Regulamin nagrody im. Z. Pustuły

Uchwała nr 5/2018

Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

podjęta na posiedzeniu w dniu 29 września 2018 roku.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Archiwistów Polskich na posiedzeniu w dniu 29 września 2018 r. zatwierdził Regulamin „Nagrody Naukowej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich imienia Zbigniewa Pustuły” na pracę doktorską z zakresu historii gospodarczej Polski opartej na materiałach archiwalnych, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Dr Zbigniew Pustuła (ur.15.08.1933, zm. 10.11.2013) był  wieloletnim pracownikiem  naukowym w  Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz głównym specjalistą w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, a także aktywnym działaczem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, przez szereg lat jako Sekretarz Generalny a następnie wiceprezes. Będąc historykiem i archiwistą   specjalizował się w problemach rozwoju cywilizacyjnego Polski, postrzeganych z perspektywy życia gospodarczego. Jego prace naukowe zaliczane są obecnie do znaczących osiągnięć naukowych w dziedzinie historii gospodarczej oraz archiwistyki. Osiągnięcia te zawdzięczał znajomości źródeł do badań historycznych nad dziejami gospodarki oraz ich szerokiemu wykorzystywaniu w pracach swego autorstwa. Te doświadczenia historyka gospodarki rzutowały na jego poglądy i działalność w dziedzinie archiwalnej, w szczególności w zakresie postępowania z dokumentami wytwarzanymi w wieku XX.  On to właśnie wypracowywał nowoczesne metody ich oceny i kryteria kwalifikowania do wieczystego przechowywania w archiwach. Wniósł tym samym znaczący wkład do powstania obecnego systemu zarządzania dokumentacją w Polsce, którego twórcy kierowali się przekonaniem o konieczności przechowywania wytworzonych w epokach minionych i wytwarzanych obecnie materiałów archiwalnych jako podstawy badań historycznych. Bazy materiałowej, bez istnienia i poznawania której budowanie narracji historycznej byłoby zubożone, względnie zupełnie niemożliwe.

Bardzo znaczące są pod względem  ilości oraz znaczenia naukowego zbiory archiwalne dotyczące rozwoju cywilizacyjnego ziem polskich, łączącego się z życiem gospodarczym. Trudno jest jednak mówić o ich wszechstronnym czy też szerokim wykorzystywaniu w prowadzonych badaniach historycznych. Zwracając uwagę na ten fakt środowiskom naukowym oraz instytucjom życia gospodarczego, w posiadaniu których znajdują się wytwarzane w trakcie ich działalności dokumenty, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich występuje z szeregiem inicjatyw mających na celu podniesienie poziomu świadomości znaczenia dokumentów życia gospodarczego dla historii państwa i narodu polskiego. Jednym z tych działań staje się obecnie ustanowienie specjalnej nagrody dla historyków podejmujących w ramach rozpraw doktorskich problemy historii gospodarczej.

Władysław Stępniak

Załącznik  do Uchwały ZG nr 5/2018    z dnia 29.09.2018 r.

Regulamin

„Nagrody Naukowej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich imienia Zbigniewa Pustuły”
na pracę doktorską z zakresu historii gospodarczej Polski opartej na materiałach archiwalnych

§ 1

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich ustanawia „Nagrodę Naukową Stowarzyszenia Archiwistów Polskich imienia Zbigniewa Pustuły”.

§ 2

 1. Nagroda przyznawana jest jednej osobie za najlepszą pracę doktorską z zakresu historii gospodarczej Polski przygotowaną na podstawie materiałów archiwalnych.
 2. Do nagrody zgłaszać należy dysertacje niepublikowane (niedrukowane).
 3. Praca musi spełniać wymagania niezbędne do złożenia do redakcji wydawniczej.

§ 3

Nagroda przyznawana jest co 2 lata. Termin zgłaszania prac i publikacji wyników ogłasza Prezes SAP na stronie SAP, a także przesyła do wiadomości jednostkom naukowym (uczelnie i instytuty naukowe) i towarzystwom naukowym.

§ 4

 1. Ocenę przedstawianych prac dokonuje 5-osobowe jury powołane przez Zarząd Główny SAP na wniosek Prezesa SAP. Jury powoływane jest dla każdej edycji konkursu. W skład jury wchodzą: 3 członków SAP oraz 2 członków Polskiego Towarzystwa Historycznego specjalizujących się w historii gospodarczej.
 2. Pracami jury kieruje przewodniczący powołany przez Prezesa SAP.
 3. Jury może powołać recenzentów do oceny zgłoszonych prac.

§ 5

Prace do konkursu zgłaszają samodzielnie ich autorzy.

§ 6

 1. Podstawą oceny przez jury jest przekazany przez wnioskodawcę jeden wydruk maszynopisu pracy doktorskiej wraz z dołączoną na nośniku elektronicznym wersją elektroniczną w formacie PDF.
 2. Wniosek i prace złożyć należy w siedzibie ZG SAP, ul. Bonifraterska 6/21, 00-213 Warszawa, samodzielnie lub pocztą.

§ 7

 1. Nagroda im. Zbigniewa Pustuły będzie wręczana laureatowi przez prezesa SAP i jury na uroczystym zebraniu Zarządu Głównego oraz przewodniczących sekcji, prezesów oddziałów SAP i zaproszonych gości.
 2. Informacja o laureacie będzie ogłaszana każdorazowo na stronie SAP, w periodyku „Archiwista Polski”.

§ 8

 1. Nagrodę w konkursie stanowi druk pracy doktorskiej laureata w wydawnictwie SAP, nagroda pieniężna w wysokości 5000,00 PLN brutto, a także dyplom.
 2. Fundusze na sfinansowanie nagrody pochodzą ze środków własnych SAP.

§ 9

 1. Organizator zastrzega sobie nieprzyznanie nagrody, może ograniczyć ją do druku lub nagrody pieniężnej.
 2. Przyznanie nagrody ma charakter uznaniowy i jej nie przyznanie nie tworzy prawa do zgłaszania roszczeń do organizatora konkursu.
 3. Poza nagrodą jury może przyznać wyróżnienie w formie dyplomu.

§ 10

 1. Po wydrukowaniu pracy doktorskiej laureat konkursu otrzymuje 20 egz. autorskich.
 2. SAP zajmuje się dystrybucją publikacji i przychody z niej wynikające stanowią dochód SAP.
 3. SAP rozprowadza egzemplarz obowiązkowy publikacji do bibliotek naukowych.

§ 11

Zmian w regulaminie „Nagrody Naukowej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich imienia Zbigniewa Pustuły” dokonuje Zarząd Główny na wniosek prezesa SAP.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.