Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Legnica *

Kadencja 2012-2017

Prezes Oddziału – Magdalena Kacprzak
Wiceprezes – Anna Modzelewska, Edyta Łaborewicz
Sekretarz – Ewa Papciak
Skarbnik – Bartłomiej Torończak
Członek Zarządu – Irena Młotek, Danuta Bombik

59-220 LEGNICA,
ul. Orzeszkowej 4/1

indeks 694-663-425

images legnica@sap.waw.pl

e-mail – m_kacprzak@vp.pl

Komunikaty i informacje

ZAPROSZENIE na S z k o l e n i e

nt.: „Archiwizacja Dokumentacji – Kryteria, Problemy, Rozwiązania”

 Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Legnicy oraz Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom płatników składek oraz biorąc pod uwagę właściwą organizację pracy archiwów zakładowych/składnic akt w organach państwowych i państwowych jednostkach organizacyjnych, organach jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz  niepaństwowych jednostkach organizacyjnych, dobro materiałów archiwalnych wytwarzanych przez aktotwórcę oraz prawidłowo prowadzone archiwa zakładowe/składnice akt organizuje w dniu 24 kwietnia 2015 roku 1-dniowe szkolenie, kolejne z cyklu warsztatów nt. Archiwizacja dokumentacji – kryteria, problemy, rozwiązania”.

Więcej informacji —> tutaj

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA – PODSTAWOWY

Kurs skierowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat podstaw teorii i metodyki archiwalnej, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i metod pracy w archiwum zakładowym i składnicy akt oraz osób zatrudnionych lub wyznaczonych do prowadzenia archiwów zakładowych lub składnic akt. Kursy I stopnia przekazują słuchaczom podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz przyuczają ich do pełnienia funkcji archiwisty lub referenta kancelaryjnego. W kursie uczestniczyć mogą również pracownicy biurowi prowadzący akta spraw i opracowujący dokumentację przed jej przekazaniem do archiwum lub składnicy akt oraz inne osoby.

Program kursu obejmuje 34 godziny lekcyjne wykładów i zajęć praktycznych z takich tematów jak: wstęp do archiwistyki, prawne regulacje dotyczące postępowania z dokumentacją, organizacja sieci archiwalnej, rodzaje współczesnej dokumentacji oraz jej klasyfikacja i kwalifikacja, dokumentacja niejawna, tajna i poufna, organizacja pracy kancelaryjnej, organizacja i zadania archiwum zakładowego lub składnicy akt, procedura brakowania dokumentacji, ogólne zasady archiwizacji dokumentacji aktowej i pozaaktowej (technicznej, geodezyjno-kartograficznej, fotograficznej), postępowanie z dokumentacją likwidowanych lub upadłych jednostek organizacyjnych oraz komputerowe systemy zarządzania dokumentacją w archiwach zakładowych i składnicach akt

Słuchacze w ramach opłaty za kurs otrzymują podręcznik z zakresu tematycznego kursu.

Kurs kończy się egzaminem, na podstawie, którego słuchacz otrzymuje zaświadczenie uprawniające do prowadzenia archiwum zakładowego lub składnicy akt.

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA – DOSKONALĄCY

Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia jest uzupełnieniem kursu I stopnia. Zapewnia słuchaczom uzyskanie pełnych umiejętności zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty lub referenta kancelaryjnegoi jest realizowany głównie w oparciu o zajęcia praktyczne przeprowadzane w Archiwum Państwowym w Legnicy. Kurs skierowany jest do osób, które pozytywnie ukończyły kurs archiwalny I stopnia lub specjalizację archiwistyczną w szkołach wyższych.

Program kursu obejmuje 38 godzin lekcyjnych wykładów i zajęć praktycznych z takich tematów jak: współczesne systemy kancelaryjne a stan dokumentacji w archiwum zakładowym i składnicy akt, organizacja i prowadzenie kancelarii aktotwórcy, etapy prac porządkowych dokumentacji współczesnej: studia wstępne, rozpoznanie przynależności zespołowej, segregacja, systematyzacja, archiwizacja materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, kwalifikacja archiwalna, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, inwentaryzacja zasobu archiwum zakładowego i składnicy akt, przekazywanie dokumentacji archiwalnej do archiwum państwowego, sporządzanie noty informacyjnej.

Kurs kończy się egzaminem, na podstawie, którego słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.

Termin kursu I stopnia: 28 sierpnia 2013 roku rozpoczęcie kursu

Termin kursu II stopnia: 2 października 2013 roku rozpoczęcie kursu po zakończeniu kursu I stopnia

Miejsce kursu: Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy

Sposób zapisu: Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszenia dostępnego na stronie www.sap.waw.pl lub wypełnienie i nadesłanie pocztą tradycyjną karty zgłoszenia uczestnika kursu oraz oświadczenia do dnia 2sierpnia 2013 roku na adres:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 1
59-220 Legnica

lub zgłosić chęć uczestnictwa telefonicznie

 

 

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA – PODSTAWOWY

Kurs skierowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat podstaw teorii i metodyki archiwalnej, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i metod pracy w archiwum zakładowym i składnicy akt oraz osób zatrudnionych lub wyznaczonych do prowadzenia archiwów zakładowych lub składnic akt. Kursy I stopnia przekazują słuchaczom podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz przyuczają ich do pełnienia funkcji archiwisty lub referenta kancelaryjnego. W kursie uczestniczyć mogą również pracownicy biurowi prowadzący akta spraw i opracowujący dokumentację przed jej przekazaniem do archiwum lub składnicy akt oraz inne osoby.

Program kursu obejmuje 34 godziny lekcyjne wykładów i zajęć praktycznych z takich tematów jak: wstęp do archiwistyki, prawne regulacje dotyczące postępowania z dokumentacją, organizacja sieci archiwalnej, rodzaje współczesnej dokumentacji oraz jej klasyfikacja i kwalifikacja, dokumentacja niejawna, tajna i poufna, organizacja pracy kancelaryjnej, organizacja i zadania archiwum zakładowego lub składnicy akt, procedura brakowania dokumentacji, ogólne zasady archiwizacji dokumentacji aktowej i pozaaktowej (technicznej, geodezyjno-kartograficznej, fotograficznej), postępowanie z dokumentacją likwidowanych lub upadłych jednostek organizacyjnych oraz komputerowe systemy zarządzania dokumentacją w archiwach zakładowych i składnicach akt

Słuchacze w ramach opłaty za kurs otrzymują podręcznik z zakresu tematycznego kursu.

Kurs kończy się egzaminem, na podstawie, którego słuchacz otrzymuje zaświadczenie uprawniające do prowadzenia archiwum zakładowego lub składnicy akt.

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA – DOSKONALĄCY

Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia jest uzupełnieniem kursu I stopnia. Zapewnia słuchaczom uzyskanie pełnych umiejętności zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty lub referenta kancelaryjnegoi jest realizowany głównie w oparciu o zajęcia praktyczne przeprowadzane w Archiwum Państwowym w Legnicy. Kurs skierowany jest do osób, które pozytywnie ukończyły kurs archiwalny I stopnia lub specjalizację archiwistyczną w szkołach wyższych.

Program kursu obejmuje 38 godzin lekcyjnych wykładów i zajęć praktycznych z takich tematów jak: współczesne systemy kancelaryjne a stan dokumentacji w archiwum zakładowym i składnicy akt, organizacja i prowadzenie kancelarii aktotwórcy, etapy prac porządkowych dokumentacji współczesnej: studia wstępne, rozpoznanie przynależności zespołowej, segregacja, systematyzacja, archiwizacja materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, kwalifikacja archiwalna, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, inwentaryzacja zasobu archiwum zakładowego i składnicy akt, przekazywanie dokumentacji archiwalnej do archiwum państwowego, sporządzanie noty informacyjnej.

Kurs kończy się egzaminem, na podstawie, którego słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.

Termin kursu I stopnia: 17 kwietnia 2013 roku rozpoczęcie kursu

Termin kursu II stopnia: 20 maja 2013 roku rozpoczęcie kursu po zakończeniu kursu I stopnia

Miejsce kursu: Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy

Sposób zapisu: Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszenia dostępnego na stronie www.sap.waw.pl lub wypełnienie i nadesłanie pocztą tradycyjną karty zgłoszenia uczestnika kursu oraz oświadczenia do dnia 22 stycznia 2012 roku na adres:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 1
59-220 Legnica

 

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA – PODSTAWOWY

Kurs skierowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat podstaw teorii i metodyki archiwalnej, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i metod pracy w archiwum zakładowym i składnicy akt oraz osób zatrudnionych lub wyznaczonych do prowadzenia archiwów zakładowych lub składnic akt. Kursy I stopnia przekazują słuchaczom podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz przyuczają ich do pełnienia funkcji archiwisty lub referenta kancelaryjnego. W kursie uczestniczyć mogą również pracownicy biurowi prowadzący akta spraw i opracowujący dokumentację przed jej przekazaniem do archiwum lub składnicy akt oraz inne osoby.

Program kursu obejmuje 34 godziny lekcyjne wykładów i zajęć praktycznych z takich tematów jak: wstęp do archiwistyki, prawne regulacje dotyczące postępowania z dokumentacją, organizacja sieci archiwalnej, rodzaje współczesnej dokumentacji oraz jej klasyfikacja i kwalifikacja, dokumentacja niejawna, tajna i poufna, organizacja pracy kancelaryjnej, organizacja i zadania archiwum zakładowego lub składnicy akt, procedura brakowania dokumentacji, ogólne zasady archiwizacji dokumentacji aktowej i pozaaktowej (technicznej, geodezyjno-kartograficznej, fotograficznej), postępowanie z dokumentacją likwidowanych lub upadłych jednostek organizacyjnych oraz komputerowe systemy zarządzania dokumentacją w archiwach zakładowych i składnicach akt

Słuchacze w ramach opłaty za kurs otrzymują podręcznik z zakresu tematycznego kursu.

Kurs kończy się egzaminem, na podstawie, którego słuchacz otrzymuje zaświadczenie uprawniające do prowadzenia archiwum zakładowego lub składnicy akt.


KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA – DOSKONALĄCY

Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia jest uzupełnieniem kursu I stopnia. Zapewnia słuchaczom uzyskanie pełnych umiejętności zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty lub referenta kancelaryjnegoi jest realizowany głównie w oparciu o zajęcia praktyczne przeprowadzane w Archiwum Państwowym w Legnicy. Kurs skierowany jest do osób, które pozytywnie ukończyły kurs archiwalny I stopnia lub specjalizację archiwistyczną w szkołach wyższych.

Program kursu obejmuje 38 godzin lekcyjnych wykładów i zajęć praktycznych z takich tematów jak: współczesne systemy kancelaryjne a stan dokumentacji w archiwum zakładowym i składnicy akt, organizacja i prowadzenie kancelarii aktotwórcy, etapy prac porządkowych dokumentacji współczesnej: studia wstępne, rozpoznanie przynależności zespołowej, segregacja, systematyzacja, archiwizacja materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, kwalifikacja archiwalna, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, inwentaryzacja zasobu archiwum zakładowego i składnicy akt, przekazywanie dokumentacji archiwalnej do archiwum państwowego, sporządzanie noty informacyjnej.

Kurs kończy się egzaminem, na podstawie, którego słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.

 

Termin kursu I stopnia: 01 lutego 2013 roku rozpoczęcie kursu

Termin kursu II stopnia: 01 marca 2013 roku rozpoczęcie kursu po zakończeniu kursu I stopnia

Miejsce kursu: Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy

Sposób zapisu: Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszenia dostępnego na stronie www.sap.waw.pl lub wypełnienie i nadesłanie pocztą tradycyjną karty zgłoszenia uczestnika kursu oraz oświadczenia do dnia 22 stycznia 2012 roku na adres:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 1
59-220 Legnica

Karta zgłoszenia do pobrania —> sap.waw.pl/wp-content/uploads/u1/pg3_f1_-_karta_zgloszenia__oswiadczenie.doc