Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Home      Działalność statutowa   XV Krajowy Zjazd Delegatów SAP

XV Krajowy Zjazd Delegatów SAP

PROTOKÓŁ

XV Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

Kielce, 22-23 września 2017 r.

  W dniu 22 września 2017 r. o godz. 10.00 w budynku Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy Alei 1000-lecia Państwa Polskiego, rozpoczął się XV Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (KZD SAP).

Ad.1. Obrady otworzył Kazimierz Jaroszek, prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, który powitał delegatów, honorowych członków SAP, zaproszonych gości oraz członków ustępujących władz Stowarzyszenia, niebędących delegatami. Następnie poinformował o zmarłych w minionej kadencji członkach honorowych SAP i członkach władz: prof. Andrzeju Tomczaku, dr Zbigniewie Pustule, dr Zdzisławie Koniecznym, prof. Lucynie Turek-Kwiatkowskiej oraz Stanisławie Flisie, których pamięć uczczono minutą ciszy. W imieniu Zarządu Głównego SAP prezes Jaroszek wręczył Andrzejowi Jabłońskiemu złotą odznakę „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich”

Ad.2. Prezes Kazimierz Jaroszek zaproponował na Przewodniczącą XV KZD SAP przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Dyrektora Archiwum Państwowego w Kielcach Wiesławę Rutkowską, która wyraziła wolę objęcia funkcji wiceprzewodniczącej Zjazdu. W związku z tym Prezes Jaroszek na przewodniczącego XV KZD SAP zaproponował dr. hab. Dariusza Rymara, Dyrektora Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim. Kandydatury te zostały przyjęte w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Prezes Kazimierz Jaroszek przekazał dalsze prowadzenie obrad Przewodniczącemu Zjazdu.

Dr hab. Dariusz Rymar podziękował za wybór i powierzenie tak odpowiedzialnego zadania. Następnie dokonano wyboru sekretarzy Zjazdu. Zostali nimi wybrani w głosowaniu jawnym jednogłośnie: Monika Marcinkowska i Piotr Pawłowski. W ten sposób zakończono wybór Prezydium XIV KZD SAP.

Prace Prezydium Zjazdu wspomagała mecenas Agnieszka Massalska, czuwając nad prawidłowym przebiegiem obrad i wyjaśniając wszelkie wątpliwości prawne.

Ad.3. Przystąpiono do wyborów Komisji Matki, której celem jest sprawdzenie prawidłowości zwołania Zjazdu i jego zdolności do podejmowania uchwał. Zgłoszono trzech kandydatów:

 • Grażyna Lupa – kandydatura przyjęta jednogłośnie,
 • Hadrian Ciechanowski – wynik głosowania: 1 głos wstrzymujący się,
 • Adam Szarota – wynik głosowania: 1 głos wstrzymujący się.

Ad.4. Przewodniczący Zjazdu zarządził pięciominutową przerwę, celem ukonstytuowania się Komisji Matki.

Ad.5. Przewodniczącym Komisji Matki został Adam Szarota, który poinformował, że na zjazd wydelegowano 160 delegatów, a wg listy obecności (zał. nr 1) na sali obrad znajduje się 145 delegatów uprawnionych do głosowania, w związku z tym stwierdzono prawidłowość zwołania XV Krajowego Zjazdu Delegatów SAP i jego zdolność do podejmowania uchwał.

Ad.6. Kolejnym etapem było głosowanie nad przyjęciem projektu porządku obrad (zał. nr 2) W głosowaniu jawnym większością głosów, przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęto następujący porządek obrad:

Porządek obrad XV Krajowego Zjazdu Delegatów

Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

 1. Otwarcie XV Krajowego Zjazdu Delegatów SAP.
 2. Wybór przewodniczącego i prezydium Zjazdu.
 3. Wybór komisji „matki”.
 4. Przerwa w obradach.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zjazdu i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Uchwalenie Regulaminu obrad Zjazdu.
 8. Zatwierdzenie protokołu z XIV Krajowego Zjazdu Delegatów.
 9. Wybór komisji: wyborczej, mandatowej, uchwał i wniosków.
 10. Sprawozdanie Zarządu Głównego SAP.
 11. Sprawozdanie finansowe SAP.
 12. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej SAP.
 13. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego SAP.
 14. Dyskusja.
 15. Podjęcie uchwał:

a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego,

b) udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu SAP,

c) zatwierdzenie sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej SAP,

d) zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego SAP,

e) nadanie godności członków honorowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich,

f) przynależność Stowarzyszenia Archiwistów Polskich do Międzynarodowej Rady Archiwów.

16. Wybory władz Stowarzyszenia.

17. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

18. Przyjęcie znowelizowanego Statutu Stowarzyszenia.

19. Przyjęcie ewentualnych zmian do regulaminów Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego SAP.

20. Uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia w kadencji 2017 – 2022.

21. Wolne wnioski.

22. Zamknięcie obrad.

Ad.7. Na wniosek Przewodniczącego Zjazdu przystąpiono do głosowana nad Regulaminem Zjazdu, który w głosowaniu jawnym przyjęto bez zmian jednogłośnie (zał. nr 3).

Ad.8. Na wniosek Przewodniczącego Zjazdu przystąpiono do zatwierdzenia protokołu z XIV Krajowego Zjazdu Delegatów we Wrocławiu, który w głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie.

Ad.9. Przystąpiono do wyboru poszczególnych Komisji, w przynajmniej trzyosobowym składzie.

Do Komisji Wyborczej zgłoszono kandydatury:

 • Krystyna Chodor
 • Karol Dowgiało
 • Izabela Matysiak – Aleksandrowicz
 • Magdalena Bugajewska

Kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracy Komisji. W związku z brakiem zgłoszeń dalszych kandydatur, zamknięto listę. Skład Komisji Wyborczej przyjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Na wniosek przewodniczącego Zjazdu uznano, że Komisja Matka będzie jednocześnie pełnić funkcję Komisji Mandatowej, na co jej członkowie wyrazili zgodę. W głosowaniu jawnym wybrano skład Komisji Mandatowej:

 • Grażyna Lupa – kandydatura przyjęta jednogłośnie,
 • Hadrian Ciechanowski – wynik głosowania: 1 głos wstrzymujący się
 • Adam Szarota – wynik głosowania: 1 głos wstrzymujący się.

Do Komisja Uchwał i Wniosków zgłoszono kandydatury:

 • Danuta Żebrowska
 • Marian Osakowski
 • Beata Proć

Kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracy Komisji. Przewodniczący Zjazdu zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatur do Komisji Uchwał i Wniosków – wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Skład Komisji Uchwał i Wniosków przyjęto w głosowaniu jawnym:

 • Danuta Żebrowska – wynik głosowania: 1 głos wstrzymujący się
 • Marian Osakowski – kandydatura przyjęta jednogłośnie
 • Beata Proć – kandydatura przyjęta jednogłośnie

Ad.10. Sprawozdanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich z kadencji 2012-2017 przedstawił prezes Kazimierz Jaroszek (zał. nr 4), W swoim wystąpieniu oparł się o tezy zawarte w zjazdowym numerze „Archiwisty Polskiego”. Prezes wskazał na zbyt małą aktywność stowarzyszenia, zarówno indywidualną członków, jak i struktur terenowych czy branżowych. Aktywizację środowiska uznał za jedno z głównych zadań, jakie staje przed nowymi władzami. Prezes charakteryzując współpracę z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych odniósł się do pisma dotyczącego siedzib SAP w nieruchomościach pozostających we władaniu archiwów państwowych. Tezy w nim zawarte uznał w większości za nieprawdziwe, ale podkreślił, że formalnie można SAP zarzucić nieuprawnione korzystanie z pomocy publicznej. SAP jako jedyne polskie stowarzyszenie archiwalne jest członkiem Międzynarodowej Rady Archiwów. Ważnym wydarzeniem w minionej kadencji były obchody 50-lecia SAP i związany z tą rocznicą Zjazd Nadzwyczajny. Kończąc swoje wystąpienie Prezes Jaroszek podziękował pracownikom biura ZG SAP, prezesom oddziałów i sekcji za współpracę, a nowo wybranym prezesom życzył powodzenia.

Ad.11. Skarbnik Zarządu Głównego SAP Eugenia Szymczuk odczytała sprawozdanie finansowe SAP za minioną kadencję (zał. nr 5). Wszystkie zobowiązania finansowe stowarzyszenia były realizowane terminowo, wynik finansowy jest dodatni, czysty zysk wynosi 1 375 223,69 zł, a w 2016 r. stopa zysku wyniosła 10,2%.

 Ad.12. Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej SAP w kadencji 2012-2017 przedstawił jej przewodniczący, Henryk Krystek (zał. nr 6). GKR stwierdzając prawidłowość pracy organów Stowarzyszenia postuluje, aby dokonać zmiany w Statucie SAP dotyczącej częstotliwości zebrań Prezydium Zarządu Głównego z raz na dwa miesiące na raz na kwartał.

Ad.13. W imieniu Przewodniczącej Sądu Koleżeńskiego Martyny Znamirowskiej sprawozdanie z jego prac w kadencji 2012 – 2017 przedstawił sekretarz Sądu Piotr Strembski (zał. nr 7). Sąd Koleżeński rozpatrywał w tym czasie jedną sprawę. Sprawozdawca postuluje, aby zwiększyć liczbę członków Sądu do 7, gdyż ich zbyt mała liczba utrudnia procedowanie.

Przewodniczący Zjazdu zgłosił wniosek formalny, aby po zrealizowaniu pkt. 15 porządku obrad zarządzić przerwę. W głosowaniu jawnym przy 2 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się wniosek przyjęto.

Ad.14. Po wysłuchaniu sprawozdań, Przewodniczący Zjazdu ogłosił rozpoczęcie dyskusji. Odnośnie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego głos zabrał Maciej Jasiński (Warszawa), który odniósł się do oddalenia wniosku o wykluczenie członka z SAP. Sekretarz Sądu Koleżeńskiego wyjaśnił, że Sąd uznał, że nie może rozstrzygać o działalności członków SAP poza Stowarzyszeniem. Więcej głosów w dyskusji nie było, dyskusja została zamknięta.

Ad.15. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zjazdu ogłosił rozpoczęcie głosowań nad sprawozdaniami organów Stowarzyszenia. Wszystkie głosowania w tym punkcie obrad obyły się jawnie.

a) Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte jednogłośnie.

b) Udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu nastąpiło większością głosów, przy 4 głosach wstrzymujących się.

c) Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej SAP przyjęto większością głosów, przy 3 głosach wstrzymujących się.

d) Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego przyjęto większością głosów, przy 1 głosie przeciwnym i 5 głosach wstrzymujących się.

e) Na prośbę Przewodniczącego Zjazdu Prezes SAP Kazimierz Jaroszek odczytał wniosek Zarządu Głównego SAP o nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich dr. Janowi Macholakowi (zał. nr 8). Wniosek ZG został przyjęty większością głosów, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Po głosowaniu Prezes SAP wręczył dr Janowi Macholakowi dokument potwierdzający nadanie godności Członka Honorowego SAP.

Prezes SAP Kazimierz Jaroszek odczytał wniosek Zarządu Głównego SAP o nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich prof. Jarosławowi Porazinskiemu (zał. nr 9). Wniosek ZG został przyjęty jednogłośnie          

Po głosowaniu Prezes SAP wręczył prof. Jarosławowi Porazinskiemu dokument potwierdzający nadanie godności Członka Honorowego SAP. Następnie Jan Macholak w imieniu wyróżnionych podziękował za otrzymaną godność. Z satysfakcją wspomniał początki swojej działalności w SAP, zwłaszcza tworzenie zrębów działalności finansowej, co dało szansę na rozwój merytoryczny stowarzyszenia.

Sekretarz Oddziału SAP w Kielcach Piotr Pawłowski przedstawił w imieniu Oddziału wniosek o nadanie Kazimierzowi Nobisowi odznaki „Za zasługi dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich”. W związku z prawdopodobnym błędem we wniosku, Prezes SAP zgłosił wniosek formalny o krótka przerwę, który przyjęto jednogłośnie. Po przerwie Piotr Pawłowski złożył wniosek formalny o nadanie godności Członka Honorowego SAP Kazimierzowi Nobisowi (zał. nr 10). Wniosek poparł Eugeniusz Borodij (Bydgoszcz), który podkreślił, że Kazimierz Nobis był społecznikiem, nigdy nie dbał o zaszczyty i funkcje, ale prowadził „pracę organiczną”, był bardzo pomocny archiwistom zakładowym, wiele robił dla integracji środowiska. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

f) Uchwałę dotyczącą przynależności Stowarzyszenia Archiwistów Polskich do Międzynarodowej Rady Archiwów przyjęto jednogłośnie.

Po zrealizowaniu pkt. 15 porządku obrad ogłoszono 15 minutową przerwę. W przerwie przewodnicząca Komisji Wniosków i Uchwał Danuta Żebrowska wystąpiła do Przewodniczącego Zjazdu o przekazanie wniosków i uchwał do dalszych prac Komisji.

 Ad. 16. Po wznowieniu obrad Przewodniczący Zjazdu Dariusz Rymer ogłosił rozpoczęcie wyborów nowych władz Stowarzyszenia. Zaproponował następująca procedurę wyborów: określenie ilości członków poszczególnych organów na kadencję 2017-2022, następnie zgłaszanie kandydatur i wybór Zarządu Głównego i w dalszej kolejności zgłaszanie kandydatur i wybory pozostałych organów statutowych.

Paweł Gut zgłosił przeciwny wniosek formalny, postulując zgłaszanie od razu kandydatów na wszystkie 3 listy i jednoczesne głosowanie do wszystkich organów. W głosowaniu jawnym wniosek został P. Guta został przyjęty przy 5 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się.

Władysław Stępniak Członek Honorowy SAP złożył wniosek formalny o dopisanie przez Komisję Matkę do listy osób uprawnionych do głosowania Członka Honorowego Jarosława Porazinskiego, któremu godność przyznano w czasie dzisiejszych obrad. W głosowaniu jawnym wniosek przyjęto jednogłośnie.

Helena Kułdo Członek Honorowy SAP zgłosiła wątpliwość czy konieczne jest głosowanie ilości osób w każdym organie. Prezes SAP Kazimierz Jaroszek podtrzymał konieczność określenia tej ilości, gdyż bez tego nie będzie możliwe określenie ważności głosów. Wiceprzewodnicząca Zjazdu Wiesława Rutkowska dla przypomnienia odczytała § 34 ust. 4 Statutu SAP. Taką interpretację zapisów Statutu potwierdziła mec. Agnieszka Massalska. Przewodniczący Zjazdu zgłosił wniosek formalny o 23-osobowym składzie Zarządu Głównego, 7-osobowym składzie Sądu Koleżeńskiego i 5-osobowym składzie Komisji Rewizyjnej. Maciej Jasiński złożył wniosek przeciwny o 27-osobowym składzie Zarządu Głównego. Przystąpiono do głosowania:

23-osobowy skład Zarządu Głównego został przyjęty w głosowaniu jawnym 106 głosami za, przy 20 przeciw i 10 wstrzymujących się. Tym samym wniosek Macieja Jasińskiego utracił przedmiotowość głosowania.

5-osobowy skład Głównej Komisji Rewizyjnej został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

7-osobowy skład Sądu Koleżeńskiego został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Członek Komisji Wyborczej Karol Dowgiało rozpoczął notowanie kandydatur do ciał statutowych SAP, które zgłaszane były z sali.

Do Zarządu Głównego zgłoszono: Adama Banieckiego (nieobecny, pisemna zgoda na kandydowanie dołączona do protokołu Komisji Skrutacyjnej), Eugeniusza Borodija, Tomasza Borowieckiego, Barbarę Brandt Golecką, Marcina Buczka, Waldemara Chorążyczewskego (nieobecny, pisemna zgoda na kandydowanie dołączona do protokołu Komisji Skrutacyjnej), Hadriana Ciechanowskiego, Andrzeja Drakoniewicza, Przemysława Franciszkiewicza, Rafała Gelo, Dariusza Grenia, Pawła Guta, Lucynę Harc, Andrzeja Jabłońskiego, Kazimierza Jaroszka, Marlenę Koter, Janusza Kuligowskiego, Edytę Łaborewicz, Ivo Łaborewicza, Agatę Łazarz, Andrzeja Majchrzaka, Piotra Matuszka, Jana Miłosza, Wiesława Nowosada, Pawła Pietrzyka, Romualda Piotrkiewicza, Monikę Płuciennik, Elżbietę Rogal, Wiesławę Rutkowską, Juliusza Sikorskiego, Krzysztofa Stryjkowskiego, Eugenię Szymczuk, Ryszarda Wójtowicza, Mirosława Zapałę, Piotra Zawilskiego. Edyta Łaborewicz, Tomasz Borowiecki, Rafał Gelo nie wyrazili zgody na kandydowanie, pozostali kandydaci zgodę na kandydowanie wyrazili. Po prawidłowym zgłoszeniu 32 kandydatów do ZG złożono wniosek formalny o zamknięcie listy, który w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono kandydatury: Adriany Bryk, Piotra Józefiaka, Moniki Marcinkowskiej, Urszuli Markiewicz, Stefana Olejniczaka, Sławomira Pułkownika, Aleksandry Radziejewskiej, Małgorzaty Włodarczyk. Sławomir Pułkownik nie wyraził zgody na kandydowanie, pozostałe osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie. W czasie zgłaszana kandydatur Eugeniusz Borodij zgłosił wątpliwość czy Stefan Olejniczak może kandydować w trzeciej kadencji. Mec. Agnieszka Massalska po przeanalizowaniu § 41-43 Statutu wyjaśniła, że w GKR nie obowiązuje kadencyjność, ale zalecane jest, aby nie brały udziału w jej pracach osoby, które sprawują funkcje w innych organach, z racji zadań kontrolnych Komisji. W związku z tym swoja kandydaturę wycofała Monika Marcinkowska, z racji pełnienia funkcji w oddziale i Sekcji. Po prawidłowym zgłoszeniu 6 kandydatów Przewodniczący Zjazdu złożył wniosek o zamknięcie listy, który przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Do Sądu Koleżeńskiego zgłoszono kandydatury: Rafała Chałońskiego, Kazimierza Dąbrowskiego, Tomasza Dzięgielewskiego, Macieja Grychtoła, Macieja Jasińskiego, Michała Knittera, Tomasza Kurmanowskiego, Jolanty Matuszek, Grzegorza Przybysza, Anny Szefler, Katarzyny Tomsia, Marka Mariusza Tytko, Bożeny Wardańskiej, Anny Wójcickiej, Danuty Żebrowskiej. Po zgłoszeniu 6 kandydatur pojawiła się wątpliwość z sali czy członek zarządu oddziału może wejść do Sądu Koleżeńskiego. Wiceprzewodnicząca Zjazdu Wiesława Rutkowska odczytała § 27 Statutu. Wg interpretacji mec. Massalskiej Statut nie zabrania łączenia tych funkcji, ale należałoby przestrzegać dobrej praktyki stosowanej w stowarzyszeniach, aby w sądzie koleżeńskim zasiadały osoby, które nie sprawują innych funkcji. Jarosław Porazinski stwierdził, że kandydaci nie sprawują jeszcze żadnej funkcji, więc mogą kandydować, ale w momencie wyboru będą musieli zrezygnować z funkcji w oddziale. Kazimierz Jaroszek stwierdził, że możliwa jest dokooptowanie kolejnej osoby z listy kandydatów w miejsce ustępującej, więc nie ma ryzyka ponownych wyborów. Mec. Massalska przypomniała, że w obecnej sytuacji jednak, gdy jest zgłoszonych 6 kandydatów na 7 miejsc istnieje takie ryzyko. Kontynuowano zgłaszanie kandydatur. Z powodu sprawowania funkcji w oddziałach swoją kandydaturę wycofały: Jolanta Matuszek i Anna Szefler. Po prawidłowym zgłoszeniu 13 kandydatów wniesiono wniosek o zamknięcie lisy, który przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Zjazdu zaproponował sprawdzenie obecności na sali i ustalenie liczby kart do głosowania, które należy wydrukować, Paweł Gut wniósł o wydrukowanie kart dla wszystkich uprawnionych (delegatów i członków honorowych), czyli 160 delegatów i 9 członków honorowych. Przewodniczący Komisji Mandatowej stwierdził, że listę obecności podpisało 146 osób i tyle kart należałoby wydrukować. W związku z tym, że część zebranych nadal domagała się wydrukowania kart dla wszystkich uprawnionych, ostatecznie zapadła decyzja o wydrukowaniu 169 kart.

Ad. 17. Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury:

 • Agnieszka Gorajczyk,
 • Joanna Kapitan,
 • Anna Koza,
 • Jolanta Matuszek,
 • Anna Szefler.

Po zgłoszeniu 5 kandydatów Przewodniczący Zjazdu złożył wniosek o zamknięcie listy, który przyjęto przy 1 głosie wstrzymującym się w głosowaniu jawnym. Podczas głosowania na członków Komisji Skrutacyjnej każda z kandydatur została przyjęta jednomyślnie.

Po wyborze Komisji Skrutacyjnej ogłoszono przerwę obiadową.

Po wznowieniu obrad po przerwie obiadowej Przewodniczący Zjazdu objaśnił technikę głosowania. Przypomniał, że do Zarządu Głównego delegaci wybierają 23 osoby, do Głównej Komisji Rewizyjnej 5 osób i do Sądu Koleżeńskiego 7 osób. W związku z powyższym na karcie do głosowania do ZG musi pozostać 23 nazwiska lub mniej, na karcie do GKR 5 nazwisk lub mniej i na karcie do SK 7 nazwisk lub mniej. Pozostawienie większej liczby nazwisk spowoduje, że głos będzie nieważny. Wybór będzie ważny, jeśli dany kandydat otrzyma bezwzględną liczbę głosów.

Przewodniczący Zjazdu Dariusz Rymer poprosił do Prezydium Komisję Mandatową celem sprawdzenia obecności, stwierdzenia ważności obrad i wydania kart do głosowania. Komisja Mandatowa okazała delegatom 3 opisane puste urny wyborcze, a następnie ustawiła je przed stołem prezydialnym. Przewodniczący Komisji Mandatowej odczytywał listę obecności, a członkowie Komisji wydawali karty do głosowania. W czasie tych czynności potwierdzono obecność na sali 147 osób, co oznaczało, że Zjazd jest władny podejmować decyzje i wydano 147 kompletów kart do głosowania. Rozpoczęło się głosowanie tajne, delegaci wrzucali odpowiednie karty do osobnych urn.

Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Zjazdu podał do wiadomości zebranych, że wybór będzie uznany za skuteczny, jeśli każdy kandydat otrzyma 50% plus jeden głos spośród głosów ważnych. Wiesław Nowosad, Maciej Jasiński oraz Eugeniusz Borodij utrzymywali – nie zgłaszając żadnego wniosku formalnego, co do procedury liczenia głosów, że o ważności decyduje większość wszystkich głosów oddanych, gdyż w Statucie mowa jest o większości głosów, a nie większości głosów ważnych. Mec. Agnieszka Massalska w oparciu o § 28 ust. 1 oraz doktrynę prawa, stwierdziła, że mówiąc o większości bezwzględnej należy rozumieć większość głosów ważnych.

Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna zabrała urny i udała się do sąsiedniego pomieszczenia celem policzenia głosów. Ogłoszono przerwę.

Ad. 18. O godz. 17.30 po przerwie przystąpiono do obrad nad nowelizacją Statutu Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Głos oddano Pawłowi Gutowi, Przewodniczącemu Komisji Statutowej, który poinformował, że w 2016 r. ZG powołał Komisję Statutową w składzie: Paweł Gut Przewodniczący, Roland Banduch i Jan Miłosz członkowie, celem przygotowania zmian do Statutu. Procedura przygotowania zmian wyglądała następująco: opracowane przez Komisję zmiany zostały przekazane do ZG, który rozesłał je do oddziałów, a te po dyskusji odesłały je zwrotnie do ZG. Proponowane zmiany zgłoszone przez Komisję, oddziały i poszczególnych członków zostały umieszczone w tekście Statutu (zał. nr 11). Paweł Gut złożył wniosek formalny, aby nie prowadzić dyskusji nad proponowanymi zmianami, gdyż dyskusja taka miała miejsce przed zjazdem w oddziałach, a jedynie głosować każdą poprawkę i następnie przegłosować cały znowelizowany statut. Tekst statutu wraz z proponowanymi poprawkami będzie wyświetlony delegatom, przewodniczący Komisji Statutowej będzie odczytywał poprawkę, następnie odbędzie się głosowanie i zgodnie z jego wynikiem członek Komisji Statutowej na bieżąco będzie wprowadzał stosowne zmiany do statutu. Maciej Jasiński zasugerował, aby jednak dyskusja była prowadzona, gdyż część poprawek oddziałów nie została uwzględniona. W opinii Pawła Guta te poprawki są przedstawione do głosowania, więc dyskusja nie jest konieczna. Na prośbę Sekretarzy, Przewodniczący Zjazdu zezwolił na dobranie dwóch skrutatorów celem liczenia głosów. Do funkcji tej zgłosili się Ivo Łaborewicz i Piotr Józefiak. Proponowaną przez Przewodniczącego Komisji Statutowej procedurę poddano głosowaniu jawnemu, za jej przyjęciem oddano 128 głosów, 3 były przeciwne, 2 głosy wstrzymujące się. W wyniku głosowania stwierdzono, że na sali znajduje się 133 osoby, a więc Zjazd posiada zdolność przeprowadzana zmian w Statucie. Następnie rozpoczęto głosowanie jawne nad kolejnymi poprawkami:

W trakcie przedstawiania poprawki do § 1 ust. 1 zgłoszonej przez Komisję Mandatową,  mec. Massalska zaproponowała dokonanie zmiany w § 1 ust. 1 oraz § 65 ust.4 poprzez wykreślenie „(Tekst jedn. Dz.U nr 79 z 2001 r., poz. 855 ze zm.)”, aby uniknąć konieczności zmian po każdej nowelizacji Ustawy. Przewodniczący Zjazdu odczytał treść poprawek, które poddano głosowaniu.

§ 1 ust. 1 4 głosy wstrzymujące się poprawka została przyjęta
§ 7 Jednogłośnie Poprawka została przyjęta
§ 8 ust. 4 Jednogłośnie Poprawka została przyjęta
§ 10 ust. 1 jednogłośnie poprawka została przyjęta
§ 11 ust. 1 1 głos wstrzymujący się poprawka została przyjęta
§ 11 ust. 4 5 głosów przeciwnych, 9 wstrzymujących się poprawka została przyjęta
§ 11 ust. 6 jednogłośnie poprawka została przyjęta
§ 11 ust. 8 10 głosów przeciwnych, 18 wstrzymujących się poprawka została przyjęta

Po zatwierdzeniu poprawek w §11 Eugeniusz Borodij zwrócił uwagę zebranych, że wykreślenie ust. 4 powoduje konieczność zmiany numerów kolejnych ustępów w tym paragrafie oraz zmiany w §12, w którym są odwołania do §11. Przewodniczący Zjazdu poprosił Eugeniusza Borodija o sformułowanie wniosku formalnego w tej sprawie.

Pod wpływem głosów z sali w § 15 ust. 2 i ust. 4 Komisja Statutowa zgłosiła autopoprawkę zmieniającą proponowane sformułowanie „krajowych lub zagranicznych” na „krajowych i zagranicznych”

§ 15 ust. 2 autopoprawka Komisji Statutowej 22 głosy przeciwne, 11 wstrzymujące się poprawka została przyjęta
§ 15 ust. 4 autopoprawka Komisji Statutowej 14 głosy przeciwne, 13 wstrzymujące się poprawka została przyjęta

W przedstawionym tekście zmian w Statucie omyłkowo nie uwzględniono w § 15 ustępu 5, który Komisja proponuje usunąć.

§ 15 ust. 5 1 głos przeciw, 4 wstrzymujące Poprawka została przyjęta.

Paweł Pietrzyk zadeklarował złożenie wniosku formalnego o przywrócenie ustępu 5 w § 15.

§ 17 ust. 3 2 głosy wstrzymujące się poprawka została przyjęta
§ 17 ust. 4 3 głosy przeciwne, 12 wstrzymujące się poprawka Oddziału Warszawskiego została odrzucona
§ 17 ust. 6 1 głos przeciwny, 4 wstrzymujące się poprawka J. Stulczewskiego została odrzucona
§ 17 ust. 7 7 głosów przeciwnych, 12 wstrzymujących się poprawka J. Stulczewskiego została odrzucona
§ 18 ust. 3 6 głosów przeciwnych, 13 wstrzymujących się poprawka J. Stulczewskiego została odrzucona
§ 18 [ust. 4] 2 głosy przeciwne, 3 wstrzymujących się poprawka J. Stulczewskiego została odrzucona
§ 18 [ust. 5] 5 głosów przeciwnych, 14 wstrzymujących się poprawka J. Stulczewskiego została odrzucona
§ 19 ust. 1, pkt. 2 [zmiana słowa „składnikami” na „składkami”] Jednogłośnie poprawka została przyjęta
§ 19 ust. 1, pkt. 2 [„jeden rok”] 30 głosów przeciw, 5 wstrzymujących się poprawka została przyjęta

W czasie dyskusji nad § 19 ust. 1 stwierdzono, że zapis „przez jeden rok” jest nieprecyzyjny i zaproponowano wprowadzić zapis „za jeden rok”. W tej sprawie zgłoszony zostanie wniosek formalny.

§ 19 ust. 1 pkt. 2 [dodać „w tym wysłanym pocztą elektroniczną”] 4 głosy przeciw, 5 wstrzymujących się Poprawka została przyjęta
§ 26 ust. 2 7 głosów wstrzymujących się poprawka J. Stulczewskiego została odrzucona
§ 28 ust. 1 5 głosów za, 5 wstrzymujący się poprawka została odrzucona
§ 28 ust. 2 Głosowanie nie było przeprowadzone Komisja Statutowa wycofała poprawkę
§ 28 ust. 5 11 głosów przeciw, 12 wstrzymujących się poprawka została przyjęta
§ 28 ust. 7 Głosowanie nie było przeprowadzone Komisja Statutowa wycofała poprawkę
§ 29 ust. 1 Głosowanie nie było przeprowadzone Komisja Statutowa wycofała poprawkę
§ 29 ust. 2 21 głosów za, 7 wstrzymujących się poprawka została odrzucona
§ 36 ust. 1 27 głosów za, 13 wstrzymujących poprawka została odrzucona

 

W czasie dyskusji nad § 36 ust. 1 padła propozycja, aby wprowadzić ograniczenie do 23 członków Zarządu Głównego, w tej sprawie zgłoszony zostanie wniosek formalny.

§ 36 ust. 2 Głosowanie nie było przeprowadzone Komisja Statutowa wycofała poprawkę
§ 37 ust. 7, 10, 15 pkt. b i c Głosowanie nie było przeprowadzone Komisja Statutowa wycofała poprawkę
§ 37 ust. 12 Głosowanie nie było przeprowadzone rozstrzygnięcie odłożono do czasu określenia ostatecznego brzmienia § 15
§ 39 ust. 4 Jednogłośnie poprawka GKR wprowadzona ad hoc, zgłoszona jako wniosek w sprawozdaniu z działalności GKR za okres 2012-2017
§ 42 ust. 2, [pkt.5] 6 głosów przeciw, 8 wstrzymujących się poprawka J. Stulczewskiego została odrzucona
§ 44 ust. 1, pkt.3 1 głos przeciw, 3 wstrzymujące się poprawka ostała przyjęta
§ 44 ust. 2 2 głosy przeciw, 2 wstrzymujące się poprawka w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Statutową została przyjęta
§ 50 ust. 1, pkt. 2  3 głosy przeciw, 9 wstrzymujących się poprawka Oddziału Lublin została przyjęta
§ 52 ust. 1 22 głosy przeciw, 13 wstrzymujących się Poprawka została przyjęta
§ 57 ust. 5 4 głosy przeciw, 5 wstrzymujących się poprawka J. Stulczewskiego została odrzucona
§ 59 ust. 3 Głosowanie nie było przeprowadzone Komisja Statutowa wycofała poprawkę
§ 59 ust. 4 1 głos przeciw poprawka J. Stulczewskiego została odrzucona
§ 60 ust. 1 35 głosów przeciw, 8 wstrzymujących się poprawka została przyjęta
§ 61 ust. 5 Głosowanie nie było przeprowadzone

W czasie dyskusji nad § 61 ust. 5 zapadła decyzja, że poprawka nie będzie głosowana do czasu złożenia wniosku formalnego o terminie wpłacania składek członkowskich.

§ 64 ust. 3 Głosowania nie przeprowadzono Komisja Statutowa wycofała poprawkę
§ 65 ust. 4 3 głosy wstrzymujące się Poprawka została przyjęta
§ 66 1 głos przeciwny Poprawka została przyjęta

W czasie dyskusji nad § 66 Paweł Pietrzyk wnosił, aby tak sformułować brzmienie § 66, aby nie było potrzeby nowelizować go na każdym kolejnym zjeździe, złoży w tej sprawie wniosek formalny.

Na tym zakończono głosowanie nad nowelizacją Statutu SAP w pierwszym dniu Zjazdu, ustalając, że prace nad jego ostatecznym brzmieniem zostaną wznowione drugiego dnia, po zgłoszeniu wniosków formalnych.

Ad. 16. cd. Po zakończeniu głosowania poprawek do Statutu, Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania do ciał statutowych.

Zgodnie z protokołem wyborów do GKR (zał. nr 1 do uchwały o wyborze GKR) w czasie głosowania oddano 147 głosów ważnych, bezwzględna większość wyniosła 75 głosów. W pierwszym głosowaniu kandydaci otrzymali głosów:

 1. Markiewicz Urszula – 126,
 2. Bryk Adriana – 120,
 3. Radziejewska Aleksandra – 120,
 4. Olejniczak Stefan – 112,
 5. Włodarczyk Małgorzata – 112,
 6. Józefiak Piotr – 106.

Zgodnie z uchwałą w sprawie wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej (zał. 12) w skład Głównej Komisji Rewizyjnej weszli: Adriana Bryk, Urszula Markiewicz, Stefan Olejniczak, Aleksandra Radziejewska, Małgorzata Włodarczyk.

Zgodnie z protokołem wyborów do SK (zał. nr 1 do uchwały o wyborze SK) w czasie głosowania oddano 147 głosów, w tym 144 ważne i 3 głosy nieważne, bezwzględna większość wyniosła 73 głosy. W I głosowaniu kandydaci otrzymali:

 1. Dąbrowski Kazimierz – 94
 2. Przybysz Grzegorz – 86
 3. Grychtoł Maciej – 85
 4. Tomsia Katarzyna – 84
 5. Dzięgielewski Tomasz – 82
 6. Wójcik Anna – 77
 7. Żebrowska Danuta – 70
 8. Chałoński Rafał – 67
 9. Knitter Michał – 65
 10. Wardańska Bożena – 65
 11. Tytko Marek Mariusz – 63
 12. Kurmanowski Tomasz – 62
 13. Jasiński Maciej – 43

W wyniku pierwszego głosowania obsadzono 6 miejsca w SK:

 1. Dąbrowski Kazimierz
 2. Przybysz Grzegorz
 3. Grychtoł Maciej
 4. Tomsia Katarzyna
 5. Dzięgielewski Tomasz
 6. Wójcik Anna

Zgodnie z protokołem wyborów do ZG (zał. nr 1 do uchwały o wyborze ZG) w czasie głosowania oddano 147 głosów, w tym 146 ważnych i 1 głos nieważny, bezwzględna większość wyniosła 74 głosy. W I głosowaniu kandydaci otrzymali:

 1. Jabłoński Andrzej – 134
 2. Łaborewicz Ivo – 131
 3. Gut Paweł – 130
 4. Nowosad Wiesław – 127
 5. Szymczuk Eugenia – 127
 6. Harc Lucyna – 122
 7. Baniecki Adam – 118
 8. Borodij Eugeniusz – 117
 9. Rutkowska Wiesława – 115
 10. Chorążyczewski Waldemar – 113
 11. Brandt – Golecka Barbara – 112
 12. Matuszek Piotr – 111
 13. Miłosz Jan – 111
 14. Płuciennik Monika – 111
 15. Kuligowski Janusz – 106
 16. Drakoniewicz Andrzej – 101
 17. Jaroszek Kazimierz – 100
 18. Rogal Elżbieta – 99
 19. Zawilski Piotr – 99
 20. Koter Marlena – 98
 21. Łazarz Agata – 97
 22. Wójtowicz Ryszard – 88
 23. Franciszkiewicz Przemysław – 84
 24. Majchrzak Andrzej – 84
 25. Pietrzyk Paweł – 81
 26. Stryjkowski Krzysztof – 81
 27. Piotrkiewicz Romualda – 78
 28. Buczek Marcin – 71
 29. Sikorski Juliusz – 69
 30. Ciechanowski Hadrian – 67
 31. Zapała Mirosław – 62
 32. Greń Dariusz – 58

W wyniku pierwszego głosowania obsadzono 22 miejsca w ZG: Jabłoński Andrzej, Łaborewicz Ivo, Gut Paweł, Nowosad Wiesław, Szymczuk Eugenia, Harc Lucyna, Baniecki Adam, Borodij Eugeniusz, Rutkowska Wiesława, Chorążyczewski Waldemar, Brandt – Golecka Barbara, Matuszek Piotr, Miłosz Jan, Płuciennik Monika, Kuligowski Janusz, Drakoniewicz Andrzej, Jaroszek Kazimierz, Rogal Elżbieta, Zawilski Piotr, Koter Marlena, Łazarz Agata, Wójtowicz Ryszard.

Na tym zakończono obrady w dniu 22 września 2017 r.

Obrady XV Krajowego Zjazdu Delegatów SAP wznowiono 23 września 2017 r. o godzinie 9.00.

Ad. 16. cd. Zgodnie z propozycją Przewodniczącego Zjazdu kontynuowano wybory do władz Stowarzyszenia, tj. Zarządu Głównego i Sądu Koleżeńskiego. Ustalono, że sprawdzenie obecności niezbędnej do wyboru władz i przegłosowania całego statutu nastąpi podczas wydawania kart do głosowania. Celem obsadzenia 23 miejsca w ZG zostanie przeprowadzone II głosowanie na kandydatów, którzy otrzymali ex aequo 84 głosy, aby głos był ważny należy skreślić przynajmniej jedno nazwisko. Celem obsadzenia 7 miejsca w SK zostanie przeprowadzone II głosowanie na kandydatów, którzy otrzymali mniej niż 73 głosy, aby głos był ważny należy pozostawić tylko jedno nazwisko. Kandydat do SK Maciej Jasiński zrezygnował z udziału w II głosowaniu. W czasie przygotowywania kart przez Komisję Mandatową kontynuowano prace nad Statutem SAP.

Ad. 18. cd. Przewodniczący Zjazdu oddał głos Przewodniczącemu Komisji Statutowej Pawłowi Gutowi, który stwierdził, że do Komisji Statutowej siedem osób zgłosiło wnioski formalne dotyczące zmian w Statucie SAP, niektóre mają kilka punktów.

Wniosek 1. Eugeniusz Borodij zgłosił wniosek formalny (zał. nr 13) o treści: zastąpić w § 12 ust. 1 słowa „cele określone w § 11 ust. 1,2, 4, 6,11” słowami „cele określone w § 11 ust. 1,2, 4”. Wniosek ten uwzględnia zmianę numerów ustępów § 11. Wniosek został przyjęty jednomyślnie.

Wniosek 2. Alicja Barbaruk zgłosiła wniosek formalny (zał. nr 14) o treści: w § 19 ust. 1, pkt. 2 słowa „przez okres dłuższy niż” zmienić na słowa „za okres dłuższy niż”. Wniosek został przyjęty przy 1 głosie wstrzymującym się.

Wniosek 3. Tomasz Dzięgielewski zgłosił wniosek formalny (zał. nr 15) o treści: z § 61 ust. 5 usunąć sformułowanie „10% kwoty pochodzącej ze składek członkowskich Zarząd Oddziału odprowadza w wyżej określonym terminie na konto Zarządu Głównego”. Wnioskodawca uzasadnił swój wniosek tym, że jest to przepis martwy, gdyż jak wynika ze Sprawozdania ZG i Skarbnika SAP, cała kwota zebrana przez Oddziały w ramach składek pozostaje do ich dyspozycji. W dyskusji zabrał głos Kazimierz Jaroszek, który wypowiedział się za zostawieniem przedmiotowego zapisu. Obecnie, gdy sytuacja finansowa Stowarzyszenia jest dobra, całość składek wraca corocznie podejmowaną uchwałą ZG do oddziałów. Jednak w razie pogorszenia sytuacji finansowej, brak wpływów z oddziałów utrudni działalność władz SAP. Podobne stanowisko zajął Jarosław Porazinski. Pod wpływem dyskusji autor wycofał swój wniosek.

Wniosek 4. Bożena Wardańska zgłosiła wniosek formalny (zał. nr 16) o treści: w § 17 pkt. 1 dodać słowa „i § 28 ust. 7.” oraz w miejsce dotychczasowej treści § 28 ust. 7 „Nie może być członkiem władz obieralnych Stowarzyszenia członek Stowarzyszenia prowadzący profesjonalnie zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie usług archiwalnych albo będący pracownikiem firmy świadczącej takie usługi.” wprowadzić treść następującą: „Nie może być członkiem władz obieralnych Stowarzyszenia właściciel firmy zajmującej się profesjonalnymi usługami archiwalnymi bądź przechowalnictwem akt.” Wnioskodawczyni uzasadniła swój wniosek tym, że proponowana zmiana nie ograniczy członkostwa w stowarzyszeniu ani pracodawców ani pracowników, a chroni nas przed lobby pracodawców. W dyskusji Jarosław Porazinski stwierdził, że jednak zdarza się ciągle nielojalność na rynku usług archiwalnych i dlatego postuluje pozostawienie dotychczasowego zapisu § 28 ust. 7.

Wniosek o zmianę brzmienia § 28 ust. 7 przy 7 głosach za i 7 wstrzymujących się odrzucono.

Po przegłosowaniu § 28 ust. 7 powrócono do głosowania nad zmianą § 17 ust. 1. Eugeniusz Borodij zauważył, że zapisy te dotyczą pozbawienia tylko biernego prawa wyborczego, co potwierdziła mec. Agnieszka Massalska. Wniosek dot. zmiany § 17 ust. 1 przy 8 głosach przeciw i 13 wstrzymujących się został przyjęty.

Wniosek nr 5. Łukasz Grochowski zgłosił wniosek formalny (zał. nr 17) o treści: do §17 dodać ustęp 6 w brzmieniu: „członek Stowarzyszenia ma prawo do zawieszenia swojego członkostwa na czas wstrzymania aktywności zawodowej, ale nie dłużej niż na okres 3 lat.” Wnioskodawca uzasadnił, że ma na myśli osoby czasowo bezrobotne czy kobiety w ciąży. W dyskusji nad wnioskiem głos zabrała Elżbieta Wierzbicka, z zapytaniem o celowość zgłaszania teraz kolejnych wniosków, skoro dyskusja nad statutem została już przeprowadzona w oddziałach. Przewodniczący Dariusz Rymar podkreślił, że nie można pozbawiać Zjazdu prawa do prac nad statutem, a większość wniosków jest wynikiem dyskusji podczas obrad. Wniosek o dodanie w §17 ustępu 6 przy 9 głosach za i 6 wstrzymujących się został odrzucony.

Wniosek nr 6. Monika Płuciennik zgłosiła wniosek formalny (zał. nr 18) o treści: w § 11 ust. 7 po słowie „spotkań” a przed słowa „i innych przedsięwzięć” wstawić tekst o brzmieniu „warsztatów, festiwali, Międzynarodowego Dnia Archiwów”. Przewodniczący Komisji Statutowej przypomniał, że poprawka o zbliżonej treści była głosowana wczoraj i została odrzucona, gdyż w opinii Komisji zapis „i innych przedsięwzięć” obejmuje wystarczająco szerokie spektrum imprez. Wnioskodawczyni uzasadniła swój wniosek faktem, że często instytucje przyznające dofinansowanie odrzucają wniosek, jeśli w zadaniach statutowych Stowarzyszenia nie ma wprost wymienionej imprezy o dofinansowanie której się występuje. Wniosek przy 5 głosach przeciw i 14 wstrzymujących się został przyjęty.

Wniosek nr 7. Paweł Pietrzyk zgłosił wniosek formalny (zał. nr 19) dotyczący kilku paragrafów:

 • 15 pozostawić w dotychczasowym brzmieniu, nie uwzględniać poprawek wprowadzonych w głosowaniu w dniu 22 września 2017. W dyskusji Sławomir Pułkownik wyjaśnia, że osoba zagraniczna nie może być członkiem zwyczajnym, ale nie ma jasności, kim jest osoba zagraniczna, czy mowa jest o obywatelu polskim mieszkającym poza granicami kraju czy o cudzoziemcu. Mec. Agnieszka Massalska zaznaczyła, że ustawa o stowarzyszeniach mówi, że cudzoziemiec, który nie ma miejsca stałego zamieszkania w Polsce nie może być członkiem zwyczajnym stowarzyszenia, chyba, że statut mówi inaczej. Ostatecznie pod wpływem dyskusji wniosek został wycofany.
 • w § 19 ust. 1 pkt. 2 zamienić słowo „przez” słowem „za” – wniosek został wycofany, gdyż proponowaną poprawkę uwzględnił już wniosek nr 2 Alicji Barbaruk.
 • w § 66 wystąpił o zastąpienie pojawiającego się konkretnego roku kalendarzowego zapisem: „w terminie 9 miesięcy od uchwalenia zmian w statucie”. W dyskusji nad tym punktem Eugeniusz Borodij zgłosił wątpliwość czy nie zakłóci to procedowania przez KRS. Mec. Agnieszka Massalska stwierdziła, że nie ma tu kolizji z czynnościami KRS. W czasie opracowywania tego punktu wprowadzono poprawkę redakcyjną i nadano mu następujące brzmienie: „w terminie 9 miesięcy od uchwalenia jego zmian”. Wniosek przy 1 głosie przeciw i 6 wstrzymujących się został przyjęty.

Na tym zakończono dyskusję nad zmianami do Statutu SAP.

Przewodniczący Zjazdu przypomniał, że konieczne jest przyjęcie wszystkich zmian do Statutu łącznie. W tym celu należy sprawdzić obecności delegatów dla potwierdzenia prawomocności Zjazdu. Dariusz Rymar zaproponował, aby wydawanie kart do głosowania w wyborach uzupełniających do ciał statutowych potraktować jako potwierdzenie obecności. Po przegłosowaniu zmian w Statucie nastąpi głosowanie do ZG i SK.

Przewodniczący Komisji Mandatowej Adam Szarota rozpoczął odczytywanie nazwisk delegatów, którzy potwierdzali obecność i pobierali karty do głosowania. Po wydaniu kart stwierdzono, że na sali obecne są 133 osoby, a więc frekwencja jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał. Przewodniczący ogłosił głosowanie, w którym przy 1 głosie wstrzymującym przyjęto uchwałę o zmianie Statutu SAP (zał. nr 20).

Ad.16. cd. Następnie przeprowadzono II turę wyborów do ZG i SK, po oddaniu głosów Komisja Skrutacyjna zabrała urny i udała się do sąsiedniego pomieszczenia celem obliczenia wyników głosowania.

Ad.19. W kolejnym punkcie porządku obrad nikt nie zgłosił propozycji zmian do regulaminów Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego SAP.

Ad.20. Dariusz Rymar oddał głos przewodniczącej Komisji Uchwał i Wniosków Danucie Żebrowskiej, celem przedstawienia wniosków dotyczących działania Stowarzyszenia i jego nowych władz w kadencji 2017-2022. Danuta Żebrowska poinformowała, że Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się w składzie: (Protokół KUiW zał. nr 21):

Danuta Żebrowska – przewodnicząca,

Maran Osakowski – sekretarz,

Beata Proć – członek.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków stwierdziła, że oprócz wcześniej głosowanych wniosków o nadanie godności Członka Honorowego, w trakcie obrad zgłoszono ustnie do Komisji wniosek dotyczący uczczenia pamięci Zbigniewa Pustuły. Wnioskodawca Eugeniusz Borodij wyjaśnił, że Zbigniew Pustuła, niezwykle zasłużony dla SAP i jeden z twórców jego obecnej pozycji, zajmował się w dużym stopniu historią gospodarczą. Dlatego zgłasza wniosek o zobowiązanie ZG do ustanowienia nagrody im. Zbigniewa Pustuły za pracę doktorską z dziedziny historii gospodarczej, opartą na źródłach archiwalnych. Wniosek przy 2głosach wstrzymujących się został przyjęty.

Następnie Przewodnicząca Komisji zgłosiła postulat, aby w przyszłości staranniej przygotowywać dokumentację zjazdu, np. poprzez przygotowanie projektów uchwał i składanie ich do Komisji. W dyskusji Jarosław Porazinski zaapelował, aby również delegaci staranniej przygotowywali się do zjazdu i zapoznawali się z dokumentami programowymi, które są publikowane na stronie SAP. Co do wniosków, często powstają na bieżąco w trakcie dyskusji i nie ma możliwości przygotowywania ich wcześniej. Nawiązując o dyskusji programowej Jarosław Porazinski podkreślił, że cele i zadania Stowarzyszenia wynikają z jego tradycji i historii, są zawarte w Statucie, wystąpieniu Prezesa, tezach do tego wystąpienia przygotowanych przez ZG czy wystąpieniu Skarbnika (np. dotyczącym inwestycji) oraz wnioskach uchwalonych na Zjeździe.

W związku z powrotem Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Zjazdu przerwał dyskusję i poprosił o ogłoszenie wyników II tury wyborów.

Ad.16. cd. Zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej z II głosowania (zał. nr 2 do uchwały o wyborze ZG) w wyborach do Zarządu Głównego oddano 133 głosy, w tym 3 głosy nieważne, bezwzględna większość wyniosła 68 głosów. Poszczególni kandydaci otrzymali odpowiednio:

Franciszkiewicz Przemysław – 68 głosów,

Majchrzak Andrzej – 61 głosów.

Do Zarządu Głównego wszedł jako 23 członek Przemysław Franciszkiewicz.

Uchwałą XV KZD (zał. nr 22) wybrany został następujący skład Zarządu Głównego SAP:

 1. Baniecki Adam
 2. Borodij Eugeniusz
 3. Brandt – Golecka Barbara
 4. Chorążyczewski Waldemar
 5. Drakoniewicz Andrzej
 6. Franciszkiewicz Przemysław
 7. Gut Paweł
 8. Harc Lucyna
 9. Jabłoński Andrzej
 10. Jaroszek Kazimierz
 11. Kuligowski Janusz
 12. Koter Marlena
 13. Łaborewicz Ivo
 14. Łazarz Agata
 15. Matuszek Piotr
 16. Miłosz Jan
 17. Nowosad Wiesław
 18. Płuciennik Monika
 19. Rogal Elżbieta Zawilski
 20. Rutkowska Wiesława
 21. Szymczuk Eugenia
 22. Wójtowicz Ryszard
 23. Zawilski Piotr

Zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej z II głosowania (zał. nr 2 do uchwały o wyborze SK) w wyborach do Sądu Koleżeńskiego oddano 131 głosów, w tym 2 głosy nieważne, bezwzględna większość wynosi 66 głosów. Poszczególni kandydaci otrzymali odpowiednio:

 1. Tytko Marek Mariusz – 49 głosów,
 2. Żebrowska Danuta – 41 głosów,
 3. Chałoński Rafał – 17 głosów,
 4. Knitter Michał – 14 głosów,
 5. Wardańska Bożena – 9 głosów,
 6. Kurmanowski Tomasz – 2 głosy.

Żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej liczby głosów.

Kandydaci: Rafał Chałoński, Michał Knitter, Tomasz Kurmanowski i Bożena Wardańska, w związku z otrzymaniem niewielkiej liczby głosów, zrezygnowali z kandydowania w III turze głosowania. Komisja Mandatowa rozpoczęła przygotowanie kart do głosowania zawierających dwa nazwiska: Marek Mariusz Tytko i Danuta Żebrowska.

W tym czasie Stefan Olejniczak ogłosił, że na pierwszym posiedzeniu (zał. nr 23)  ukonstytuowała się Główna Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Stefan Olejniczak – Przewodniczący,
 2. Aleksandra Radziejewska – zastępca Przewodniczącego,
 3. Urszula Markiewicz – sekretarz,
 4. Adriana Bryk – członek,
 5. Małgorzata Włodarczyk – członek.

Następnie nowo wybrany Zarząd Główny udał się do sąsiedniego pomieszczenie celem wyboru Prezydium. Do tego czasu ogłoszono krótką przerwę, w czasie której Marek Mariusz Tytko zaprezentował swoją kandydaturę do Sądu Koleżeńskiego, zachęcając do wyboru swojej osoby z tej racji, że Oddział Krakowski SAP nie ma swojego przedstawiciela we władzach, a ponadto on sam posiadając m. in. doktorat z filozofii ma odpowiednie kwalifikacje.

Po kilkuminutowej przerwie na salę powrócił ZG, a Andrzej Jabłoński ogłosił komunikat o ukonstytuowaniu jego Prezydium. Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich wybrano ponownie Kazimierza Jaroszka. Ponadto do Prezydium weszli: Eugeniusz Borodij, Paweł Gut, Andrzej Jabłoński, Marlena Koter, Wiesław Nowosad i Monika Płuciennik, Piotr Zawilski.

Przewodniczący Zjazdu Dariusz Rymar pogratulował Prezesowi wyboru i przekazał mu prowadzenie obrad. Wybrany Prezes podziękował za wybór i przejął prowadzenie dalszej części Zjazdu.

Ad.20. cd. Prezes Kazimierz Jaroszek kontynuował dyskusję nad programem pracy dla ZG na kadencję 2017-2022. Ubolewał, że nad sprawozdaniami ZG i Skarbnika nie było dyskusji i nie zgłoszono żadnych uwag programowych. W związku z tym konieczne będzie powołanie Komisji Programowo – Naukowej, której zadaniem będzie opracowanie programu pracy Stowarzyszenia na nową kadencję. Poza tym założenia programowe Stowarzyszenia są zawarte w § 10 i 11 Statutu. Do tego należy uwzględnić tezy do sprawozdania ZG oraz wnioski z wystąpienia sprawozdawczego Prezesa.

Eugeniusz Borodij zabrał głos w sprawie procedowania przez Komisję Uchwał i Wniosków. Komisja ta powinna pracować nad wnioskami, które są zgłaszane ad hoc podczas obrad z sali, nie stosuje się praktyki, aby Komisja zbierała wszystkie uchwały formalno-prawne, które są podejmowane przez Zjazd, gdyż te uchwały są w protokole z obrad.

Ad.16. cd. Dyskusję programową przerwano celem wydania przez Komisję Mandatową kart do głosowania w III turze wyborów do Sądu Koleżeńskiego. Po głosowaniu Komisja Skrutacyjna udała się do sąsiedniego pomieszczenia celem obliczenia wyniku głosowania.

Ad.21. W punkcie dotyczącym wolnych wniosków żadne wnioski nie zostały zgłoszone.

 

Ogłoszono przerwę do czasu zakończenia prac przez Komisję Skrutacyjną.

Zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej z III głosowania (zał. nr 3 do uchwały w sprawie wyboru SK) w wyborach do Sądu Koleżeńskiego oddano 112 głosów, w tym 110 głosów ważnych i 2 głosy nieważne, bezwzględna większość wynosi 56 głosów. Poszczególni kandydaci otrzymali odpowiednio:

 1. Marek Mariusz Tytko – 96 głosów
 2. Danuta Żebrowska – 14.

Uchwałą XV KZD (zał. nr 24) wybrany został następujący skład Sądu Koleżeńskiego SAP: ks. Kazimierz Dąbrowski, Tomasz Dzięgielewski, Maciej Grychtoł, Grzegorz Przybysz, Katarzyna Tomsia, Marek Mariusz Tytko, Anna Wójcicka

Tomasz Dzięgielewski ogłosił, że na pierwszym posiedzeniu (zał. nr 25) Sąd Koleżeński ukonstytuował się w składzie:

 1. Tomasz Dzięgielewski – Przewodniczący,
 2. Katarzyna Tomsia – zastępca Przewodniczącego,
 3. ks. Kazimierz Dąbrowski – zastępca Przewodniczącego,
 4. Anna Wójcicka – sekretarz,
 5. Grzegorz Przybysz – członek,
 6. Maciej Grychtoł – członek,
 7. Marek Mariusz Tytko – członek.

Ad.22. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku dziennego Prezes Kazimierz Jaroszek wyraził wdzięczność wobec organizatorów Zjazdu, ubolewał, że nie rozwinęła się dyskusja programowa Wszystkim delegatom życzył bezpiecznego powrotu do domu, a następnie zamknął obrady XV Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

 

(podpisy zostały złożone na papierowym wydruku Protokołu).

 

Sekretarze Zjazdu:                                                                  Przewodniczący XV KZD SAP:

 

……………………….                                                                  ….. ………………………………..

Monika Marcinkowska                                                         dr. hab. Dariusz Rymar

 

……………………….

Piotr Pawłowski

Prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

………………………………………

Kazimierz Jaroszek

Wykaz załączników

do protokołu z XV Krajowego Zjazdu Delegatów SAP

 1. Lista obecności XV Krajowego Zjazdu Delegatów SAP z dnia 22-23 września 2017 r.
 2. Projekt Porządku obrad XV Krajowego Zjazdu Delegatów SAP.
 3. Projekt Regulaminu obrad XV Krajowego Zjazdu Delegatów SAP.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SAP za okres kadencji2012-2017
 5. Sprawozdanie finansowe SAP w okresie kadencji 2012-2017.
 6. Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej SAP w okresie kadencji 2012-2017.
 7. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego SAP w okresie kadencji 2012-2017.
 8. Wniosek Zarządu Głównego SAP o nadanie godności członka honorowego SAP dla Jana Macholaka
 9. Wniosek Zarządu Głównego SAP o nadanie godności członka honorowego SAP dla Jarosława Porazinskiego.
 10. Wniosek SAP Oddział w Kielcach o nadanie godności członka honorowego SAP dla Kazimierza Nobisa
 11. Wykaz proponowanych zmian w Statucie SAP.
 12. Uchwała z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej.
 13. Wniosek formalny dot. zmiany w Statucie SAP zgłoszony przez Eugeniusza Borodija
 14. Wniosek formalny dot. zmiany w Statucie SAP zgłoszony przez Alicję Barbaruk
 15. Wniosek formalny dot. zmiany w Statucie SAP zgłoszony przez Tomasza Dzięgielewskiego,
 16. Wniosek formalny dot. zmiany w Statucie SAP zgłoszony przez Bożenę Wardańską
 17. Wniosek formalny dot. zmiany w Statucie SAP zgłoszony przez Łukasza Grochowskiego
 18. Wniosek formalny dot. zmiany w Statucie SAP zgłoszony przez Monikę Płuciennik
 19. Wniosek formalny dot. zmiany w Statucie SAP zgłoszony przez Pawła Pietrzyka
 20. Uchwała XV KZD zatwierdzająca zmiany Statutu SAP
 21. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków XV KZD SAP
 22. Uchwała XV KZD w sprawie wyboru Zarządu Głównego SAP
 23. Protokół ukonstytuowana się Głównej Komisji Rewizyjnej
 24. Uchwała XV KZD o wyborze Sadu Koleżeńskiego SAP
 25. Protokół ukonstytuowana się Sądu Koleżeńskiego SAP

 

10907851-streszczenie-ikona-nowosci-papier

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

10907851-streszczenie-ikona-nowosci-papier

 

Zwolnienia z opłat uczestników Zjazdów w Kielcach

VII Powszechny Zjazd
Archiwistów Polskich
(20-21.09.)
XV Krajowy Zjazd
Delegatów SAP
(22-23.09)
 Za:

 Delegaci

Wpisowe Nie
 

Noclegi

pokoje 2-os.*

Nie

19/20/21

Tak

21/22/23

Koszty podróży Tak  Tak
Bankiet Nie
Wyżywienie:

Śniadania

Obiad

19/20/21

Nie

Nie

22/23

Tak

Tak

* za nocleg w pokoju 1 – os, będzie obowiązywała dopłata zgodnie ze stawkami formularza zgłoszeniowego


10907851-streszczenie-ikona-nowosci-papier

Uchwala nr 9/2016
Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie zwołania XV Krajowego Zjazdu Delegatów SAP

Na podstawię § 29 oraz § 37 ust. l p. 2 Statutu Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
uchwalonym na XIV Krajowym Zjeździe Delegatów w dniu 8 września 2010 r. postanawia się
co następuje:

§1

Zwołuje się w dniach od 22 do 23 września 2017 r. XV Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

§2

Miejscem obrad XV Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich będzie Kampus Uczelni Politechniki Świętokrzyskiej przy al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7 w Kielcach.

§3

Przygotowaniami do XV Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich kieruje Komitet Organizacyjny XV KZD powołany uchwałą  Zarządu Głównego SAP w dniu 22 kwietnia 2016 r.

§4

Załącznik do niniejszej Uchwały określa szczegółowy harmonogram przygotowań do XV Krajowego Zjazd Delegatów Stowarzyszeni Archiwistów Polskich.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

10907851-streszczenie-ikona-nowosci-papier