestdeutschen Archivtags am 22. und 23. Juni 2013 in Bad Bergzabern, P. Műller, K. Naumann (red.), Stuttgart 2013, ss. 95  Nr 3 / s. 98
Anna Sobczak – Digitale Archivierung in der Praxis. 16. Tagung des Arbeitskreises „Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen” und nestor-Workshop „Koordinierungsstellen”, Ch. Keitel, K. Naumann (red.), Werkhefte der Staatlichen Archivverwaltung Baden-Wűrttemberg Serie A Heft 24, Stuttgart 2013, ss. 321  Nr 3 / s. 100
M. Wiśniewska – Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej w Polsce – przewodnik (Digital Archives of the Local Tradition in Poland – guide), przygot. materiału do publ. Agnieszka Kudełka, Małgorzata Kudosz, Ewa Sularz, oprac. red. Marta Drobnik, Anna Morawska, Fundacja Ośrodka KARTA, Warszawa 2014, ss. 332  Nr 3 / s. 92
Kronika
Diana Błońska, Bogusław Sławiński – Realizacja projektu „Infrastruktura dla Mediateki Muzeum Narodowego w Krakowie”  Nr 2 / s. 101
Łukasz Grochowski – Problematyka archiwalna podczas konferencji „Seminarium Sierpniowego na II Święcie Sali BHP”, Gdańsk, 14 sierpnia 2014 r.  Nr 4 / s. 101
Lucyna Harc – Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział we Wrocławiu w roku 2013  Nr 4 / s. 104
Hanna Staszewska – Sprawozdanie ze spotkania dotyczącego Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA) z przedstawicielami wyższych uczelni, Warszawa, 15 września 2014 r.  Nr 4 / s. 99
Agnieszka Zasada –Sprawozdanie z panelu pt. „Archiwistyka cyfrowa w edukacji archiwalnej. Pojęcia. Sys temy. Metody i programy kształcenia. Pomoce dydaktyczne”  Nr 1 / s. 111
Agnieszka Zasada, Mateusz Zmudziński – IV Toruńskie Konfrontacje Archiwalne pt. „Nowa archiwistyka – archiwa i archiwistyka w późnonowoczesnym kontekście kulturowym” Nr 1 /s. 114
In memoriam
Irena Mamczak-Gadkowska – Irena Radtke (1923-2014)  Nr 2 / s. 104
Monika PłuciennikStanisław Flis (1964-2014)  Nr 3 / s. 103