Home     2016

2016

1 (81)             2 (82)           3 (83)           4 (84)

Nr 1-4 (81-84)/2016

Studia i materiały
Kamila Biernat – Proces digitalizacji na przykładzie Narodowego Archiwum Cyfrowego Nr 4 / s. 37
Martina Bolom-Kotari, Jana Vojtíšková – Der gegenwärtige Unterricht der Historischen Hilfswissenchaften und der Archivkunde in Tschechien am Beispiel der Universität Hradec Králové: Stand und Perspektiven Nr 4 / s. 57
Monika Cołbecka – Matody badawcze w archiwistyce Nr 2 / s. 29
Monika Cołbecka – Informacyjny wymiar archiwistyki w myśl Ryszarda Przelaskowskiego Nr 3 / s. 21
Piotr Frąckowiak – Od Archiwum Wyższej Szkoły Pedagogicznej do Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego – ewolucja archiwum uczelnianego Nr 4 / s. 45
Robert Górski, Bartosz Nowożycki – Dokumentacja elektroniczna w teorii i praktyce archiwalnej w Stanach Zjednoczonych Nr 4 / s. 19
Zuzanna Jaśkowska – Hiszpańska sieć archiwalna: historia i organizacja Nr 1 / s. 7
Marek Konstankiewicz – Rozporządzenia z października 2015 r. dotyczące nadzoru archiwalnego i gromadzenia archiwaliów Nr 2 / s. 63
Marek Konstankiewicz – Zmiany w zakresie udostępniania materiałów archiwalnych, wchodzące w życie 16 czerwca 2016 r. w ustawie z 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Nr 3 / s. 5
Martyna Krasuska – Problematyka wykorzystania: Document Management i Records Management w oprogramowaniu klasy Enterprise Content Management Nr 4 / s. 31
Anna Laszuk – Stan i tendencje opracowania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych Nr 4 / s. 7
Hubert Mazur – Forum Edukatorów Archiwalnych w świetle badań ankietowych Nr 2 / s. 15
Magdalena Niedźwiedzka – Działalność edukacyjna w archiwach filmowych – wybrane zagadnienia Nr 2 / s. 5
Łukasz Nowak – Księga ławniczo-wójtowska miasta Czarnkowa 1651-1682 Nr 2 / s. 77
Bartosz Nowożycki – Recepcja polskiej metodyki archiwalnej w USA. Ryszard Przelaskowski i Gustaw Kaleński Nr 1 / s. 33
Krzysztof Rataj – Profilaktyka i konserwacja materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej w świetle obowiązujących w Polsce przepisów prawnych Nr 1 / s. 55
Juliusz Sikorski – Materiały fotogrametryczne w zasobie Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim Nr 3 / s. 63
Kamila Siuda – Izba Regionalna w Świeciu jako archiwum Nr 3 / s. 75
Katarzyna Słowińska – Udostępnianie materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Archiwum Akt Nowych w latach 2004-2014 Nr 2 / s. 45
Konrad Słowiński – Kancelaria i dokumentacja miasta Radomia w latach 1915-1939 Nr 3 / s. 47
Marcin Smoczyński – Różne drogi, jeden cel: collecting projects, documentation strategies, działalność dokumentacyjna Nr 1 / s. 17
Władysław Stępniak – Archiwa polskie i rosyjskie wobec szczególnego problemu trudnej historii Nr 2 / s. 97
Krzysztof Syta – Kancelaria ziemiańska w XVII w. w świetle „Ekonomiki ziemiańskiej generalnej […]” i „Składu abo skarbca […]” Jakuba Kazimierza Haura Nr 3 / s. 35
Magdalena Wiśniewska – Badanie archiwów społecznych metodą wielokrotnego studium przypadku – metodologia Nr 1 / s. 39
Dyskusje
Wiesława Kwiatkowska – Ogólne uwagi dotyczące Normy opisu materiałów archiwalnych w archiwach państwowych NOMA wersja 0.1 Nr 1 / s. 71
ABC archiwisty zakładowego
Marek Konstankiewicz – Ważniejsze akty prawne regulujące postępowanie z dokumentacją (część VII) Nr 1 / s. 77
Marek Konstankiewicz – Ważniejsze akty prawne regulujące postępowanie z dokumentacją (część VIII) Nr 2 / s. 107
Marek Konstankiewicz – Ważniejsze akty prawne regulujące postępowanie z dokumentacją (część IX) Nr 4 / s. 71
Recenzje i omówienia
Kamila Biernat – Leksykon archiwum afektywnego, red. Katarzyna Tórz, Gdańsk-Warszawa 2015, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, ss. 211, ISBN 978-83-943182-0-8 Nr 2 / s. 113
Kamila Biernat – Archiwa zakładowe w strukturach administracji publicznej, red. P. Wolnicki, Częstochowa 2014, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, ss. 181, ISBN 978-83-7455-414-5 Nr 4 / s. 94
Monika Cołbecka – Wiadomości historyczne z wiedzą o społeczeństwie, nr 1, 2016 Nr 2 / s. 118
Robert Degen – Archiwa wizualne dziedzictwa kulturowego. Archeologia-Etnografia-Historia Sztuki, red. Ewa Manikowska, Izabela Kopania, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2014, ss. 249, il., sum. Nr 1 / s. 83
Anna Laszuk – Dokumenty w kontekstach – projekt standardu Nr 4 / s. 89
Hubert Mazur – Warszawski trudny czas, czyli stolica i jej mieszkańcy w świetle archiwaliów. Scenariusze lekcji dla nauczycieli historii wszystkich etapów edukacyjnych, pod red. Teresy Stachurskiej-Maj i Violetty Urbaniak, Warszawa 2015, ss. 88 + CD Nr 3 / s. 85
Anna Południak – Nowe funkcje archiwów, red. Irena Mamczak-Gadkowska, Krzysztof Stryjkowski, Instytut Historii UAM, Poznań 2015, ss. 220 Nr 1 / s. 86
Wojciech Siudek – Katarzyna Sierakowska, Śmierć, wygnanie, głód w dokumentach osobistych. Ziemie polskie w latach Wielkiej Wojny 1914-1918, Warszawa 2015, ss. 268 Nr 2 / s. 95
Kronika
Doktor Wojciech Woźniak (ur. 1975 r.) – politolog, archiwista Nr 3 / s. 91
Kamila Biernat – Sprawozdanie z konferencji „Współczesna dokumentacja – współczesne archiwa” Nr 4 / s. 99
Marcin Frąś – Zachowanie cyfrowego dziedzictwa archiwalnego (Toruń 24-25 VI 2015 r.) Nr 1 / s. 99
Marek Krzykała – III Forum Edukatorów Archiwalnych (Warszawa, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 23 czerwca 2016 r.) Nr 3 / s. 92
Ivo Łaborewicz – „Archiwa, człowiek i krajobraz” – XVI Konferencja Archiwistów Czeskich – Poděbrady, 7-9 kwietnia 2015 r. Nr 4 / s. 104
Krzysztof Stryjkowski – Międzynarodowy Kongres Archiwalny – Seul 2016 Nr 3 / s. 95
In memoriam
Wiesława RutkowskaTeresa Helena Koba Ryszewska – historyk, archiwista Nr 4 / s. 107