Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Poznań

Kadencja 2012-2017

Prezes Oddziału – Jan Miłosz
Wiceprezes – Jolanta Niezborała
Sekretarz – Piotr Klimecki
Skarbnik – Elżbieta Rogal
Członek Zarządu – Małgorzata Kaczmarek, Jarosław Matysiak, Magdalena Bugajewska
60-967 POZNAŃ,
ul. 23 Lutego 41/43

indeks (61) 852-46-01

images poznan@sap.waw.pl

 

Komunikaty i informacje

10907851-streszczenie-ikona-nowosci-papier

KONKURS PRAC MAGISTERSKICH

z zakresu

ARCHIWISTYKI

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Oddziału SAP w Poznaniu podjął uchwałę (nr 5/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r.) o zorganizowaniu kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu archiwistyki. Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione na wyższych uczelniach prowadzących swoją działalność statutową na obszarze działania Zarządu Oddziału SAP w Poznaniu przez osoby, które egzamin magisterski zdały w obecnej kadencji Zarządu Oddziału SAP w Poznaniu i uzyskały tytuł magistra (jednak nie później niż do dnia 30 września 2016 r.). Nagrodą główną w konkursie jest publikacja nagrodzonej pracy w formie książkowej. Osoby zainteresowane prosimy o przekazywanie (nadsyłanie) prac spełniających wymogi formalne, zgodnie z Regulaminem Konkursu, sekretarzowi Komisji Konkursu (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Zarząd Oddziału w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41.43, 61-744 Poznań). Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – kwiecień 2017 r.

REGULAMIN KONKURSU PRAC MAGISTERSKICH

z zakresu ARCHIWISTYKI

STOWARZYSZENIA ARCHIWISTÓW POLSKICH

Oddział w Poznaniu

(przyjęty uchwałą nr 2/2008 Zarządu Oddziału w Poznaniu Stowarzyszenia Archiwistów Polskich z dnia 9 kwietnia 2008 r)

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem konkursu jest podnoszenie poziomu prac magisterskich o tematyce archiwalnej oraz promowanie młodych, utalentowanych archiwistów.
 2. Konkurs jest organizowany na podstawie Statutu Stowarzyszenia Archiwistów Polskich par. 11 ust. 1 i 3. co pięć lat.
 3. Organizatorem Konkursu prac Magisterskich z zakresu archiwistyki, zwanego dalej Konkursem jest Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Poznaniu. Konkurs organizuje Komisja Konkursu Prac Magisterskich, zwana dalej Komisją Konkursu.

KOMISJA KONKURSU PRAC MAGISTERSKICH

 1. Komisję Konkursu w liczbie 5 osób, powołuje Zarząd Oddziału SAP w Poznaniu na okres jego kadencji. Komisja działa na podstawie Regulaminu Konkursu.
 2. Komisja Konkursu wyłania ze swego grona przewodniczącego i sekretarza oraz ich zastępców.
 3. Komisja Konkursu wskazuje Sędziego Referenta.
 4. Do zadań Komisji Konkursu należy w szczególności:
 • a/ organizacja i przeprowadzenie Konkursu,
 • b/ starania o nagrody dla laureatów Konkursu.
 1. Przewodniczący Komisji Konkursu odpowiada przed Zarządem Oddziału SAP w Poznaniu za prawidłowe i terminowe przeprowadzenie Konkursu.
 2. Czynności związane z obsługa Konkursu wykonuje sekretarz Komisji Konkursu.

ORGANIZACJA KONKURSU

 1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane na wyższych uczelniach prowadzących swoją działalność statutową na obszarze działania Zarządu Oddziału SAP w Poznaniu, przez osoby które egzamin magisterski zdały w kadencji Zarządu Oddziału SAP w Poznaniu i uzyskały tytuł magistra.
 2. Zasadniczymi kryteriami oceny prac są:
 • a/ wartość merytoryczna pracy,
 • b/ umiejętność ujęcia problemu badawczego i logicznego formułowania wniosków,
 • c/ umiejętność stosowania metod badawczych,
 • d/ ewentualna przydatność pracy do zastosowania w praktyce,
 • e/ poprawność językowa,
 • f/ strona ilustracyjna,
 1. Informacje o Konkursie, terminie i miejscu przyjmowania prac są zamieszczane w „Archiwiście Polskim” i „Poznańskim Roczniku Archiwalno – Historycznym” oraz na stronie internetowej Oddziału SAP w Poznaniu
 2. Komisja informuje pisemnie zainteresowane uczelnie (instytuty, wydziały) o terminie i miejscu przyjmowania prac.
 3. Prace należy nadsyłać w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD).
 4. Każda praca winna być przekazana wraz z pismem przewodnim opiekuna pracy, potwierdzonym przez dziekanat. W piśmie przewodnim powinny być podane następujące informacje:
 • a/ tytuł pracy (w pełnym brzmieniu),
 • b/ data uzyskania tytułu magistra,
 • c/ imię i nazwisko oraz adres zamieszkania autora pracy,
 • d/ stopień lub tytuł naukowy, imię i nazwisko opiekuna pracy,
 • e/ wykaz materiałów składających się na kompletną pracę,
 1. Prace przyjmuje sekretarz Komisji Konkursu sprawdzający wymagania formalne.
 2. Komisja Konkursu powołuje recenzentów prac, specjalistów z odpowiednich dziedzin archiwistyki.

PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. Nagrody, na podstawie przeprowadzonego Konkursu, przyznaje Sąd Konkursowy.
 2. Nagrodą główną w Konkursie jest publikacja nagrodzonej pracy w formie książkowej.
 3. Sąd Konkursowy obraduje w liczbie nie mniejszej niż 7 osób.
 4. W skład Sądu Konkursowego wchodzą:
 • a/ Przewodniczący Komisji Konkursu jako Przewodniczący Sądu Konkursowego oraz Sekretarz Komisji Konkursu jako Sekretarz Sądu Konkursowego,
 • b/ Kierownik Zakładu Archiwistyki Instytutu Historii UAM,
 • c/ przedstawiciel Zarządu Oddziału SAP,
 • d/ Dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu,
 • e/ pozostali członkowie Komisji Konkursu,
 • f/ ewentualnie inne osoby zaproponowane przez Komisję Konkursu, reprezentujące różne dziedziny archiwistyki,
 1. W przypadku, kiedy członkowie Komisji Konkursu (w tym Przewodniczący lub Sekretarz Komisji Konkursu) są opiekunami zgłoszonej pracy, wówczas wykonują czynności wynikające z pełnionej w Komisji funkcji, lecz nie biorą udziału w głosowaniach i w dyskusji nad oceną prac, a funkcja Przewodniczącego Sądu Konkursowego lub Sekretarza powierzana jest innemu członkowi Sądu.
 2. Posiedzenia Sądu Konkursowego są zwoływane przez Przewodniczącego Sądu.
 3. Wszystkie posiedzenia Sądu Konkursowego są protokołowane przez Sekretarza Sądu.
 • a/ Sędzia Referent po zapoznaniu się z pracami i recenzjami przygotowuje i przedstawia Sądowi Konkursowemu opinię o pracach.
 • b/ Sąd Konkursowy podejmuje decyzję po zapoznaniu się z pracami, recenzjami i wysłuchaniu opinii Sędziego Referenta.
 • c/ Do ważności decyzji Sądu Konkursowego wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Sądu, w tym Przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy.
 • d/ Decyzje zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Sądu.
 1. Sąd Konkursowy decyduje o liczbie przyznanych nagród i wyróżnień.
 2. Sprawozdanie z prac Komisji Konkursu przygotowuje Sekretarz Komisji Konkursu i przedstawia do akceptacji Komisji oraz Zarządowi Oddziału SAP w Poznaniu.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 1. Wyniki Konkursu wraz z orzeczeniem Sądu Konkursowego i informacją o pracach nagrodzonych są zamieszczane w „Archiwiście Polskim” i „Poznańskim Roczniku Archiwalno – Historycznym” oraz na stronie internetowej Oddziału SAP w Poznaniu.

Pisemna informacja o przyznaniu nagrody jest podawana do wiadomości laureata, władz uczelni oraz opiekuna pracy.

 1. Wręczenie nagród odbywa się w terminie i miejscu ustalonym przez Zarząd Oddziału SAP w Poznaniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dokumentacja Konkursu jest przechowywana w biurze Zarządu Oddziału SAP w Poznaniu
 2. Prace magisterskie są zwracane po zakończeniu Konkursu.
 3. Obsługa Konkursu jest finansowana ze środków Zarządu Oddziału SAP w Poznaniu.