Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Home      Działalność statutowa   Powszechna Deklaracja Archiwów

Powszechna Deklaracja Archiwów

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460

10 listopada przypada 5. rocznica Powszechnej Deklaracji Archiwów!

W tym ważnym dniu zachęcamy Państwa do udostępnienia Deklaracji podpisania rejestru online.

Świętując w ten sposób rocznicę Powszechnej Deklaracji Archiwów, wspierają Państwo otwarty dostęp do informacji!

„Podpisując Rejestr Powszechnej Deklaracji Archiwów online, potwierdzają Państwo swoją troskę o prawa obywatelskie i dziedzictwo, jakim są dokumenty.

Popisanie Rejestru stanowi poparcie dla archiwistów z całego świata, którzy niestrudzenie pracują, chroniąc i utrzymując archiwa, tak aby zachować je dla następnych pokoleń.

Podpisanie Rejestru potwierdza, że dbanie o archiwa stanowi zbiorowy obowiązek obywateli, decydentów, właścicieli archiwów publicznych lub prywatnych oraz archiwistów.

Swoje poparcie dla Powszechnej Deklaracji Archiwów poprzez podpisanie Rejestru wyraziło już prawie 4000 osób i gorąco zachęcam do tego również Państwa. Postarajmy się, aby do Międzynarodowego Dnia Archiwów, który przypada 9 czerwca 2017 r., ta liczba wzrosła trzykrotnie!”

David Fricker, Prezes Międzynarodowej Rady Archiwów

Międzynarodowa Rada Archiwów zaprasza wszystkich archiwistów, osoby zarządzające rejestrami i opinię publiczną do uczczenia tej rocznicy. Powszechna Deklaracja Archiwów została opracowana przez Międzynarodową Radę Archiwów i przyjęta w Paryżu przez UNESCO dnia 10 listopada 2011 r. UNESCO zachęca swoje Państwa Członkowskie do przestrzegania zasad określonych w Deklaracji.

Dokument ten został przetłumaczony na wiele języków i wzywa do zachowania i zapewnienia powszechnego dostępu do światowego dziedzictwa w postaci dokumentów. Archiwa chronią prawa człowieka, tworzą pamięć zbiorową i stanowią fundament odpowiedzialnych i przejrzystych rządów.

Deklaracja stanowi wezwanie do działania i zaangażowania na rzecz kwestii związanych z archiwami ze strony rządów, decydentów i opinii publicznej.

Międzynarodowa Rada Archiwów zwraca się do Państwa z prośbą o:

Poznanie tekstu o fundamentalnym znaczeniu dla naszej profesji i wspieranie archiwów, tak aby zapewnić lepszą przyszłość, ma ogromne znaczenie.

Mamy nadzieję, że udostępnią Państwo Deklarację oraz link do Rejestru w swoich sieciach społecznościowych i listservs.

Plakat dotyczący Deklaracji można uzyskać na wymienionej poniżej stronie, na której można także podpisać rejestr online Deklaracji: http://www.ica.org/en/universal-declaration-archives

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę skontaktować się z Claude Roberto reprezentującym Grupę Wsparcia Międzynarodowej Rady Archiwów, pod adresem Roberto@ica.org.

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460
POWSZECHNA DEKLARACJA ARCHIWÓW
Archiwa stanowią zapis decyzji, czynności i pamięci. Archiwa są unikatowym i niezastąpionym dziedzictwem przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Archiwa są zarządzane od powstania w celu zachowania swojej wartości i znaczenia. Są one miarodajnym źródłem informacji wspierającej odpowiedzialne i przejrzyste czynności administracyjne. Odgrywają istotną rolę w rozwju społeczeństwa zabezpieczając i przyczyniając się do budowy pamięci indywidualnej i zbiorowej. Otwarty dostęp do archiwów wzbogaca naszą wiedzę o społeczeństwie, promuje demokrację, chroni prawa obywatelskie i podnosi jakość życia.

Aby to osiągnąć, uznajemy:

 • wyjątkowy charakter archiwów jako wiarygodnego dowodu działań administracyjnych, kulturalnych i intelektualnych, a także jako odbicia przemian społecznych;
 • żywotną potrzebę archiwów dla wspierania skuteczności gospodarczej, odpowiedzialności i przejrzystości, dla ochrony praw obywatelskich, dla budowania pamięci indywidualnej i zbiorowej, dla rozumienia przeszłości, a także dla dokumentowania teraźniejszości jako wskazówki dla przyszłych działań;
 • różnorodność archiwaliów w dokumentowaniu każdego obszaru ludzkiej działalności;
 • wielość formatów, w których archiwalia są tworzone włączając papier, zapis elektroniczny, audiowizualny i innych rodzajów;
 • rolę archiwistów jako wyszkolonych profesjonalistów w zakresie wykształcenia podstawowego i ustawiczego, służących swoim społeczeństwom poprzez wspieranie tworzenia dokumentacji, jej selekcję, zachowanie i uczynienie możliwą do wykorzystania;
 • wspólną odpowiedzialność wszystkich – obywateli, przedstawicieli administracji publicznej i decydentów, właścicieli czy posiadaczy archiwaliów publicznych i prywatnych, a także archiwistów oraz innych specjalistów w zakresie informacji – w zarządzaniu archiwami.

Dlatego zobowiązujemy się pracować wspólnie w celu aby:

 • zostały przyjęte i przestrzegane właściwa narodowa polityka archiwalna i prawo;
 • zarządzanie archiwaliami było doceniane i wykonywane kompetentnie przez wszystkie organy, prywatne czy publiczne, które tworzą i wykorzystują archiwalia w trakcie prowadzenia swoich spraw;
 • zostały wyasygnowane odpowiednie środki dla wspierania właściwego zarządzania archiwaliami, włączając w to zatrudnianie wyszkolonych zawodowców;
 • archiwalia były zarządzane i przechowywane w sposób, który zapewni ich autentyczność, wiarygodność, integralność i możliwość wykorzystania;
 • archiwalia stały się dostępne dla każdego, pod warunkiem respektowania należnych ustaw oraz praw jednostek, twórców, właścicieli i użytkowników;
 • archiwalia były wykorzystywane jako wkład do promowania odpowiedzialnego obywatelstwa.

2Podpisz deklarację

Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Rady Archiwów