Home     2017

2017

Nr 1-2 (85-86) 2017

Studia i materiały
Wanda K. Roman – Od opisu archiwalnego do metadanych Nr 1-2 / s. 7
Jarosław Stulczewski – Dokumentacja stowarzyszeń i związków kombatanckich Nr 1-2 / s. 31
Sylwia Stryjkowska – Problematyka ochrony dóbr kultury w prawie i praktyce Unii Europejskiej Nr 1-2 / s. 43
Paulina Rudnik – Archiwum Główne Rady Unii Europejskiej Nr 1-2 / s. 55
Łukasz Włodarski – Pieczęć sufragana płockiego Jakuba (1475-1495). Przyczynek do badań nad średniowiecznym episkopatem tytularnym na Mazowszu Nr 1-2 / s. 69
Ivo Łaborewicz – Źródła do dziejów polskiej archiwistyki. Akcja żniwna a udostępnianie akt w Archiwum Miejskim w Jeleniej Górze (1949 r.) Nr 1-2 / s. 75
ABC archiwisty zakładowego
Marek Konstankiewicz – Ważniejsze akty prawne regulujące postępowanie z dokumentacją (część X) Nr 1-2 / s. 81
Recenzje i omówienia
Anna Laszuk – Encyklopedia of Archival Science, edited by Luciana Duranti, Patricia C. Franks, Rowman & Littlefield, 2015, ss. X + 454 Nr 1-2 / s. 93
Ivo Łaborewicz – Čas v roce 2014. Ročenka České Archivní Společnosti, Praha 2015, ss. 224 Nr 1-2 / s. 104
Ivo Łaborewicz – Życie, śmierć i zbawienie. Inskrypcje kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu w świetle rękopisu z 1649 roku, opr. J. Gołaszewski, A. Górski, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Wydawnictwo Eternum, Wrocław 2016, ss. 276 Nr 1-2 / s. 107
Kinga Michalak – Jana Vojtίšková, Cvičenί z transkripce český raně novověkých textů z let 1500-1620 (Hradec Králové), Hradec Králové 2014, ss. 43 Nr 1-2 / s. 110
Kronika
Bartosz Nowożycki – E-ARK Final Conference Nr 1-2 / s. 113
Kamila Biernat – Problemy nauczania ustawicznego po studiach historycznych, archiwistycznych i pokrewnych Nr 1-2 / s. 119
Bartłomiej Konopa – Sprawozdanie z seminarium o archiwizacji Internetu w Laboratorium Cyfrowym Humanistyki UW (Warszawa, 2 marca 2017 r.) Nr 1-2 / s. 124
Piotr Giziński – Sprawozdanie z konferencji: „Pomorskie archiwa społeczne. W służbie historii”, 28 września 2016 r., Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku Nr 1-2 / s. 127
Piotr Józefiak – Rola archiwów w procesie wprowadzania systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją – cele i założenia oraz ich realizacja. Z doświadczeń archiwów szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych (Katowice, 25 listopada 2016 r.) Nr 1-2 / s. 132
In memoriam
Wiesława KwiatkowskaAndrzej Tomczak (12 IX 1922 – 8 II 2017). Wspomnienie pośmiertne Nr 4 / s. 107

 

Nr 3 (87) 2017

XV Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

Kielce 22-23.09.2017 r.

Tezy
Kazimierz Jaroszek, Krzysztof Stryjkowski, Piotr Zawilski, Andrzej Majchrzak, Eugeniusz Borodij, Paweł Topolewski – Tezy sprawozdania z pracy Zarządu Głównego i Prezydium Stowarzyszenia Archiwistów Polskich z kadencji 2012-2017

Nr 3 / s. 7

Sprawozdania z działalności sekcji Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
Andrzej Jabłoński – Sprawozdanie z działalności Sekcji Archiwa Zakładowe SAP w kadencji 2012-2017

Nr 3 / s. 23

Alicja Kulecka – Sprawozdanie z działalności Sekcji Edukacji Archiwalnej w kadencji 2012-2017

Nr 3 / s. 30

Sprawozdania z działalności oddziałów terenowych

Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

Małgorzata Rzepecka – Sprawozdanie z działalności SAP Oddział w Bydgoszczy za lata 2012-2017

Nr 3 / s. 33

Dorota Czech, Grzegorz Rozin, Marta Mszyca – Sprawozdanie z działalności SAP Oddział w Częstochowie za lata 2012-2017

Nr 3 / s. 36

Monika Płuciennik – Sprawozdanie z działalności SAP Oddział w Gdańsku za lata 2012-2017

Nr 3 / s. 39

Juliusz Sikorski – Sprawozdanie z działalności SAP Oddział w Gorzowie Wielkopolskim za lata 2012-2017

Nr 3 / s. 53

Karol Andrzejewski – Sprawozdanie z działalności SAP Oddział w Kaliszu za lata 2012-2017

Nr 3 / s. 55

Grażyna Przesmycka – Sprawozdanie z działalności SAP Oddział w Katowicach od 12 czerwca 2012 do 23 maja 2017 r.

Nr 3 / s. 58

Piotr Pawłowski – Sprawozdanie z działalności SAP Oddział w Kielcach za lata 2012-2017

Nr 3 / s. 60

Anna Janczewska – Sprawozdanie z działalności SAP Oddział w Koszalinie za lata 2012-2017

Nr 3 / s. 63

Magdalena Kacprzak – Sprawozdanie z działalności SAP Oddział w Legnicy od 6 lutego 2012 do 17 lutego 2017 r.

Nr 3 / s. 66

Elżbieta Wierzbicka – Sprawozdanie z działalności SAP Oddział w Lublinie za lata 2012-2017

Nr 3 / s. 76

Andrzej Drakoniewicz – Sprawozdanie z działalności SAP Oddział w Łodzi od 18 czerwca 2012 r. do 12 czerwca 2017 r.

Nr 3 / s. 79

Marta Dolna – Sprawozdanie z działalności SAP Oddział w Olsztynie za lata 2012-2017

Nr 3 / s. 83

Agata Radecka – Sprawozdanie z działalności SAP Oddział w Płocku za lata 2012-2017

Nr 3 / s. 87

Piotr Klimecki – Sprawozdanie z działalności SAP Oddział w Poznaniu za lata 2012-2017

Nr 3 / s. 89

Ewa Grin-Piszczek – Sprawozdanie z działalności SAP Oddział w Przemyślu od 29 czerwca 2012 r. do 30 czerwca 2017 r.

Nr 3 / s. 101

Anna Jankowska – Sprawozdanie z działalności SAP Oddział w Radomiu za lata 2012-2017

Nr 3 / s. 103

Izabela Glesmer – Sprawozdanie z działalności SAP Oddział w Rzeszowie za lata 2012-2017

Nr 3 / s. 105

Grzegorz Welik – Sprawozdanie z działalności SAP Oddział w Siedlcach za lata 2012-2017

Nr 3 / s. 108

Andrzej Jabłoński – Sprawozdanie z działalności SAP Oddział w Szczecinie od 29 maja 2012 r. do 12 czerwca 2017 r.

Nr 3 / s. 109

Sławomir Pułkownik – Sprawozdanie z działalności SAP Oddział w Toruniu za lata 2012-2017

Nr 3 / s. 115

Katarzyna Sołtyk-Sołtycka, Tomasz Dzięgielewski – Sprawozdanie z działalności SAP Oddział w Warszawie za lata 2012-2017

Nr 3 / s. 120

Lucyna Harc – Sprawozdanie z działalności SAP Oddział we Wrocławiu za lata 2012-2017

Nr 3 / s. 127

Delegaci
Delegaci Oddziałów Terenowych SAP na XV Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Kielce 22-23 września 2017 r.

Nr 3 / s. 135