Home     Rocznik 2011

Rocznik 2011

VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich
Zatrzymać przeszłoś, dogonić przyszłość. Archiwa, nowoczesne państwo i społeczeństwo. (VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich, Wrocław, 5-7 września 2012 r.) Nr 2 / s. 7

Materiały sympozjum „Digitalizacja i indeksacja akt stanu cywilnego. Projekt pilotażowy”
Leszek Franciszkiewicz – GENea – indeksacja i digitalizacja akt stanu cywilnego w AP w Płocku. Założenia, realizacja, pierwsze wnioski Nr 1 / s. 7
Anna Laszuk – Indeksy do ksiąg stanu cywilnego w archiwach państwowych Nr 1 / s. 15
Andrzej Marek Nowik – Indeksy aktów stanu cywilnego jako edycje źródeł historycznych Nr 1 / s. 23
Magdalena Masłowska, Agnieszka Makówka – Sprawozdanie z sympozjum „Digitalizacja i indeksacja akt stanu cywilnego. Projekt pilotażowy” Nr 1 / s. 27

Jubileusz toruńskiej archiwistyki
Harmonogram obchodów 60-lecia toruńskiej archiwistyki Nr 2 / s. 9
Robert Degen, Marlena Jabłońska – 40-lecie pracy prof. Haliny Robótki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Nr 3 / s. 7

Studia i materiały
Justyna Adamus-Kowalska – Klasyfikacja funkcjonalna w zarządzaniu dokumentacją Nr 4 /s. 7
Anna Barszcz – Przepisy regulujące nadzór nad narastającym zasobem archiwalnym w Polsce w latach 1951-2002 Nr 2 / s. 27
Eugeniusz Borodij – Niektóre aspekty postępowania z dokumentacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej na przykładzie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr 3 / s. 53
Tomasz Czarnota – Komu są potrzebne spłeczne archiwa? Nr 4 / s. 15
Robert Degen – Selekcja archiwalna w polskiej literaturze archiwistycznej Nr 1 / s. 31
Robert Degen – Selekcja archiwalna jako konstruowanie zbioru źródeł historycznych w Polsce Nr 2 / s. 19
Tomasz Dziki – Stan zachowania źródeł do historii instytucji bankowych w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu Oddział we Włocławku. Artykuł zamiast części planowanego przewodnika Nr 1 / s. 63
Robert Górski – Pracownie naukowe czy udostępnianie on-line. Z perspektywy archiwisty i użytkownika Nr 4 / s. 35
Didier Grangr – Zarys historii Sekcji Zawodowych Stowarzyszeń Archiwistów i Zarządców Dokumentacji Międzynarodowej Rady Archiwów Nr 3 / s. 17
Marcin Hlebionek – Dwie nieznane inowrocławskie pieczęcie ziemskie Nr 3 / s. 45
Marlena Jabłońska – Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu archiwistyki jako narzędzie zdobywania dobrego publicity Nr 1 / s. 75
Krzysztof Kolasa, ks. Jarosław Wąsowicz – Dokumentacja audiowizualna (fotografie, filmy, nagrania) w obrębie spuścizny ks. Witolda Koniecznego SDB przechowywanej w zasobie Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej – problemy opracowania Nr 1 / s. 29
Helena Kowalska – Rekonstrukcja zespołu archiwalnego – Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni w latach 1945-1955 Nr 4 / s. 53
Hubert Mazur – Dzialalność edukacyjna archiwów państwowych na przykładzie Archiwum Państwowego w Kielcach (wybrane zagadnienia) Nr 2 / s. 49
Piotr Szkutnik – Krąg korespondentów dziekana i proboszcza brzeźnickiego w połowie XIX w. Nr 1 / s. 45
Hubert Wajs – Dokument elektroniczny jako obiekt archiwalny Nr 2 / s. 19

ABC archiwisty zakładowego
Marek Konstankiewicz – Wykaz ważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją (część XXXIX) Nr 1 / s. 85
Marek Konstankiewicz – Wykaz ważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją (część XL) Nr 2 / s. 75
Marek Konstankiewicz – Wykaz ważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją (część XLI) Nr 3 / s. 65
Marek Konstankiewicz – Wykaz ważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją (część XLII) Nr 4 / s. 63

Recenzje i omówienia
Marcin Hlebionek – O. Odnorożenko, A. Alfiorov, Noblemen`s seals in the collection of Ukrainian archives Nr 2 / s. 87
Marcin Hlebionek – Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny, nr 18, 2011, ss. 576+8 nlb. Nr 4 / s. 74
Ivo Łaborewicz – CAS v roce 2010. Rocenka ceske archivni spolecnosti, Praha 2011, ss. 223 Nr 4 / s. 71
Dariusz Matelski – Robert M. Edsel, Bret Witter, Obrońcy dzieł sztuki. Alianci na tropie skradzionych arcydzieł, przełożył Paweł Kruk, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2009, ss. 390, il. Nr 3 / s. 77
H. Mazur – Archiwum jako warsztat pracy nauczyciela historii. Scenariusze lekcji dla nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, pod red. Teresy Stachurskiej-Maj i Violetty Urbaniak, Warszawa 2010, ss. 71 + CD Nr 3 / s. 71

Kronika
Waldemar Chorążyczewski, Klaudia Leśniewska – Gdzie są granice standaryzacji w archiwistyce? (na marginesie III Toruńskich Konfrontacji Archiwalnych) Nr 4 / s. 89
H. Ciechanowski – V Radzyńskie Warsztaty archiwistyczne (5-6 maja 2011 r.) Nr 3 / s. 107
P. Grochowski, A. Mianecki – O potrzebie i możliwościach powołania Cyfrowego Archiwum Folkloru  Nr 3 / s. 96
Lucyna Harc – 80. Niemiecki Zjazd Archiwów w Dreźnie (80. Deutscher Archivtag Dresden) 29.09-2.10.2010 Nr 1 / s. 91
Lucyna Harc – Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział we Wrocławiu w roku 2010 Nr 4 / s. 101
Marcin Hlebionek – Pieczęć jako forma komunikacji w średniowieczu i czasach nowożytnych. II Międzynarodowa Konferencja Sfragistyczna, Kijów 18-20 listopada 2011 r. Nr 4 / s. 115
Aleksandra Jabłońska – Kilka słów o litewskiej sieci archiwalnej i działalności Stowarzyszenia Archiwistów Litewskich Nr 2 / s. 97
Weronika Krajniak – Konferencja „Film i archiwum – problemy opracowania” Nr 4 / s. 99
Ivo Łaborewicz – XVI Konferencja Czeskich Archiwistów (26-28 kwietnia 2011 r.) Nr 4 / s. 112
Dariusz Matelski – Profesor Stanisław Nawrocki (1925-2000) – archiwista, historyk, dydaktyk (w 85. rocznicę urodzin) Nr 3 / s. 86
Dariusz Matelski – Franciszek Paprocki (1911-1978) – w setną rocznicę urodzin Nr 4 / s. 78
Anna Modzelewska, Magdalena Kacprzak – Działalność statutowa Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy w 2010 roku Nr 2 / s. 91
Hubert Mazur – Sprawozdanie z uroczystej inauguracji nowej siedziby Archiwum Państwowego w Kielcach, 12-13 października 2011 r. i sesji naukowej „Z dziejów zasobu i działalności Archiwum Państwowego w Kielcach” Nr 4 / s. 106
M. Przystalska – Dokumentacja masowa – problemy wartościowania i selekcji. Sprawozdanie z konferencji Nr 3 / s. 103
Anna Sobczak – 8th European on Digital Archiving, Genewa 28-30.04.2010 Nr 1 / s. 89
Przemysław Wojciechowski – 45-lecie oddziału SAP w Poznaniu – konferencje 3.12.2010 r. Nr 1 / s. 98

In memoriam
Magdalena Marosz – Doktor Sławomir Radoń (1957-2011) Nr 1 / s. 104
Bibliografia prac dr. Sławomira Radonia Nr 1 / s. 107
Andrzej Tomczak – Irena Janosz-Biskupowa (1925-2011) Nr 4 / s. 120