Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Likwidacja firmy

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, działając zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446), świadczy usługi w zakresie porządkowania (archiwizacji) oraz przechowywania i dalszej obsługi dokumentacji po zlikwidowanych bądź upadłych podmiotach gospodarczych.

Archiwizacja

W zakresie przygotowania dokumentacji do przekazania proponujemy:

  • kwalifikację dokumentacji do odpowiednich kategorii archiwalnych,
  • systematyzację akt według komórek organizacyjnych,
  • ich klasyfikację w układzie rzeczowym,
  • formowanie jednostek archiwalnych oraz weryfikowanie i uzupełnienie ich opisu,
  • opracowanie środków ewidencyjnych,
  • wybrakowanie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej wraz ze sporządzeniem odpowiednich dokumentów brakowania.

Przechowanie dokumentacji

  • Miejscem przechowywania są archiwa spełniające wszystkie wymogi z zakresu pełnego bezpieczeństwa akt, wyposażone w skuteczne systemy ochrony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U. 2005 Nr 32 poz. 284);
  • Dokumentacja pracownicza jest udostępniania byłym pracownikom zgodnie z wytycznymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz.U. 2005 Nr 28 poz. 240);
  • Obsługa dokumentacji jest wykonywana z respektowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • Przejęte do przechowania akta, po upływie obligatoryjnych okresów ich przechowywania podlegają wybrakowaniu i przekazaniu na makulaturę lub zniszczenie, w trybie ustalonym rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. 2015, poz. 1743);