Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Home      Działalność statutowa   Odznaka „Za zasługi dla SAP”

Odznaka „Za zasługi dla SAP”

Zarząd Główny Stowarzyszenia Archiwistów Po9lskich w trakcie posiedzenia w dniu 29 kwietnia 2014 r. uchwalił przyjęcie wzoru odznaki „Za zasługi dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich” wraz z regulaminem jej przyznawania.

 

Uchwała nr 3/2014

Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

podjęta na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie wzoru i regulaminu przyznawania oznaki „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich”.

 § 1

Na podstawie § 8 ust. 4 statutu Stowarzyszenia Archiwistów Polskich wprowadza się Regulamin przyznawania Odznaki „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 § 2

Odznaka „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich” wykonana jest z metalu w kolorze złotym. W wieńcu laurowym, w części centralnej umieszczone jest logo SAP pokryte emalią w kolorze ciemnobrązowym. W otoku tekst: „STOWARZYSZENIE ARCHIWISTÓW POLSKICH” pokryty emalią w kolorze ciemnobrązowym. Strona odwrotna, płaska zawierająca numer odznaki, zaczep na szpilkę. Średnica Odznaki 20 mm. Wzór Odznaki określa załącznik nr 1 do regulaminu.

Załącznik do Uchwały nr 3/2014 ZG  z dnia 24.04.2014 r.

Regulaminu przyznawania odznaki

„Za Zasługi dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich”

§ 1.

Odznaka „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich” jest jednostopniowym zaszczytnym wyróżnieniem, przyznawanym za wybitne zasługi w realizacji, rozwoju, pogłębiania i poszerzania działań statutowych SAP, oraz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie archiwistyki, archiwoznawstwa oraz nauk pokrewnych.

§ 2.

1. Odznaka „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich” może być nadana:

a)   członkowi Stowarzyszenia, posiadającemu co najmniej 20 letni staż i wyróżniającemu się aktywną działalnością społeczną w strukturach krajowych i lokalnych SAP, udziałem w pracach sekcji, komisji i zespołów problemowych.

b)   członkowi korespondentowi oraz członkowi wspierającemu Stowarzyszenie, który wniósł szczególny wkład w rozwój i jego działalność,

c)   osobie fizycznej lub prawnej – nie będącej członkiem SAP – aktywnie współpracującej ze Stowarzyszeniem dla realizacji i popularyzacji zadań statutowych,

d)   obywatelom i organizacjom innych państw za szczególne zasługi na polu rozwoju współpracy pomiędzy organizacjami zagranicznymi a SAP.

2. Członkom Honorowym przysługuje prawo do Odznaki „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich”.

3. W szczególnych przypadkach Odznaka może być nadana osobie fizycznej pośmiertnie.

§ 3.

1. Przyznanie Odznaki następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego SAP, podjętej po zapoznaniu się z wnioskiem zaopiniowanym przez Komisję Statutowo-Organizacyjną SAP.

2. Wraz z Odznaką osoba wyróżniona otrzymuje legitymację stwierdzającą jej przyznanie.

3. Legitymacja stanowi upoważnienie do noszenia Odznaki.

4. Ta sama osoba – prawna lub fizyczna – może otrzymać Odznakę tylko jeden raz.

§ 4.

Upoważnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie Odznaki „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich” są:

1. Zarząd Główny,

2. Zarządy Oddziałów.

§ 5.

Wnioskodawcy wyszczególnieni w § 4, składają wniosek na formularzu (załącznik Nr 2) do Biura Zarządu Głównego SAP.

§ 6.

Dekoracji Odznaką „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich” i wręczenie legitymacji dokonuje Prezes SAP lub upoważniony przez niego Członek Prezydium Zarządu Głównego.

§ 7.

Utrata Odznaki „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich” następuje w przypadkach:

1. prawomocnego wyroku sądu powszechnego, skazującego osobę odznaczoną na karę pozbawienia praw publicznych,

2. prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego SAP o pozbawieniu prawa do honorowej odznaki.

§ 8

1. Rejestr osób wyróżnionych Odznaką prowadzi Biuro Zarządu Głównego SAP.

2. Rejestr, o którym mowa w ust.1 zawiera również adnotacje o pozbawieniu Odznaki.

§ 9

W razie zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Odznaki albo legitymacji stwierdzającej jej nadanie wydaje się nową Odznakę lub duplikat legitymacji, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia.

§ 10

Koszty związane z przygotowaniem Odznaki i drukiem legitymacji pokrywane są z budżetu SAP.

§ 11.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2014 r.

Załącznik nr 1

Wzór Odznaki „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich”

odznaka-1

Załącznik nr 2

Wniosek

o przyznanie odznaki

„Za zasługi dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich”


1. Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………………………………………………

2. Imię ojca …………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………………………

4. Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Wykształcenie i zawód ………………………………………………………………………………………………………….

6. Miejsce pracy i stanowisko: ………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Data wstąpienia do SAP ………………………………………………………………………………………………………..

8. Działalność w organach SAP i pełnione funkcje ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. Osiągnięcia w pracy stowarzyszeniowej …………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10.Wnioskodawca ……………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Podpisy

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

 

Miejscowość, data ……………………………………………………

81 Wniosek (doc)

81 Wniosek (pdf)