Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Kalendarium 2012-2017

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460Październik

27 października 2016 r., w Warszawie, miało miejsce dziewiate posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich z udziałem prezesów Oddziałów, przewodniczących Sekcji, członków Głównej Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Sądu Koleżeńskiego.

Obecni członkowie Zarządu:  prezes Kazimierz Jaroszek, wiceprezesi: Andrzej Majchrzak, Piotr Zawilski, skarbnik  Eugenia Szymczuk, członkowie ZG: Roland Banduch, Andrzej Drakoniewicz (prezes o/Łódź), Lucyna Harc, Włodzimierz Janowski, Jolanta Louchin, Ivo Łaborewicz, Piotr Matuszek, Jan Miłosz (prezes o/Poznań), Wiesław Nowosad, Anna Smorąg, Elżbieta Wierzbicka.

Obecni zaproszeni: Dorota Czech prezes o/Częstochowa,  Przemysław Franciszkiewicz v-ce prezes o/ Płock, Anna Jankowska prezes o/Radom, Edyta Łaborewicz v-ce prezes o/Legnica,  Ewa Kłapcińska członek GKR, Tadeusz Krawczak przewodniczący sekcji AIŻP, Alicja Kulecka przewodnicząca sekcji EA, Janusz Kuligowski sekretarz GKR, Piotr Pawłowski prezes o/Kielce, Hanna Jaszkowska sekretarz o/Gdańsk, Grażyna Przesmyka prezes o/Katowice, Agata Radecka prezes o/ Płock, Małgorzata Rzepecka prezes o/ Bydgoszcz, Piotr Strembski sekretarz SK, Mirosław Szatarski prezes o/Zielona Góra, Martyna Znamirowska przewodnicząca SK.

Przyjęty porządek obrad:

 1. Informacja nt. sprawach bieżących SAP – prezes Kazimierz Jaroszek, wiceprezesi: A. Majchrzak, P. Zawilski.
 2. Informacja o wykonaniu budżetu SAP za III kwartały 2016 r.(załącznik dla członków ZG) – skarbnik Eugenia Szymczuk
 3. Przyjęcie projektu Uchwały Prezydium nr 6/2016 w sprawie zwołania XV Krajowego Zjazdu Delegatów SAP wraz z harmonogramu przygotowań do XV KZD – prezes Kazimierz Jaroszek
 4. Przyjęcie projektu Uchwały Prezydium nr 7/2016 w sprawie rozpoczęcia kampanii wyborczej przed XV Krajowym Zjazdem Delegatów SAP – prezes Kazimierz Jaroszek
 5. 5.      Przyjęcie projektu Uchwały Prezydium nr 8/2016 w sprawie wstępnego preliminarza kosztów VII PZAP oraz XV KZD – prezes Kazimierz Jaroszek.
 6. Przyjęcie projektu Uchwały Prezydium nr 9/2016 w sprawie propozycji wysokości składki zjazdowej – prezes Kazimierz Jaroszek.
 7. Przyjęcie projektu Uchwały Prezydium nr 10/2016- harmonogram prac przygotowawczych do VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich – prezes Kazimierz Jaroszek.
 8. Sprawy różne
 9. Wolne wnioski
 10. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego SAP.

Prezes Kazimierz Jaroszek serdecznie powitał wszystkich obecnych, biorących udział w posiedzeniu.

Ad. 1

Przechodząc do omawiania punktów przyjętego porządku obrad prezes poinformował o aktualnej sytuacji  SAP po spotkaniu z Wojciechem Wożniakiem Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych, które odbyło się w dniu 3 sierpnia br. z udziałem sekretarz generalnej SAP kol. Marleny Koter, a dotyczyło współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a Archiwami Państwowymi. Wyjaśnione zostały nieporozumienia w relacjach pomiędzy SAP i NDAP.

Kolejna informacja przekazana przez Prezesa, to trwające prace nad digitalizacją naszych wydawnictw, które niebawem zostaną zamieszczone na stronie www.sap.waw.pl. Zaapelował do prezesów oddziałów aby przesyłać ciekawe materiały z działalności statutowej do zamieszczania na stronie internetowej SAP.

Wiceprezes Andrzej Majchrzak poinformował, iż wyniki działalności gospodarczej SAP są na porównywalnym poziomie do III kwartału roku ubiegłego. Aktualnie mamy ok. 13 km wolnego miejsca magazynowego, roczny przyrost to ok. 6,5 km akt. Na chwilę obecną  cały zasób magazynowy to 66 km.

Prezes Jaroszek w uzupełnieniu dodał o decyzji podjętej przez Prezydium dot. rozszerzenia usług działalności gospodarczej, digitalizacja dokumentów  przejmowanych na bieżąco, we współpracy z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK).

Wiceprezes Piotr Zawilski poinformował, że w dniach 5-10 września 2016 roku w Korei Południowej w Seulu odbył się Kongres Międzynarodowej Rady Archiwów w którym uczestniczyli przedstawiciele SAP (K. Jaroszek, P. Zawilski i K. Stryjkowski). Tematy konferencji obejmowały zmieniający się charakter prowadzenia dokumentacji w erze cyfrowej, możliwości współpracy wewnątrz i na zewnątrz świata archiwalnego, zastosowanie i rola archiwów w celu wspierania prawdy, sprawiedliwości i pojednania,  możliwości harmonii i przyjaźni w inicjatywach archiwalnych. Nawiązane zostały bliższe kontakty z prezesami, szefami, przedstawicielami Stowarzyszeń Litwy, Chin, Węgier, Szwajcarii, Holandii. Informacja o przygotowaniach do Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich SAP która odbędzie się pod hasłem: „Archiwistyka bez granic” w 2017 r., wzbudziła na tyle duże zainteresowanie, że chęć udziału w zjeździe, zadeklarował  także szef sekcji SPA. W związku z tak dużym zainteresowaniem naszym Zjazdem archiwistów z zagranicy, omówiono zorganizowanie specjalnego panelu dyskusyjnego dotyczącego Polaków w archiwistyce międzynarodowej.

 Ad. 2

Skarbnik SAP Eugenia Szymczuk stwierdziła, iż sytuacja finansowa jest więcej niż dobra. Poprzez racjonalną i gospodarną działalność, szczególnie po stronie kosztów, zachowujemy płynność finansową co wynika z przedstawionego wykonania preliminarza budżetu za III kwartały.

Ad. 3 – 7

Prezes Kazimierz Jaroszek zaproponował aby punkty od 3 do 7 porządku obrad dotyczące Zjazdów, omówione były jednocześnie. Przypomniał, iż w głosowaniach podejmowanych  Uchwał mogą brać udział tylko członkowie Zarządu Głównego.

Następnie poinformował o stanie przygotowań do Zjazdów w 2017 roku, które odbędą się  w Kielcach. Projekt uchwały w sprawie zwołania XV Krajowego Zjazdu Delegatów SAP (załącznik nr 1) został przyjęty bez uwag.

W wyniku głosowania uchwała  w sprawie rozpoczęcia kampanii wyborczej przed XV KZD SAP  została przyjęta.

Następnie Zarząd Główny, po naniesieniu zmian  do projektu preliminarza kosztów VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich zatwierdził preliminarze kosztów VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich oraz XV Krajowego Zjazdu Delegatów SAP.

Zarząd Główny przyjął propozycję Prezydium i zatwierdził składkę zjazdową VII Powszechnego Zjazd Archiwistów Polskich w wysokości 175 zł netto (zwolnione z VAT dla sektora finansów publicznych),  dla pozostałych uczestników 215,25 brutto oraz 50% ulgi dla studentów do 26 roku życia i osób będących na emeryturze a także całkowite zwolnienie z tej opłaty członków honorowych SAP. Wysokość wpisowego wzrasta o 50% powyższych kwot w momencie nadesłania zgłoszenia rejestracyjnego po terminie wynikającym z formularza rejestracyjnego. Zarząd Główny rekomenduje Zarządom Oddziałów oraz Zarządom Sekcji SAP rozważenie możliwości dofinansowania składki zjazdowej z własnych środków.

Harmonogram prac przygotowawczych do VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich został przyjęty bez uwag.

Protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego został przyjęty bez uwag.

14 października 2016 r., w Warszawie, odbyło się trzynaste posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Prezes Kazimierz Jaroszek poinformował o przebiegu spotkania z Wojciechem Wożniakiem Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych, które odbyło się w dniu 3 sierpnia br. z udziałem sekretarz generalnej SAP kol. Marleny Koter, które dotyczyło współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a archiwami państwowymi.

Wiceprezes Piotr Zawilski poinformował, że w dniach 5-10 września 2016 roku w Seulu, w Korei Południowej odbył się Kongres Międzynarodowej Rady Archiwów, w którym uczestniczyli przedstawiciele SAP (K. Jaroszek, P. Zawilski i K. Stryjkowski). Tematy konferencji obejmowały zmieniający się charakter prowadzenia dokumentacji w erze cyfrowej, możliwości współpracy wewnątrz i na zewnątrz świata archiwalnego, zastosowanie i roli archiwów w celu wspierania prawdy, sprawiedliwości i pojednania,  możliwości harmonii i przyjaźni w inicjatywach archiwalnych. Nawiązane zostały bliższe kontakty z prezesami, szefami, przedstawicielami Stowarzyszeń Litwy, Chin, Węgier, Szwajcarii, Holandii,  także  były i obecny szef sekcji SPA,  zadeklarowali chęć udziału w PZAP w 2017 roku.

Przyjęte zostały projekty uchwał w sprawie zwołania XV Krajowego Zjazdu Delegatów SAP oraz uchwały w sprawie rozpoczęcia kampanii wyborczej przed XV KZD SAP (załącznik nr 2), które zostaną przedłożone Zarządowi Głównemu.

Prezydium podjęło również uchwałę określającą wysokość składki zjazdowej na VII Powszechny Zjazdu Archiwistów Polskich. Postanowiono udzielić 50% zniżki, która objęłaby uczestników będących na emeryturze oraz studentów do 26 roku życia. Prezydium zaproponuje Zarządowi Głównemu propozycję skierowaną do Zarządów Oddziałów i Sekcji SAP o rozważenie możliwości dofinansowania wpisowego z własnych środków.

Następnie Prezydium, po dyskusji przyjęło zmianę do projektu preliminarza kosztów VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Omówiono ponadto i przyjęto projekt preliminarza kosztów XV Krajowego Zjazdu Delegatów SAP. Przyjęte projekty zostaną przedłożone do zatwierdzenia przez Zarząd Główny na najbliższym posiedzeniu.

Omówiony został harmonogram prac przygotowawczych do VII PZAP, który został przyjęty bez uwag.

Prezydium ustaliło termin posiedzenia Zarządu Głównego SAP z udziałem członków Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Komisji Gospodarczej, prezesów Oddziałów oraz przewodniczących Sekcji SAP na dzień 27 października 2016 r., miejsce obrad w wieżowcu Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123 A.

Prezes Kazimierz Jaroszek poinformował, że na prośbę Stowarzyszenia Archiwistów Ukraińskich ustalony został termin spotkania na pierwszy kwartał 2017 roku. W składzie delegacji ze strony SAP będą obecni Krzysztof Stryjkowski, Eugeniusz Borodij, Andrzej Jabłoński i Eugenia Szymczuk.

Protokół z ostatniego posiedzenia Prezydium został przyjęty bez uwag.

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460Sierpień

3 sierpnia 2016 r., w Warszawie, miało miejsce dwunaste posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Prezes Kazimierz Jaroszek otworzył posiedzenie zwołane w trybie pilnym, powodem którego było pismo Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych do dyrektorów Archiwów dot. współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a Archiwami Państwowymi. Dyrektor NDAP Wojciech Woźniak, poinformował o piśmie skierowanym do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zarzucającym iż SAP w swojej działalności korzysta z niedozwolonej pomocy publicznej  tj. z infrastruktury archiwów,  w związku z czym narusza zasady uczciwej konkurencji.

Prezes Kazimierz Jaroszek poinformował, że sprawa dotyczy trzech kwestii tj.:

 • wynajmowanej przez SAP powierzchni magazynowej w archiwach państwowych w latach 1995 do 2003.
 • Udostępniania sal wykładowych na potrzeby organizowanych szkoleń przez Ośrodki Dydaktyczne SAP.
 • Adresów siedzib Oddziałów Terenowych SAP przy Archiwach Państwowych.

W dniu dzisiejszym zaplanowane zostało spotkanie z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych na którym prezes Kazimierz Jaroszek wraz z sekretarz generalną Marleną Koter przedstawią stanowisko Prezydium ZG SAP. Niezwłocznie po tym spotkaniu zostanie wystosowane pismo do prezesów oddziałów, informujące o dalszych działaniach.

W dalszej części posiedzenia Prezydium zapoznało się z raportem przeglądu Systemu Zarządzania Jakością ISO oraz wykonaniem preliminarzy budżetu SAP za II kwartały 2016 roku.

Protokół z ostatniego posiedzenia Prezydium został przyjęty bez uwag.

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460Czerwiec

23 czerwca 2016 r., w Warszawie, miało miejsce jedenaste posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Prezes Kazimierz Jaroszek otworzył kolejne posiedzenie informując o trwających przygotowaniach organizacyjnych VII PZAP. Odbyło się spotkanie z  Prezydentem  Kielc na którym Prezydent przyjął propozycję objęcie Zjazdu patronatem honorowym. Padła propozycja nieodpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej przez uczestników Zjazdu, bezpłatne zwiedzanie miejsc związanych z kulturą (muzea, galerie) oraz nieodpłatne przygotowanie „gadżetów” zjazdowych promujące Miasto.

Podpisane zostały umowy oraz  porozumienie pomiędzy SAP a Politechniką Świętokrzyska na bezpłatne udostępnienie sal wykładowych w kampusie uczelni, oraz odpłatne zakwaterowanie uczestników w Domach Studenta.

Z przedstawionych trzech projektów na logo VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich Kielce 2017, Prezydium podjęło uchwałę zatwierdzającą projekt autorstwa Aleksandra Walijewskiego.

Prezes poinformował, iż Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Wojciech Wożniak przyjął propozycję przewodniczenia Komitetu Programowo-Naukowego VII PZAP. Najbliższe posiedzenie Komitetu odbędzie się 28 czerwca br.

Wiceprezes Piotr Zawilski poinformował o propozycji współpracy złożonej przez archiwistów ukraińskich. Prezes odnosząc się do tej informacji stwierdził, że decyzja może zostać rozważona po oficjalnym przedstawieniu szczegółów ewentualnej współpracy.

Następnie poruszono sprawy związane z rozszerzeniem usług  działalności gospodarczej. Kierownik Działu Handlowego w Biurze ZG SAP Paweł Topolewski przedstawił możliwości działań w tym zakresie.

Prezes Jaroszek podsumował dyskusję tego tematu stwierdzeniem, iż możliwe jest rozważenie tej kwestii przy najbliższej inwestycji kolejnej hali magazynowej. Dodał, że taka decyzja będzie należała do władz SAP wybranych na następną kadencję.

Na zakończenie spotkania Prezes poinformował, że kolejne posiedzenie Prezydium planowane jest na październik i poświęcone będzie sprawom związanym z przygotowaniem dokumentów związanych ze  Zjazdem SAP w Kielcach z propozycją do zatwierdzenia przez Zarząd Główny, którego posiedzenie planowane jest na listopad z udziałem prezesów oddziałów oraz przewodniczącymi sekcji SAP.

Protokół z ostatniego posiedzenia Prezydium został przyjęty bez uwag.

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460Kwiecień

22 kwietnia 2016 r., w Warszawie, miało miejsce ósme posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Obecni członkowie Zarządu:  prezes Kazimierz Jaroszek, wiceprezesi: Andrzej Majchrzak, Krzysztof Stryjkowski, sekretarz generalna Marlena Koter, skarbnik  Eugenia Szymczuk, członkowie Prezydium: Eugeniusz Borodij, Andrzej Jabłoński, członkowie ZG: Roland Banduch, Barbara Brandt-Golecka, Waldemar Chorążyczewski, Andrzej Drakoniewicz, Paweł Gut, Lucyna Harc, Włodzimierz Janowski, Jolanta Louchin, Ivo Łaborewicz, Jan Miłosz, Wiesław Nowosad, Anna Smorąg, Elżbieta Wierzbicka.

W posiedzeniu wzięli udział: Gabriela Bruszewskiej – dyrektor Biura ZG SAP oraz Anna Brzywczy – gł. księgowa SAP oraz Wiesława Rutkowska – przewodniczącą Komitetu organizacyjnego VII PZAP.

Przyjęty porządek obrad obejmował:

1. Sprawozdanie z działalności SAP za 2015 r. – prezes Kazimierz  Jaroszek, wiceprezesi: Andrzej Majchrzak, Krzysztof Stryjkowski.

2. Sprawy kadrowe:

a) podjęcie Uchwały ZG w sprawie wykreślenia Juliusza Sikorskiego z członka Zarządu Głównego SAP,

b) podjęcie Uchwały ZG w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Głównego SAP.

3. Omówienie oraz zatwierdzenie sprawozdawczości finansowej SAP za 2015 r. bilans, rachunek zysku i strat, informacja dodatkowa, oraz wykonanie budżetu – gł. księgowa Anna Brzywczy.

4. Opinia Głównej Komisji Rewizyjnej SAP na temat sprawozdawczości finansowej za 2015 r.

5. Opinia Komisji Gospodarczej SAP na temat sprawozdawczości finansowej za 2015 r.

6. Informacja o działalności statutowej w oddziałach  i sekcjach  SAP w 2015  r. – sekretarz generalna Marlena Koter.

7. Propozycja podziału dotacji celowych na 2016 r. –sekretarz generalna Marlena Koter.

8. Omówienie oraz zatwierdzenie projektów preliminarzy na 2015 r.–prezes Kazimierz Jaroszek.

9. Informacja na temat działalności szkoleniowej Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej r. – dyrektor KCEA  Eugeniusz Borodij.

10. Przyjęcie projektów uchwał Prezydium z dnia 23.03.2016 r. :

11. Sprawy różne.

12. Wolne wnioski.

13 Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego SAP.

Ad. 1

Prezes Kazimierz Jaroszek podkreślił, iż szczególnym wydarzeniem w minionym 2015 roku były obchody Jubileuszu 50 Lecia SAP, była to okazją do podsumowania naszej działalności.. Złożył podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Jubileuszu. Poinformował także o wręczeniu odznaki „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich” osobom, które z różnych powodów nie uczestniczyły w głównych obchodach, dlatego też nie mogły odebrać odznak osobiście. Odznaki zostały wręczone na uroczystościach Jubileuszowych Oddziałów Terenowych SAP.

Jak wynika z przesłanych przez oddziały sprawozdań rocznych, ściągalność opłaconych składek członkowskich jest porównywalna do roku poprzedniego tj. na poziomie 60%. Następnie Prezes poinformował, że w minionym roku odbyły się trzy posiedzenia Prezydium, na których m.in. rozważano możliwość rozszerzenia działalności gospodarczej poprzez digitalizację dokumentów, tych które przejmowane są na bieżąco.

Prezes Kazimierz Jaroszek poinformował o podjętych działaniach organizacyjnych VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, który odbędzie się w 2017 roku w Kielcach.
16 grudnia 2015 r. w Kielcach odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Organizacyjnego z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta. Przygotowane zostało wstępne porozumienie z Politechniką Świętokrzyską obejmujące zasady użyczenia  sal wykładowych oraz rezerwację noclegów w akademikach.

Następnie poinformował o rozpoczętych pracach digitalizacji kwartalnika, który w najbliższym czasie będzie dostępny na stronie internetowej SAP.

Prezes poinformował, że 6 i 7 czerwca br. odbyła się w Pekinie   Międzynarodowa Konferencja na temat integracji cyfrowych zasobów archiwalnych. Stowarzyszenie reprezentowane było przez prezesa K. Jaroszka i wiceprezesa P. Zawilskiego. Podczas tego wyjazdu odbyło się spotkanie ze Stowarzyszeniem Archiwistów Chińskich, po którym być może zostanie nawiązana szersza współpraca.

W maju gościliśmy członków sekcji SPA. Odwiedzili Archiwum SAP w Łubnej, Archiwum Państwowe w Radomiu, wzięli udział w spotkaniu ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego, uczestniczyli również w konferencji w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Podtrzymywana jest współpraca z archiwistami czeskimi i niemieckimi.

Wiceprezes ds. naukowych Krzysztof Strykowski omówił sprawy związane z działalnością naukową oraz publikacjami SAP w 2015 roku. Poinformował o rozpoczętych pracach Komitetu Programowo-Naukowego VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów. Rozpoczęte zostały przygotowania programu, zostało wybrane hasło zjazdu „Archiwistyka bez granic”.

Wiceprezes ds. działalności gospodarczej porównał przychody z działalności gospodarczej SAP do wykonania roku ubiegłego, stwierdzając  że ilość zawartych umów została utrzymana. Poinformował, że na koniec roku mamy ok. 22 km wolnego miejsca magazynowego. Przewieziony został do Łubnej zasób 1,5 km akt przechowywanej dokumentacji SAP w magazynach AP Katowice.

Prezes K. Jaroszek poinformował o decyzji podjętej przez Prezydium dot. rozszerzenia usług  działalności gospodarczej, digitalizacja dokumentów,  przejmowanych na bieżąco, we współpracy z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK).

Ad.2

Prezes Kazimierz Jaroszek poinformował o złożeniu rezygnacji ze składu Zarządu Głównego SAP kol. Juliusza Sikorskiego.

Zaproponował aby skład Zarządu uzupełnić o kol. Elżbietę Wierzbicką – delegata oddziału lubelskiego na XIV Krajowy Zjazd Delegatów SAP. Elżbieta Wierzbicka uzyskała odpowiednio kolejną  ilość głosów jako kandydatka zgłoszona do składu Zarządu Głównego na kadencję 2012 – 2017. Obecna na posiedzeniu E. Wierzbicka wyraziła zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Zarząd Główny w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, podjął uchwałę o uzupełnieniu składu Zarządu Głównego przyjmując kol. Elżbietę Wierzbicką.

Ad. 3

W kolejnym punkcie obrad główna księgowa SAP Anna Brzywczy omówiła szczegółowo sprawozdawczość finansową, tzn. bilansu oraz rachunku zysku  i strat za 2015 .

Następnie omówione zostało rozliczenie kosztów Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów SAP, poświęconego jubileuszowi pięćdziesięciolecia istnienia SAP, wykonanie preliminarza wydatków statutowych za 2015 r. oraz wykonanie budżetu SAP za 2015 r.

Na pytania do obszernie omówionej sprawozdawczości finansowej udzielone zostały wyjaśnienia.

Ad. 4, 5

Prezes Kazimierz Jaroszek przed głosowaniem zatwierdzającym sprawozdawczość finansową za 2015 rok, w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej SAP, odczytał przekazany protokół Komisji z posiedzenia, które odbyło się w dniu 15 kwietnia 2016 r. Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe za 2015 rok oraz preliminarze na 2016 rok i nie wniosła żadnych uwag do przedstawionych dokumentów. W związku z powyższym Przewodniczący GKR Henryk Krystek, zawnioskował o zatwierdzenie ich przez Zarząd Główny.

Przewodniczący KG poinformował o spotkaniu Komisji w dniu 12 kwietnia 2016 r. Komisja Gospodarcza nie wniosła uwag do sprawozdań finansowych za 2015 r. ani do preliminarzy na 2016 r. i zawnioskowała o przyjęcie przez Zarząd Główny.

W wyniku głosowania, Zarząd Główny jednogłośnie zatwierdził sprawozdawczość finansową za 2015 r.: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację o wykonaniu budżetu SAP.

Ad. 6, 7

Sekretarz Generalna  Marlena Koter poinformowała, że roczne sprawozdania z działalności statutowej za 2015 r. złożyły wszystkie oddziały SAP.  Ze sprawozdań wynika,  że na koniec 2015 r.  Stowarzyszenie liczyło 1746 członków, w tym opłacających składki 1044 członków.

Z analizy przesłanych sprawozdań wynika, iż najczęściej jesteśmy współorganizatorami imprez. Nadal bardziej aktywnie działają sekcje niż oddziały. Zdaniem  M. Koter, należy wprowadzić dyscyplinę co do ściągalności składek członkowskich, przesyłając prośbę do prezesów Zarządów Oddziałów o weryfikację członków i zgodnie z zapisami statutu SAP. Po krótkiej dyskusji Członkowie Zarządu Głównego podjęli uchwałę zobowiązującą prezesów i zarządy oddziałów do przeprowadzenia weryfikacji, aktualizacji list członków SAP w oddziałach zgodnie z § 19 ust.1 p. 2 Statutu SAP. Aktualizację należy przeprowadzić na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległych, nieopłaconych składek, najpóźniej w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Następnie Marlena Koter przedstawiła propozycję podziału dotacji celowych.

Wpłynęło 13 wniosków na ogólną kwotę 39.860 zł. Biorąc pod uwagę informacje o stanie środków w oddziałach i sekcjach SAP. W wyniku głosowania Zarząd Główny zatwierdził  dotacje celowe na rok 2016.

Ad. 8

Zarząd Główny zatwierdził preliminarz wydatków statutowych oraz preliminarz budżetu SAP na 2016 rok.

Ad. 9

Dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Eugeniusz Borodij stwierdził, iż mimo lekkiego wzrostu przeszkolonych osób  w 2015 roku, wynik nie jest zadowalający. W związku z nowelizacją Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, opracowane będą nowe wytyczne rozliczania i prowadzenia kursów kancelaryjno-archiwalnych oraz seminariów: z wolnego naboru (jednodniowe),  grup zamkniętych (seminaria) oraz doszkalające po nowelizacji  ustawy  z możliwością uzupełnienia wiedzy w drugim etapie szkolenia.

Ad.10

Prezes Kazimierz Jaroszek poinformował o odwołaniu dr hab. Władysława Stępniaka ze stanowiska Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, który na posiedzeniu Komitetu Programowo-Nauukowego VII PZAP w listopadzie ubiegłego roku został wybrany na przewodniczącego Komitetu. Ponieważ najbliższe posiedzenie Komitetu odbędzie się w czerwcu br., Prezes zaproponował aby nie wprowadzać zmiany i podjąć uchwałę  o składzie  Komitetu bez przypisywania funkcji.

Zarząd Główny podjął uchwałę powołując następujący skład  Komitetu Programowo – Naukowego VII PZAP w 2017 roku, bez funkcji:

dr hab. Władysław Stępniak, Kazimierz Jaroszek – Prezes SAP, Krzysztof Stryjkowski Wiceprezes ds. naukowych SAP, Waldemar Chorążyczewski – Członek ZG SAP, Eugeniusz Borodij – Członek Prezydium SAP, Wiesława Rutkowska – Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach, Tadeusz Krawczak – Dyrektor Archiwum Akt Nowych, Przewodniczący Sekcji Archiwów Instytucji Życia Publicznego SAP, Adam Baniecki – Członek ZG SAP, Krzysztof Skupieński – profesor nadzwyczajny UMCS, Kierownik Zakładu Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii, Iwona Pogorzelska – Archiwum Państwowe w Kielcach, Monika Bogacz –Walska – Archiwum Państwowe w Olsztynie, przewodniczących sekcji SAP : prof. Alicja Kulecka, prof. Irena Mamczak-Gadkowska – Sekcja Edukacji Archiwalnej, Andrzej Jabłoński – Sekcja Archiwa Zakładowe, Barbara Brandt-Golecka – Sekcja Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych, Maciej Urbański – Sekcja Archiwów Samorządowych; oraz po jednym  przedstawicielu pokrewnych organizacji:  Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych – Karol Dowgiałło, Polskie Towarzystwo Archiwalne – Hanna Krajewska, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych – Irena Dudzik , Instytut Pamięci Narodowej – Rafał Leśkiewicz , Fundacja Ośrodka KARTA (FOK) – Alicja Wancerz-Gluza.

Następnie Prezes Jaroszek odczytał uchwałę Prezydium z rekomendacją do zatwierdzenia składu Komitetu Organizacyjnego XV Krajowego Zjazdu Delegatów SAP w 2017 r. :

Marlena Koter – Sekretarz Generalna SAP, Eugenia Szymczuk – Skarbnik SAP,  Paweł Gut – Członek ZG SAP, Wiesława Rutkowska – Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach, Piotr Pawłowski – Prezes Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Kielcach.

Zarząd Główny zatwierdził proponowany przez Prezydium skład KO XV KZD SAP.

Na przewodniczącego Komisji Statutowej przed XV Krajowym Zjazdem Delegatów został powołany kol. Paweł Gut, który zaproponował aby w skład Komisji weszli Roland Banduch i Jan Miłosz. Innych kandydatów nie zgłoszono.

Zarząd Główny zatwierdził skład Komisji Statutowej XV KZD SAP na 2017 rok.

Ad. 11

Prezes Kazimierz Jaroszek oddał głos przybyłym na spotkanie organizatorów Zjazdów SAP w Kielcach panią Wiesławę Rutkowską oraz Piotra Pawłowskiego i Wojciecha Grzesika.

Wiesława Rutkowska poinformowała o trwających przygotowaniach organizacyjnych VII PZAP. Odbyło się spotkanie z  Prezydentem  Kielc, na którym przyjął propozycję objęcia patronatem honorowym Zjazdu. Padła propozycja nieodpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej przez uczestników Zjazdu, bezpłatnego zwiedzania miejsc związanych z kulturą (muzea, galerie) przygotowane są umowy oraz  porozumienie pomiędzy SAP, a Politechniką Świętokrzyska na bezpłatne udostępnienie sal wykładowych w kampusie uczelni, oraz odpłatne zakwaterowanie uczestników w Domach Studenta dla 700 osób. Przewidziano możliwość przygotowania obiadów oraz śniadań na miejscu w stołówce studenckiej. Dyr. Rutkowska  przedstawiła także ciekawe propozycje organizacji uroczystych kolacji oraz wycieczek krajoznawczych po Kielcach i okolicy.

Prezes  podziękował za bardzo obszerne i ciekawe informacje, dodając, że został przygotowany przez kol. Gabrielę Bruszewską wstępny, roboczy projekt kosztorysu VII PZAP. Preliminarze Zjazdów zostaną przedstawione do zatwierdzenia na jesiennym posiedzeniu Zarządu Głównego.

Ad. 13

Protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego został przyjęty bez uwag.

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460Marzec

23 marca 2016 r., w Warszawie, miało miejsce dziesiąte posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Przyjęty porządek obrad obejmował następujące zagadnienia:

 1. Informacja na temat  spraw bieżących SAP – prezes Kazimierz  Jaroszek, wiceprezesi  K. Stryjkowski, P. Zawilski, A. Majchrzak.
 2. Omówienie oraz zatwierdzenie sprawozdawczości finansowej SAP za 2015 r. (bilans, rachunek zysku i strat, informacja dodatkowa oraz wykonanie budżetu)  – dyr. Biura G. Bruszewska, gł. księgowa A. Brzywczy
 3. Informacja o działalności statutowej  oraz o stanie środków finansowych w  oddziałach  i sekcjach  SAP w 2015  r. – sekretarz generalna Marlena Koter.
 4. Propozycja podziału dotacji celowych na 2016 r   – sekretarz generalna Marlena Koter.
 5. Omówienie oraz zatwierdzenie projektów preliminarzy na 2016 r. – prezes Kazimierz Jaroszek.
 6. Informacja na temat działalności szkoleniowej Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej w 2015 r.– dyrektor KCEA  Eugeniusz Borodij.
 7. Przyjęcie projektów Uchwał do przedstawienia na Zarząd Główny w sprawie:
 • propozycja uzupełnienia składu Zarządu Głównego SAP,
 • powołania składu Komitetu Programowo-Naukowego VII PZAP,
 • powołania składu Komitetu   Organizacyjnego XV KZD SAP
 • ustalenie terminu oraz porządku obrad posiedzenia Zarządu Głównego SAP.

8. Sprawy różne.

9. Wolne wnioski.

Ad. 1

Prezes Kazimierz Jaroszek poinformował o podjętych działaniach organizacyjnych VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, który odbędzie się w 2017 roku w Kielcach.
16 grudnia 2015 r. w Kielcach odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Organizacyjnego z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta. Przygotowane zostało wstępne porozumienie z Politechniką Świętokrzyską obejmujące zasady użyczenia sal wykładowych oraz rezerwację noclegów w akademikach.

Prezes poinformował także o wręczeniu odznaki „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich” osobom, które z różnych powodów nie mogły odebrać ich osobiście na uroczystości Jubileuszu 50 lecia SAP.

Ad. 2

Główna księgowa SAP Anna Brzywczy szczegółowo omówiła poszczególne pozycje bilansu oraz rachunku zysku i strat.

Następnie omówione zostało wykonanie preliminarza wydatków statutowych oraz wykonanie budżetu SAP za 2015 r. Powyższe dokumenty zostały przyjęte bez uwag, do przedłożenia członkom  Zarządu Głównego  na najbliższym posiedzeniu.

Ad. 3, 4

Sekretarz Generalna  Marlena Koter poinformowała, że roczne sprawozdania z działalności statutowej za 2015 r złożyły wszystkie oddziały SAP.  Ze sprawozdań wynika,  że na koniec 2015 r. Stowarzyszenie liczyło 1746 członków, w tym opłacających składki 1044 ,  tj. 60%.

Następnie sekretarz generalna Marlena Koter  przedstawiła propozycję podziału dotacji celowych, przygotowane przez Komisję Organizacyjno-Statutową. Rozpatrzyła ona 13 wniosków – dla oddziałów i sekcji aktywnie organizujących konferencje i sympozja naukowo-szkoleniowe. Po długiej dyskusji, Prezydium przygotowało propozycję podziału dotacji celowych do przedstawienia Zarządowi Głównemu.

Ad. 5

Do projektu preliminarza wydatków statutowych na 2016 rok Prezydium wprowadziło – po dyskusji – kilka uzupełnień i zmian.

Ad. 6

Dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Eugeniusz Borodij stwierdził, że mimo lekkiego wzrostu przeszkolonych osób  w 2015 roku, wynik nie jest zadowalający. Jest duża konkurencja w szkoleniach dokształcających w związku ze zmianą ustawy  archiwalnej.

Kolejnym tematem podjętym przez dyrektora KCEA była kwestia rozliczania kosztów kursów. W najbliższym czasie przygotowana zostanie propozycja zmian w rozliczeniu finansowym kursów. Zmiana weszłaby w życie dla kursów rozpoczętych w maju 2016 r. Przedstawiona propozycja została przyjęta przez Prezydium.

W tym roku planowane jest nowe wydanie podręcznika „Kancelaria i archiwum zakładowe” zawierający już aktualne przepisy ustawy archiwalnej.

Ad. 7

Prezes poinformował o konieczności uzupełnienia składu Zarządu Głównego SAP po  złożonej rezygnacji członka Juliusza Sikorskiego. Członkowie Prezydium zaproponowali kolejną osobę,  która uzyskała odpowiednią ilość głosów jako zgłoszony kandydat do ZG podczas wyborów na XIV Krajowym Zjeździe Delegatów SAP.  W związku z tym podjęta została uchwała o rekomendację do zatwierdzenia przez Zarząd Główny w sprawie uzupełniania składu ZG, przez kol. Elżbietę Wierzbicką (Lublin).

Następnie Prezydium  podjęło uchwałę nr 2/2016 o powołaniu i zarekomendowaniu na posiedzenie Zarządu Głównego SAP następującego  składu Komitetu Programowo-Naukowego VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich w  2017 r. :

Władysław Stępniak, Kazimierz Jaroszek, Krzysztof Stryjkowski, Waldemar Chorążyczewski, Eugeniusz Borodij, Wiesława Rutkowska, Tadeusz Krawczak, Adam Baniecki,  Krzysztof Skupieński, Iwona Pogorzelska,  Monika Bogacz –Walska,

przewodniczących sekcji SAP:

Alicja Kulecka, Irena Mamczak-Gadkowska, Andrzej Jabłoński, Barbara Brandt-Golecka, Maciej Urbański,

oraz po jednym przedstawicielu pokrewnych organizacji:

Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych – Karol Dowgiałło, Polskie Towarzystwo Archiwalne – Hanna Krajewska, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych – Irena Dudzik , Instytut Pamięci Narodowej – Rafał Leśkiewicz , Fundacja Ośrodka KARTA (FOK) – Alicja Wancerz-Gluza.

Następnie Prezydium podjęło uchwałę o powołaniu i zarekomendowaniu na posiedzenie Zarządu Głównego SAP następującego  składu Komitetu Organizacyjnego XV Krajowego Zjazdu Delegatów SAP w 2017 r.:

Marlena Koter,  Eugenia Szymczuk, Wiesława Rutkowska,  Piotr Pawłowski oraz Paweł Gut proponowany również jako przewodniczący  Komisji Statutowej.

Ad. 8

Prezydium  ustaliło termin następnego posiedzenia Zarządu Głównego  z udziałem przedstawicieli GKR i KG z proponowanym porządkiem obrad.

2016

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460

plansza

W dniach 17-18 września 2015 r. w Warszawie miał miejsce Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich poświęcony obchodom jubileuszu 50-lecia Stowarzyszenia.

Pierwszego dnia Zjazdu grono członków Stowarzyszenia zostało uhonorowanych odznaczeniami państwowymi, resortowymi oraz wyróżnieniami regionalnymi.

Wręczenia odznaczeń dokonała Grażyna Ignaczak-Bandych, Dyrektor Generalna Kancelarii Prezydenta RP.

SAP-33  SAP-28

Odznaczeni zostali:

Złotym Krzyżem Zasługi

– Beata Herdzin

– Sabina Klimkiewicz

– Jadwiga Sałagacka

Srebrnym Krzyżem Zasługi

– Waldemar Chorążyczewski

– Andrzej Jabłoński

– Krzysztof Stryjkowski

Brązowym Krzyżem Zasługi

– Ewa Suchmiel

Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” wręczył prof. Władysław Stępniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

SAP-38SAP-40

Odznaką uhonorowani zostali:

– Marlena Koter

– Danuta Skorwider-Skiba

– Urszula Wieczorek

– Jan Macholak

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dokonał dekoracji Odznaką „Za Zasługi dla Archiwistyki”

SAP-42  SAP-43

Odznakę otrzymali:

– Adam Baniecki

– Wiesława Kwiatkowska

– Grażyna Przesmycka

– Przemysław Wojciechowski.

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich zostało uhonorowane dyplomem i medalem PRO MASOVIA przyznanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego za wybitne zasługi i całokształt działań na rzecz województwa mazowioeckiego. Wręczenia dokonał Sławomir Ignaczak, kierownik Wydziału Kultury Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.

SAP-51   SAP-50

Medal Dyplom

Dyrektor Sławomir Ignaczak wręczył również, przyznane przez Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplomy uznania za wieloletnią pracę na rzecz organizacji przekładającą się również na rozwój Mazowsza.

SAP-59SAP-60

Dyplomem wyróżnieni zostali:

– Kazimierz Jaroszek

– Jarosław Porazinski

– Eugenia Szymczuk

– Anna Smorąg

– Maciej Urbański.

Prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich wręczył przyznane uchwałą Zarządu Głównego odznaki „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich”

SAP-66  SAP-85

Odznakę otrzymali:

– Andrzej Tomczak (Odznaka nr 1)

– Mieczysław Motas (Odznaka nr 2)

– Władysław Stępniak (Odznaka nr 3)

– Jarosław Parazinski (Odznaka nr  4)

– Zbigniew Pustuła (Odznaka nr 5)

– Zdzisław Konieczny (Odznaka nr 6)

– Kazimierz Kozłowski (Odznaka nr 7)

– Helena Kułdo (Odznaka nr 8)

– Barbara Pazoła (Odznaka nr 9)

– Bolesław Woszczyński (Odznaka nr 10)

– Lucyna Turek-Kwiatkowska (Odznaka nr 11)

– Karola Ciesielska (Odznaka nr 12)

– Janina Pasławska (Odznaka nr 13)

– Roland Banduch (Odznaka nr 14)

– Eugeniusz Borodij (Odznaka nr 15)

– Jan Grzelczyk (Odznaka nr 16)

– Halina Robótka (Odznaka nr 17)

– Roman Stelmach (Odznaka nr 18)

– Jędrzej Świerzewsaki (Odznaka nr 19)

– Stanisław Flis (Odznaka nr 20).

SAP-11  SAP-88

SAP-13  SAP-90

SAP-91  SAP-12

SAP-01  SAP-09

SAP-46  SAP-108

18 września odbyła się konferencja jubileuszowa poświęcona działalności Stowarzyszenia Archiwistów Polskich na przestrzeni 50 lat.

IMG_0755   IMG_0763

IMG_0753  IMG_0766

IMG_0768  IMG_0757

IMG_0754  IMG_0777

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460

W dniach 17-18 września 2015 r. w Warszawie odbędzie się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich poświęcony obchodom jubileuszu 50-lecia Stowarzyszenia.

Na posiedzeniach, w kwietniu i listopadzie 2014 r. Zarząd Główny SAP powołał Komitet Honorowy oraz Komitet Organizacyjny XV Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SAP w składzie:

Komitet Honorowy:

 • dr Zdzisław Konieczny,
 • prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski,
 • mgr Helena Kułdo,
 • mgr Barbara Pazoła,
 • dr hab. Jarosław Porazinski,
 • dr hab. Władysław Stępniak,
 • prof. dr hab. Andrzej Tomczak,
 • doc. Bolesław Woszczyński.

Komitet Organizacyjny:

 • Kazimierz Jaroszek – prezes SAP,
 • Krzysztof Stryjkowski – wiceprezes SAP
 • Piotr Zawilski – wiceprezes SAP,
 • Marlena Koter- sekretarz generalna SAP,
 • Eugenia Szymczuk – skarbnik SAP,
 • Janusz Kuligowski – dyrektor Biura Archiwum Prezydenta RP,
 • Gabriela Bruszewska – dyrektor Biura ZG SAP.

Program obchodów

xxxxxxxxxxxxx xccccccccccc
17 września 2015 r. (czwartek)
SGGW – Aula Kryształowa (budynek nr 9)
15.00 Rejestracja uczestników
16.00 Otwarcie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów SAP:
1. Kazimierz Jaroszek – prezes SAP, Władysław Stępniak – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
2. Krzysztof Stryjkowski – wiceprezes SAP, 50 lat istnienia SAP – zarys działalności
3. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień
4. Wystąpienia zaproszonych gości
5. Zamknięcie obrad Zjazdu
20.00 Uroczysta kolacja (Bankiet)
18 września 2015 r. (piątek)
SGGW – budynek nr 8, sala nr 112 (I piętro)
10.00 Konferencja Jubileuszowa – otwarcie
10.10-11.45 Wystąpienia:
Władysław Stępniak – Stowarzyszenie Archiwistów Polskich w polityce archiwalnej
Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa – Stowarzyszenia Archiwalne w Europie
Eugeniusz Borodij – Działalność edukacyjna Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
Paweł Topolewski – Działalność gospodarcza Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
12.00-12.45 Przerwa lunchowa
14.30 Zakończenie uroczystości

tramwajDojazd

kampusPlan kampusu

 

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460

W dniach 17-18 września 2015 r. w Warszawie odbędzie się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich poświęcony obchodom jubileuszu 50-lecia Stowarzyszenia.

Na posiedzeniach, w kwietniu i listopadzie 2014 r. Zarząd Główny SAP powołał Komitet Honorowy oraz Komitet Organizacyjny XV Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SAP w składzie:

Komitet Honorowy:

 • dr Zdzisław Konieczny,
 • prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski,
 • mgr Helena Kułdo,
 • mgr Barbara Pazoła,
 • dr hab. Jarosław Porazinski,
 • dr hab. Władysław Stępniak,
 • prof. dr hab. Andrzej Tomczak,
 • doc. Bolesław Woszczyński.

Komitet Organizacyjny:

 • Kazimierz Jaroszek – prezes SAP,
 • Krzysztof Stryjkowski – wiceprezes SAP
 • Piotr Zawilski – wiceprezes SAP,
 • Marlena Koter- sekretarz generalna SAP,
 • Eugenia Szymczuk – skarbnik SAP,
 • Janusz Kuligowski – dyrektor Biura Archiwum Prezydenta RP,
 • Gabriela Bruszewska – dyrektor Biura ZG SAP.

Program obchodów

xxxxxxxxxxxxx xccccccccccc
17 września 2015 r. (czwartek)
SGGW – Aula Kryształowa (budynek nr 9)
15.00 Rejestracja uczestników
16.00 Otwarcie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów SAP:
1. Kazimierz Jaroszek – prezes SAP, Władysław Stępniak – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
2. Krzysztof Stryjkowski – wiceprezes SAP, 50 lat istnienia SAP – zarys działalności
3. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień
4. Wystąpienia zaproszonych gości
5. Zamknięcie obrad Zjazdu
20.00 Uroczysta kolacja (Bankiet)
18 września 2015 r. (piątek)
SGGW – budynek nr 8, sala nr 112 (I piętro)
10.00 Konferencja Jubileuszowa – otwarcie
10.10-11.45 Wystąpienia:
Władysław Stępniak – Stowarzyszenie Archiwistów Polskich w polityce archiwalnej
Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa – Stowarzyszenia Archiwalne w Europie
Eugeniusz Borodij – Działalność edukacyjna Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
Paweł Topolewski – Działalność gospodarcza Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
12.00-12.45 Przerwa lunchowa
14.30 Zakończenie uroczystości

tramwajDojazd

kampusPlan kampusu

 

2014

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460Kwiecień

24 kwietnia 2014 r., w Warszawie, miało miejsce piąte posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich z udziałem prezesów Oddziałów, przewodniczących Sekcji, członków Głównej Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Sądu Koleżeńskiego.

Obecni członkowie Zarządu:Prezes Kazimierz Jaroszek, wiceprezesi: Andrzej Majchrzak, Krzysztof Stryjkowski, Piotr Zawilski, sekretarz generalna Marlena Koter, skarbnik Eugenia Szymczuk, członkowie Prezydium: Eugeniusz Borodij, Andrzej Jabłoński, członkowie ZG: Adam Baniecki, Barbara Brandt-Golecka, Waldemar Chorążyczewski, Andrzej Drakoniewicz, Stanisław Flis, Paweł Gut, Lucyna Harc, Jolanta Louchin, Ivo Łaborewicz, Piotr Matuszek, Jan Miłosz, Wiesław Nowosad, Juliusz Sikorski.

Z udziałem: Henryka Krystka – przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej, Gabrieli Bruszewskiej – dyrektor Biura ZG SAP oraz Anny Brzywczy – gł. księgowej SAP.

Przyjęty porządek obrad:

 1. Sprawozdanie z działalności SAP za 2013 r. oraz informacja na temat spraw bieżących.
 2. Informacja o działalności statutowej oddziałów i sekcji SAP w 2013 r.
 3. Omówienie oraz zatwierdzenie sprawozdawczości finansowej SAP za 2013 r. (bilans,rachunek zysku i strat oraz wykonanie budżetu .
 4. Opinia Głównej Komisji Rewizyjnej SAP na temat sprawozdawczości finansowej za 2013 r.
 5. Opinia Komisji Gospodarczej SAP na temat sprawozdawczości finansowej za 2013 r.
 6. Propozycja podziału dotacji celowych na 2014 r.
 7. Omówienie oraz zatwierdzenie projektów preliminarzy na 2014 r.
 8. Informacja na temat działalności szkoleniowej Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej w 2013 r.
 9. Przyjęcie projektu Regulaminu przyznawania odznaki „Za zasługi dla SAP”.
 10. Przyjęcie projektów Uchwał Prezydium.
 11. Sprawy różne.
 12. Wolne wnioski.
 13. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego.

Ad. 1

Prezes Kazimierz Jarosze przedstawiając sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2013 rok poinformował, że na koniec roku 2013 Stowarzyszenie zrzesza prawie 1 800 członków w tym opłacających składki było 1045 osób. Wydany został pamiętnik z VI Powszechnego Zjazdu we Wrocławiu oraz tom 1 przewodnika po materiałach archiwalnych 1918-1939 „Polska-Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne” z projektu MSZ. Na bieżąco ukazuje się również kwartalnik „Archiwista Polski”. Jeśli chodzi o działalność Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Prezes zaproponował zwołanie Rady Programowej w celu przedstawienia Zarządowi Głównemu propozycji zmian organizacyjnych i programowych oraz ewentualnych kosztów z tym związanych.

Po zapoznaniu się z wynikami sprawozdawczości finansowej za 2013 rok prezes Jaroszek stwierdził, iż sytuacja ekonomiczna Stowarzyszenia jest dobra i stabilna. Na ostatnim posiedzeniu ZG zgłoszona została propozycja wejścia w nowy obszar działalności czyli digitalizację. Prezydium podjęło się rozeznania w tym temacie dochodząc do wniosku, iż środki i siły SAP są niewystarczające na podjęcie działań w tym zakresie.

Wiceprezes Piotr Zawilski poinformował, że w 2013 r braliśmy udział w 4 konferencjach zagranicznych: Holandia, Czechy, Niemcy, Belgia. Pierwsze, wiosenne posiedzenie Sekcji Stowarzyszeń Zawodowych (SPA) odbyło się w Bostonie, drugie w tym roku – jesienne odbędzie się w październiku w Hiszpanii. W tym spotkaniu SAP reprezentować będą prezes K. Jaroszek z wiceprezesem P. Zawilskim.Wiceprezes ds. naukowych Krzysztof Stryjkowski, poinformował, że w ubiegłym roku udało się wydać pamiętnik ze Zjazdu we Wrocławiu. Ponadto uczestniczył na Białorusi w promocji wydawnictwa przewodnika po materiałach archiwalnych 1918-1939 „Polska-Białoruś oraz nawiązał do wspomnianego przez Prezesa tematu obchodów 50.lecia SAP w 2015 roku. Zaproponował wydanie księgi pamiątkowej, w której zamieszczona byłaby treść i ciekawe fotografie nadesłane do publikacji. W tej sprawie wystąpi z apelem do oddziałów i sekcji SAP.

Ad. 2

Sekretarz Generalny Marlena Koter odpowiedzialna za robocze kontakty z oddziałami i sekcjami SAP złożyła sprawozdanie z działalności statutowej za 2013 rok.

W październiku w Warszawie odbyło się IV Krajowe Sympozjum Archiwalne, poświęcone problematyce postępowania z dokumentacją powstającą w instytucjach finansowych i bankowych sfery niepaństwowej. W ramach cyklu spotkań poświęconych roli i miejscu jednostek życia gospodarczego w dokumentowaniu procesów ekonomicznych, społecznych i cywilizacyjnych zachodzących w Polsce, planowane jest w roku 2014 kolejne V Sympozjum w Bielsku-Białej.

Wprowadzenie formularzy rocznych sprawozdań z działalności statutowej w oddziałach i sekcjach SAP uporządkowało przekazywanie informacji z działalności statutowej. Sprawozdanie nie zostało przesłane tylko z oddziału Lublin.

Ad. 3, 4, 5 Prezes poprosił główną księgową SAP o omówienie bilansu oraz rachunku zysku i strat za 2013 r. Pani Anna Brzywczy bardzo dokładnie i szczegółowo omówiła poszczególne pozycje bilansu oraz rachunku zysku i strat.

Następnie omówione zostało wykonanie preliminarza wydatków statutowych oraz wykonanie budżetu SAP za 2013 r. Pytań ani uwag do obszernie omówionej sprawozdawczości finansowej za 2013 rok nie zgłoszono.9 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej, przedmiotem którego zgodnie z § 41 pkt 1 Statutu SAP było skontrolowanie działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia za rok 2013. Przewodniczący Henryk Krystek poinformował, iż GKR zapoznała się ze sprawozdawczością finansową SAP za 2013 r., preliminarzami na 2014 r. oraz z działalnością statutową oddziałów SAP. Zwróciła uwagę na zbyt małą częstotliwość posiedzeń Prezydium do zapisu Statutowego. Ponadto GKR zawnioskowała, ażeby informacje o posiedzeniach ZG i Prezydium były przekazywane do wiadomości przewodniczącego GKR.

Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe za 2013 rok oraz preliminarze na 2014 rok i nie wnosi żadnych uwag do przedstawionych dokumentów. W związku z powyższym wnioskuje o zatwierdzenie ich przez Zarząd Główny.

Następnie głos zabrał członek Komisji Gospodarczej Piotr Matuszek, który poinformował o spotkaniu Komisji w dniu 14 kwietnia na którym zapoznano się z dokumentami finansowymi SAP za 2013 r. oraz preliminarzem na rok 2014. W imieniu Komisji pozytywnie ocenił wyniki działalności gospodarczej SAP i wnioskuje o przyjęcie sprawozdawczości finansowej przez Zarząd Główny.

Po wysłuchaniu opinii obu Komisji, przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania, Zarząd Główny jednogłośnie zatwierdził sprawozdawczość finansową za 2013 r.: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację o wykonaniu budżetu SAP.

Ad. 6, 7

Sekretarz generalna Marlena Koter przedstawiła projekt podziału dotacji celowych na 2014 r. Po konsultacjach z członkami Komisji Organizacyjno Statutowej, która obradowała w składzie: Marlena Koter, Paweł Gut, Jolanta Louchin i Jan Miłosz, Prezydium przygotowało projekt do przedstawienia Zarządowi Głównemu. Po długiej dyskusji, oraz po przeprowadzonym głosowaniu Zarząd Główny zatwierdził dotacje celowe w wysokości 19.000 zł.

Dotacje dla oddziałów na rok 2014  zostały przyjęte do naliczenia od kwoty 35.000 zł, z tego 22.436,75 zł proporcjonalnie od ilości opłaconych składek członkowskich oraz proporcjonalnie wypracowanego zysku przez oddziały. Dotacje dla sekcji SAP na bieżącą działalność po 1.200 zł przyznane zostały dla aktywnie organizujących konferencje i sympozja naukowo-szkoleniowe tj. sekcja Archiwistów Naukowych i Kulturalnych, Archiwa Zakładowe, Archiwistów Samorządowych oraz Edukacji Archiwalnej.

Przyjęto również projekt preliminarza budżetu SAP na 2014 rok w tym wydatków statutowychł.

Ad. 8

Eugeniusz Borodij Dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej SAP zwrócił uwagę na dosyć wysoki poziom wykonania szkoleń w 2013 r. Szacujemy iż w 2014 r. ilość szkoleń będzie utrzymana. Osiągnęliśmy pewną stabilizację, jednak należy pomyśleć o wprowadzeniu zmian. Proponuje z większą aktywnością wprowadzenie szkoleń dokształcających.

Ad. 9

Na III posiedzenie Zarządu Głównego, Prezydium przygotowało projekt Regulaminu przyznawania odznaki „Za zasługi dla SAP”, który z braku wymaganej większości głosów nie został przyjęty przez Zarząd. Sprawa dotyczyła przygotowania nowej, innej propozycji projektu odznaki. Kol. Andrzej Jabłoński przygotował II wersję wzoru odznaki (projektu Tomasza Cicińskiego). Po burzliwej dyskusji prezes Jaroszek poddał pod głosowanie obie wersje wzoru odznaki. W wyniku głosowania został przyjęty II wzór odznaki wraz z Regulaminem przyznawania odznaki „Za zasługi dla SAP”, który będzie załącznikiem do Uchwały zatwierdzającej Regulamin z uwzględnionymi poprawkami.

Ad. 10

Prezes Kazimierz Jaroszek nawiązując do wspomnianego już jubileuszu SAP w czasie którego, planowane jest wręczenie odznaczeń państwowych, resortowych oraz odznaki SAP, poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów SAP poświęconego obchodom jubileuszu 50. Lecia SAP. W wyniku głosowania, przy 5 głosach wstrzymujących się, uchwała została przyjęta. Zarząd Główny również podjął uchwałę w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów SAP poświęconego obchodom w 2015 roku jubileuszu 50. lecia w następującym składzie:

Kazimierz Jaroszek – prezes SAP

Krzysztof Stryjkowski – wiceprezes SAP

Piotr Zawilski – wiceprezes SAP

Marlena Koter- sekretarz generalna SAP

Eugenia Szymczuk – skarbnik SAP

Janusz Kuligowski – dyrektor Biura Archiwum Prezydenta RP

Gabriela Bruszewska – dyrektor Biura ZG SAP.

Następnie Prezes poinformował, iż Prezydium podjęło uchwałę w sprawie udzielenia prokury łącznej Pani Monice Kopka – st. inspektor w Biurze ZG SAP- z innym (jednym) prokurentem Stowarzyszenia. Zarząd Główny jednogłośnie podjął uchwałę ws udzielenia prokury łącznej Pani Monice Kopkaz innym (jednym) prokurentem.

Kolejny projekt uchwały przedstawiony do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu dot. wyłączenia z zakresu certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, Procesów Głównych 5 i 6. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 11 i 12

Nie zgłoszono.

Ad. 13

Protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego został przyjęty bez uwag.

Podjęte Uchwały:

1/2014 zatwierdzenie sprawozdawczości finansowej za 2013 r

2/2014 zatwierdzenie preliminarzy budżetu SAP na 2014 r

3/2014 zatwierdzenie wzoru odznaki i regulaminu przyznawania oznaki „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich”

4/2014 zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów SAP poświęconego obchodom jubileuszu 50. lecia Stowarzyszenia w 2015 roku

5/2014 powołania Komitetu Organizacyjnego Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów SAP

6/2014 udzielenia prokury łącznej Pani Monice Kopka

7/2014 wyłączenie z zakresu certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, PG 5 (działalność wydawnicza)

8/2014 wyłączenie z zakresu certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, PG 6 (prowadzenie konferencji i sympozjów).

images   Marzec

19 marca 2014 r., w Warszawie, miało miejsce piąte posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Przyjęty porządek obrad obejmował następujące zagadnienia:

 1. Informację na temat spraw bieżących SAP.
 2. Informację o działalności statutowej oddziałów i sekcji SAP w 2013 r.
 3. Omówienie oraz zatwierdzenie sprawozdawczości finansowej SAP za 2013 r. (bilans, rachunek zysku i strat oraz wykonanie budżetu).
 4. Propozycję podziału dotacji celowych na 2014 r.
 5. Omówienie oraz zatwierdzenie projektów preliminarzy na 2014 r.
 6. Informację na temat działalności szkoleniowej Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej w 2013 r.
 7. Przyjęcie projektów Uchwał do przedstawienia na Zarząd Główny w sprawie:
 • zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów poświęconego obchodom jubileuszu 50. lecia SAP w 2015 roku,
 • powołania Komitetu Organizacyjnego Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów,
 • prokury łącznej z innym (jednym) prokurentem
 • projektu II wersji odznaki „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich”.
 1. Ustalenia terminu oraz porządku obrad posiedzenia Zarządu Głównego SAP.
 2. Sprawy różne.
 3. Wolne wnioski.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Prezydium.

W dniu 1 marca 2014 r. w Łodzi odbyło się spotkanie członków Prezydium ZG w którym uczestniczyli: prezes Kazimierz Jaroszek, wiceprezesi: Andrzej Majchrzak, Krzysztof Stryjkowski, Piotr Zawilski, sekretarz generalna Marena Koter skarbnik Eugenia Szymczuk, członkowie Prezydium: Eugeniusz Borodij, Andrzej Majchrzak oraz dyrektor Biura ZG SAP Gabriela Bruszewska.

            Tematyka spotkania obejmowała:

 1. Omówienie propozycji obchodów jubileuszu 50-lecia SAP w 2015 r.,
 • propozycja składu Komitetu Organizacyjnego: K. Jaroszek, K. Stryjkowski, P. Zawilski, M. Koter, E. Szymczuk i G. Bruszewska,
 • propozycja zgłoszenia członków Stowarzyszenia do odznaczeń państwowych w dziedzinie archiwistyki oraz odznaczenia SAP.
 1. Zwiększenie oferty szkoleń Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej.
 2. Propozycje zmian uregulowań pomiędzy SAP a Archiwami Państwowymi w zakresie szkoleń organizowanych przez KCEA.

2013

images    Listopad
15 listopada 2013 r., w Warszawie, miało miejsce czwarte posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich z udziałem prezesów Oddziałów, przewodniczących Sekcji, członków Głównej Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Sądu Koleżeńskiego.

Obecni członkowie Zarządu: prezes Kazimierz Jaroszek, wiceprezesi: Krzysztof Stryjkowski, Piotr Zawilski, skarbnik Eugenia Szymczuk, członkowie Prezydium: Eugeniusz Borodij, Andrzej Jabłoński (prezes O/Szczecin oraz przewodniczący sekcji AZ), członkowie ZG: Roland Banduch, Adam Baniecki, Barbara Brandt-Golecka (przewodniczą sekcji AIN i K), Andrzej Drakoniewicz (prezes O/Łódź), Paweł Gut, Jolanta Louchin, Ivo Łaborewicz, Piotr Matuszek, Jan Miłosz (prezes o/Poznań), Wiesław Nowosad, Anna Smorąg.

Obecni zaproszeni: Marta Adamska prezes O/Olsztyn, Janina Andrzejczak wiceprzewodnicząca GKR, Karol Andrzejewski prezes O/Kalisz, Diana Błońska prezes o/Kraków, Dorota Czech prezes O/Częstochowa, Izabela Glesmer prezes O/Rzeszów, Anna Jankowska prezes O/Radom, Stefan Olejniczak członek GKR, Piotr Pawłowski prezes O/Kielce, Monika Płuciennik prezes O/Gdańsk, Grażyna Przesmyka prezes O/Katowice, Sławomir Pułkownik prezes O/Toruń, Agata Radecka prezes O/Płock, Małgorzata Rzepecka prezes O/Bydgoszcz, Katarzyna Sołyk-Sołtycka prezes O/Warszawa, Piotr Strembski sekretarz SK, Mirosław Szatarski prezes O/Zielona Góra, Maciej Urbański przewodniczący sekcji AS, Krystyna Winiarska członek SK, Martyna Znamirowska przewodnicząca SK.

W porządku obrad znalazły się następujące zagadnienia:
 1. Informacja na temat spraw bieżących.
 2. Informacja nt. wykonania preliminarza budżetu SAP za I kwartał 2013 r.
 3. Informacja o stanie przygotowań do IV Krajowego Sympozjum Archiwalnego.
 4. Analiza aktualnej sytuacji działalności gospodarczej SAP.
 5. Sprawy różne.
 6. Wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

Prezes Kazimierz Jaroszek powitał obecnych na posiedzeniu i poprosił o uczczenie chwilą ciszy zmarłego kilka dni temu śp. doktora Zbigniewa Pustuły. Następnie poinformował o terminie i miejscu uroczystości pogrzebowych.

Następnie prezes przedstawił zmiany jakie nastąpiły w składzie Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Poinformował o regularnych spotkaniach Prezydium, które poświęcone były sprawom bieżącym działalności gospodarczej i gospodarki finansowej SAP. W ubiegłym miesiącu odbyło się kolejne IV Krajowe Sympozjum Archiwalne, poświęcone problematyce postępowania z dokumentacją powstającą w instytucjach finansowych i bankowych sfery niepaństwowej. Kolejne sympozjum poświęcone zagadnieniom zarządzania dokumentacją, a przede wszystkim materiałami archiwalnymi w sferze przedsiębiorstw produkcyjnych, planowane jest w przyszłym roku. Prezesom oddziałów został przekazany formularz sprawozdania z rocznej działalności statutowej, który obowiązuje od 2014 r, czyli sprawozdania składane za 2013 rok.

Kazimierz Jaroszek poinformował również, iż pamiętnik z VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów został złożony już do druku i będzie gotowy jeszcze w tym roku. Jeśli chodzi o kwartalnik „Archiwista Polski”, to wydawany jest sukcesywnie, choć jest to coraz trudniejsze. Jest problem z pozyskaniem tekstów na odpowiednim poziomie i być może trzeba będzie zastanowić się nad cyklicznością wydawania kwartalnika. Prezes Jaroszek wspomniał też o aktywnej współpracy z Międzynarodową Radą Archiwalną.

Następnie przystąpiono do omówienia spraw dotyczących działalności gospodarczej SAP oraz kondycji finansowej Stowarzyszenia, która jest więcej niż dobra. Poprzez racjonalną i gospodarną działalność, szczególnie po stronie kosztów, zachowujemy płynność finansową i gospodarczą co wynika z przedstawionego wykonania preliminarza budżetu za III kwartały.

Protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego SAP został przyjęty po naniesieniu poprawki nazwy sekcji na „Archiwów Naukowych i Kulturalnych”.

Prezes Kazimierz Jaroszek dziękując obecnym za przybycie, zamknął posiedzenie.

images    Wrzesień

23 września 2013 r., w Warszawie, miało miejsce czwarte posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Przyjęty porządek obrad:

 1. Informacja na temat spraw bieżących.
 2. Informacja o przeprowadzonym audycie SZJ oraz omówienie zasadności podtrzymania w certyfikacie ISO Procesów Głównych.
 3. Przyjęcie propozycji współpracy ZG z oddziałami terenowymi dotyczącej działalności gospodarczej SAP.
 4. Ustalenie terminu oraz porządku obrad posiedzenia ZG z prezesami oddziałów, GKR, SK oraz przewodniczącymi sekcji SAP.
 5. Informacja o stanie przygotowań do IV Krajowego Sympozjum Archiwalnego.
 6. Sprawy różne.
 7. Wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
images   Czerwiec
18 czerwca 2013 r., w Warszawie, miało miejsce trzecie posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.
W porządku obrad znalazły się następujące zagadnienia:
 1. Informacja na temat spraw bieżących.
 2. Informacja nt. wykonania preliminarza budżetu SAP za I kwartał 2013 r.
 3. Informacja o stanie przygotowań do IV Krajowego Sympozjum Archiwalnego.
 4. Analiza aktualnej sytuacji działalności gospodarczej SAP.
 5. Sprawy różne.
 6. Wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
W trakcie posiedzenie. członkowie prezydium przyjęli uchwałę Nr 4/2013 o uzupełnieniu składu redakcji kwartalnika „Archiwista Polski”.
images   Kwiecień
W dniu 15 kwietnia 2013 r., w Warszawie, odbyło się trzecie posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Przyjęty porządek obrad obejmował:

 1. Informacja na temat spraw bieżących SAP.
 2. Omówienie oraz zatwierdzenie sprawozdawczości finansowej SAP za 2012 r. (bilans, rachunek zysku i strat, wykonanie budżetu).
 3. Opinia Głównej Komisji Rewizyjnej SAP na temat sprawozdawczości finansowej za 2012 r.
 4. Opinia Komisji Gospodarczej SAP na temat sprawozdawczości finansowej za 2012 r .
 5. Informacja o działalności statutowej oddziałów i sekcji SAP w 2012 r oraz informacja o stanie zgromadzonych środków finansowych.
 6. Omówienie oraz zatwierdzenie projektów preliminarzy na 2013 r.
 7. Informacja na temat działalności szkoleniowej Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej w 2012 r.
 8. Przyjęcie projektu Regulaminu przyznawania odznaki „Za zasługi dla SAP”.
 9. Decyzja ZG w sprawie podjętej Uchwały nr 2/2013 Prezydium dotyczącej uchylenia Regulaminu działalności gospodarczej zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Głównego z dn. 26.09.1994 r.
 10. Propozycja podniesienia kwoty składki członkowskiej SAP.
 11. Sprawy różne.
 12. Wolne wnioski.
 13. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego.
Ad. 1
Prezes Kazimierz Jaroszek poinformował o sytuacji gospodarczej Stowarzyszenia. Sytuacja finansowa jest dobra, nie ma żadnych problemów z płynnością finansową.
Sprawy organizacyjne, to ukonstytuowanie się Głównej Komisji Rewizyjnej w składzie: Henryk Krystek – przewodniczący, Janina Andrzejczak – wiceprzewodnicząca, Janusz Kuligowski – sekretarz oraz członkowie Komisji: Ewa Kłapcińska i Stefan Olejniczak.
Następnie Prezes przedstawił sytuację organizacyjną wybranego na XIV Krajowym Zjeździe Delegatów Sądu Koleżeńskiego, która wymaga podjęcia działań zgodnie z obowiązującym Statutem Stowarzyszenia.
W dalszej części posiedzenia przedstawiono informację o przygotowaniach do zaplanowanego na wrzesień br. IV Krajowego Sympozjum Archiwalnego, które poświęcone będzie niepaństwowemu zasobowi archiwalnemu jako źródło do historii gospodarczej Polski.
Trwają prace nad nową stroną internetową SAP.
Prezes, Kazimierz Jaroszek poinformował o spotkaniu z prezesem Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych ks. prof. Władysławem Wlaźlakiem, poświęconym propozycjom planowanej szerszej współpracy oraz o spotkaniu Rady Programowo-Naukowej SAP na którym ustalony został plan działania na bieżącą kadencję.
Ad. pkt 2, 3, 4
Główna Księgowa SAP. Anna Brzywczy. przedstawiła informację o sytuacji finansowej Stowarzyszenia. Omówione zostały poszczególne pozycje bilansu oraz rachunku zysku i strat.
Następnie dyrektor Biura ZG, Gabriela Bruszewska, omówiła wykonanie preliminarza wydatków statutowych oraz wykonanie budżetu SAP za 2012 r.
9 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej, przedmiotem którego zgodnie z § 41 pkt 1 Statutu SAP było skontrolowanie działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia za rok 2012. Komisja zaopiniowała pozytywnie działalność merytoryczną i finansową za 2012 rok i nie wniosła żadnych uwag do przedstawionych dokumentów. Komisja wnioskuje o zatwierdzenie przez Zarząd Główny.
Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Gospodarczej Roland Banduch, który poinformował o ukonstytuowaniu się Komisji na pierwszym posiedzeniu w dniu 11 kwietnia br. w składzie: Roland Banduch – przewodniczący, Andrzej Drakoniewicz – wiceprzewodniczący, Anna Smorąg – sekretarz oraz członkowie: Piotr Matuszek i Juliusz Sikorski. Komisja zapoznała się z dokumentami finansowymi SAP za 2012 r. oraz preliminarzem na rok 2013. Komisja pozytywnie oceniła wyniki działalności gospodarczej SAP i wnioskuje o przyjęcie sprawozdawczości finansowej przez Zarząd Główny.
W wyniku głosowania, Zarząd Główny jednogłośnie zatwierdził sprawozdawczość finansową za 2012 r.: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację o wykonaniu budżetu SAP.

Ad. pkt 5

Sekretarz generalna, Marlena Koter, omówiła działalność statutową oddziałów za 2012 r. Poinformowała również o reaktywacji oddziału SAP w Kaliszu. Zwróciła uwagę na stan środków finansowych w oddziałach.

Przedstawiono też informację o trwających pracach nad nową stroną internetową SAP na której oddziały będą miały możliwość zamieszczania informacji nt. spraw bieżących. Na nowej stronie WWW planowane jest także zamieszczenie interaktywnego Słownika Archiwalnego oraz Leksykonu Archiwistów.

Ad. pkt 6

W kolejnym punkcie obrad przedstawiono projekt podziału dotacji celowych na 2013 r. Wniosków wpłynęło 9. Po konsultacjach z członkami Komisji Organizacyjno-Statutowej, która obradowała w składzie: Paweł Gut, Jolanta Louchin, Ivo Łaborewicz, Jan Miłosz oraz Marlena Koter, Prezydium przygotowało propozycję podziału dotacji. Dotacje dla oddziałów na rok 2013 zostały przyjęte.

Ad. pkt 7

Dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej SAP, Eugeniusz Boroduj, przedstawił wykonanie szkoleń w ramach KCEA.

Poruszony został problem bazy szkoleniowej poszczególnych oddziałów KCEA oraz wynikających z tego problemów.

Ad. pkt 8

Prezydium przedłożyło projekt Regulaminu przyznawania odznaki „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich” który wywołał burzliwą dyskusję członków Zarządu Głównego. Przegłosowano odłożenie uchwalenia regulaminu do czasu przygotowania nowej propozycji projektu odznaki.

Ad. pkt 9

Realizując porządek obrad omówiono a natępnie w wyniku głosowania przyjęto uchwałę o uchyleniu Regulaminu działalności gospodarczej SAP zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Głównego z dn. 26 września 1994 r. oraz unieważnione zostały Pełnomocnictwa wydane na podstawie powyższego Regulaminu.

Ad. pkt 10

W kolejnym punkcie, omówiono kwestę wysokości rocznej składki członkowskiej w SAP. W wyniku głosowania Zarząd Główny zatwierdził wysokość rocznej składki członkowskiej w SAP na kwotę 20 zł możliwością zniżki 50% dla emerytów i studentów, która obowiązywać będzie od 2014 roku.

Przyjęte uchwały:

 1. Uchwała Nr 1/2013 – zatwierdzenie sprawozdawczości finansowej za 2012 r.
 2. Uchwała Nr 2/2013 – zatwierdzenie preliminarzy budżetu SAP na 2013 r.
 3. Uchwała Nr 3/2013 – odrzucenie projektu Regulaminu przyznawania odznaki „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich”.
 4. Uchwała Nr 4/2013 – uchylenie Regulaminu działalności gospodarczej SAP.
 5. Uchwała Nr 5/2013 – podwyższenie składki członkowskiej SAP.

images   Marzec

W dniu 18 marca 2013 r., w Warszawie, odbyło się drugie posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Przyjęty porządek obrad:

 1. Informacja na temat spraw bieżących SAP.
 2. Omówienie oraz zatwierdzenie sprawozdawczości finansowej SAP za 2012 r. (bilans, rachunek zysku i strat, wykonanie budżetu).
 3. Informacja o działalności statutowej oddziałów i sekcji SAP w 2012 r oraz informacja o stanie zgromadzonych środków finansowych.
 4. Omówienie oraz zatwierdzenie projektów preliminarzy na 2013 r.
 5. Informacja na temat działalności szkoleniowej Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej w 2012 r.
 6. Przyjęcie projektu Regulaminu przyznawania odznaki „Za zasługi dla SAP”.
 7. Uchylenie Regulaminu działalności gospodarczej zatwierdzonego Uchwałą ZG z dn. 26.09.1994 r.
 8. Podjęcie uchwały ws. zmiany centralnego ogrzewania w hali magazynowej nr IV w Łubnej.
 9. Ustalenie terminu oraz porządku obrad posiedzenia Zarządu Głównego SAP.
 10. Sprawy różne.
 11. Wolne wnioski.
 12. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Prezydium.
W trakcie posiedzenia przyjęto następujące uchwały:
 1. Uchwała Nr 1/2013 – projekt Regulaminu przyznawania odznaki „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich”.
 2. Uchwała Nr 2/2013 – uchylenie Regulaminu działalności gospodarczej SAP.
 3. Uchwała Nr 3/2013 – zmiana centralnego ogrzewania w hali magazynowej nr IV Archiwum Rotacyjnym SAP w Łubnej.

2012

images   Listopad

W dniu 12 listopada 2012 r., w Warszawie, odbyło się drugie posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Przyjęty porządek obrad:

 1. Ocena VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich oraz wstępne rozliczenia finansowe VI PZAP i XIV KZD.
 2. Informacja o wykonaniu budżetu SAP za III kwartały 2012 r, oraz informacja o sytuacji finansowej SAP.
 3. Sprawy organizacyjne:
  a) podział funkcji i obowiązków członków Prezydium oraz organów pomocniczych,
  b) podjęcie uchwały określającej kwotę do udzielenia pełnomocnictwa Prezydium ZG SAP przez Zarząd Główny w zakresie nabywania i zbywania spraw majątkowych, gospodarczych i finansowych,
  c) podjęcie uchwały w zakresie kompetencji i czynności Dyrektora Biura ZG SAP,
  d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia prokury łącznej Dyrektorowi Biura ZG SAP,
  e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia prokury łącznej Głównej Księgowej ZG SAP.
 4. Zapoznanie członków Zarządu Głównego z obowiązującym w SAP Systemem Zarządzania Jakością.
 5. Sprawy różne.
 6. Wolne wnioski.

Ad 1.

Prezes SAP, Kazimierz Jaroszek złożył podziękowania wszystkim, którzy brali udział w organizacji obu Zjazdów. Obrady przebiegały sprawnie, chociaż brakowało w nich dyskusji.

Podczas zgłaszania kandydatów do władz naczelnych, zostały wybrane osoby, których sprawowane funkcje we władzach krajowych oraz władzach oddziałów pokrywają się.

Trwa kompletowanie dokumentów rejestrowych, które w najbliższych dniach zostaną złożone do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedstawione zostały wyniki wstępnego rozliczenia Zjazdów. Szczegółowe, wstępne rozliczenia obu zjazdów wraz z dokładnym opisem dołączone zostały do protokołu posiedzenia.

Ad. 2.

Główna księgowa SAP przedstawiła aktualną sytuację finansową Stowarzyszenia, która jest stabilna.

Ad. 3.

Prezes Jaroszek poinformował, że 1 października odbyło się pierwsze na wybraną kadencję posiedzenie Prezydium ZG na którym zostały dokonano podziału funkcji i obowiązków dla członków Prezydium oraz organów pomocniczych w kadencji 2012-2017:

Prezes Kazimierz Jaroszek – kierownictwo prac Zarządu Głównego oraz Prezydium, nadzór nad Biurem ZG i programowanie ich prac we współpracy z Sekretarzem Generalnym. Kierowanie Radą Programowo-Naukową SAP w składzie: Eugeniusz Borodij, Waldemar Chorążyczewski, Helena Kułdo, Jarosław Porazinski, Krzysztof Stryjkowski z głosem doradczym przewodniczących Sekcji.

Wiceprezes ds. współpracy z organizacjami społecznymi Piotr Zawilski – koordynacja współpracy z innymi stowarzyszeniami oraz współpraca z zagranicą, udział w pracach Międzynarodowej Rady Archiwalnej (MRA) i Sekcji Profesjonalnych Archiwów (SPA).

Wiceprezes ds. gospodarczych Andrzej Majchrzak – nadzór nad działalnością gospodarczą SAP. Organem doradczym będzie Komisja Gospodarcza w składzie: Roland Banduch, Andrzej Drakoniewicz, Piotr Matuszek, Anna Smorąg, Juliusz Sikorski.

Wiceprezes ds. naukowych Krzysztof Stryjkowski – opiniowanie programów sesji, konferencji, zjazdów ogólnopolskich i innych projektów naukowych, merytoryczna pomoc w ich organizacji, we współpracy z Radą Programowo-Naukową oraz przygotowywanie do druku wydawnictw SAP.

Sekretarz Generalny Marlena Koter – robocze kontakty z oddziałami i sekcjami stowarzyszenia, przygotowywanie projektów regulaminów wewnętrznych dla ZG, oddziałów i sekcji branżowych, ewidencja członków, finansowanie działalności statutowej oddziałów i sekcji branżowych i innych spraw związanych z działalnością statutową i przedstawianie ich do akceptacji Prezydium ZG, przygotowywanie informacji bieżących o działalności władz stowarzyszenia. rganem pomocniczym będzie Komisja Statutowo-Organizacyjna w składzie: Paweł Gut, Marlena Koter, Jolanta Louchin, Ivo Łaborewicz, Jan Miłosz.

Skarbnik SAP Eugenia Szymczuk – nadzór nad sprawami finansowym SAP oraz przygotowuje wraz z prezesem, dyrektorem Biura, i gł. księgową roczne projekty: budżetu SAP, dotacji dla oddziałów terenowych oraz wydatków statutowych do akceptacji Prezydium ZG.

Członek Prezydium ZG Eugeniusz Borodij – dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej (Uchwała Nr 4/2012) redaktor naczelny „Archiwisty Polskiego”. Organem pomocniczym będzie Rada Programowa KCEA w składzie: Roland Banduch, Elżbieta Billing, Andrzej Drakoniewicz, Andrzej Jabłoński, Krzysztof Stryjkowski, Ewa Suchmiel, Piotr Zawilski (Uchwała Nr 5/2012), oraz Rada „Archiwisty Polskiego” w składzie: Adam Baniecki, Stanisław Flis, Lucyna Harc, Ivo Łaborewicz, Wiesław Nowosad, ks. Leszek Wilczyński. Redakcja kwartalnika „Archiwista Polski” w składzie: Eugeniusz Borodij-redaktor naczelny, Waldemar Chorążyczewski, Marcin Hlebionek, Jarosław Porazinski, Władysław Stępniak.

Członek Prezydium ZG Andrzej Jabłoński – prowadzenie strony www i nadzór nad jej częścią statutową we współpracy z Sekretarzem Generalnym.

Zarząd Główny poprzez głosowanie przyjął i zatwierdził propozycje Prezydium (Uchwała Nr 3/2012) .

W dalszej części obrad Zarząd Główny podjął uchwałę określającą kwotę udzielenia pełnomocnictwa Prezydium ZG SAP przez Zarząd Główny w zakresie nabywania i zbywania spraw majątkowych, gospodarczych i finansowych (Uchwała Nr 6/2012), zatwierdził podział kompetencji i czynności Dyrektora Biura ZG SAP (Uchwała Nr 7/2012), zgodnie z § 64 ust. 2 Statutu SAP uchwalonego na XIV KZD podjął uchwałę w sprawie udzielenia prokury łącznej Dyrektorowi Biura ZG SAP (Uchwała Nr 8/2012) oraz udzielenia prokury łącznej Głównej Księgowej ZG SAP (Uchwała Nr 9/2012).

Ad. 4.

Członkowie Zarządu Głównego zapoznali się z Księgą Jakości ISO PN-EN 9001:2009, którego system zarządzania wdrożony został 7 lipca 2009 roku. Zarząd Główny podtrzymuje utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością w SAP.

Ad. 5.

Eugeniusz Borodij – Dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej poinformował o konieczności aktualizacji broszury wydawanej jako uzupełnienie do podręcznika „Kancelaria i archiwum zakładowe” dot. przepisów prawnych. Nowe wydanie podręcznika będzie po nowelizacji ustawy.

Przedyskutowano ponadto sprawy organizacyjne dotyczące Oddziału Warszawskiego SAP a także Sekcji Archiwistów Instytucji Kulturalnych i Naukowych.

Zarząd Główny podjął Uchwałę o pozostawieniu w oddziałach 100 % składek członkowskich. Uchwała jest w mocy do czasu jej uchylenia.

Ad. 6.
Wiceprezes Piotr Zawilski poinformował o planowanych konferencjach międzynarodowych w 2013 r. Zaproponował udział przedstawiciela SAP w Holandii (Amsterdam) na konferencji organizowanej przez Sekcję Profesjonalnych Archiwów (Uchwała Nr 10/2012).

images   Październik

1 października 2012 r., w Warszawie, odbyło się pierwsze posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Przyjęty porządek obrad obejmował następujące zagadnienia:

 1. Ogólne informacje o zakończonym XIV Krajowym Zjeździe Delegatów SAP.
 2. Propozycja na Zarząd Główny SAP podziału funkcji i obowiązków członków Prezydium oraz organów pomocniczych.
 3. Informacja o bieżącej sytuacji finansowej SAP.
 4. Informacja nt. bieżącej działalności gospodarczej SAP.
 5. Ustalenie terminu i porządku obrad II posiedzenia Zarządu Głównego SAP.
 6. Sprawy różne:
  a) uwagi do zakresu kompetencji i czynności dyrektora Biura ZG SAP,
  b) zweryfikowanie uchwały nr 1/2008 Prezydium ZG z dn.10.07. 2008 r.

Ad 1.

Ocena i podsumowanie obu Zjazdów zostanie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego. Generalnie, obrady przebiegały sprawnie, chociaż brakowało w nich dyskusji.

Ad. 2.

Prezes Jaroszek zaproponował następujący podział funkcji i obowiązków dla członków Prezydium oraz organów pomocniczych w kadencji 2012-2017 do przedstawienia jako propozycję Prezydium na Zarząd Główny SAP:

Prezes SAP Kazimierz Jaroszek – kierownictwo prac Zarządu Głównego oraz Prezydium, nadzór nad Biurem ZG i programowanie ich prac we współpracy z Sekretarzem Generalnym. Kierowanie Radą Programowo-Naukową SAP w składzie: Eugeniusz Borodij, Waldemar Chorążyczewski, Helena Kułdo, Jarosław Porazinski, Krzysztof Stryjkowski z głosem doradczym przewodniczących Sekcji.

Wiceprezes ds. współpracy z organizacjami społecznymi Piotr Zawilski – koordynacja współpracy z innymi stowarzyszeniami oraz współpraca z zagranicą, udział w pracach Międzynarodowej Rady Archiwalnej (MRA) i Sekcji Profesjonalnych Archiwów (SPA).

Wiceprezes ds. gospodarczych Andrzej Majchrzak – nadzór nad działalnością gospodarczą SAP.

Organem doradczym będzie Komisja Gospodarcza w składzie: Roland Banduch, Andrzej Drakoniewicz, Piotr Matuszek, Anna Smorąg, Juliusz Sikorski.

Wiceprezes ds. naukowych Krzysztof Stryjkowski – opiniowanie programów sesji, konferencji, zjazdów ogólnopolskich i innych projektów naukowych, merytoryczna pomoc w ich organizacji, we współpracy z Radą Programowo-Naukową oraz przygotowywanie do druku wydawnictw SAP.

Sekretarz Generalny Marlena Koter – robocze kontakty z oddziałami i sekcjami stowarzyszenia, przygotowywanie projektów regulaminów wewnętrznych dla ZG, oddziałów i sekcji branżowych, ewidencja członków, finansowanie działalności statutowej oddziałów i sekcji branżowych i innych spraw związanych z działalnością statutową i przedstawianie ich do akceptacji Prezydium ZG, przygotowywanie informacji bieżących o działalności władz stowarzyszenia.

Organem pomocniczym będzie Komisja Statutowo-Organizacyjna w składzie: Paweł Gut, Marlena Koter, Jolanta Louchin, Ivo Łaborewicz, Jan Miłosz.

Skarbnik SAP Eugenia Szymczuk – nadzór nad sprawami finansowym SAP oraz przygotowuje wraz z prezesem, dyrektorem Biura, i gł. księgowym roczne projekty: budżetu SAP, dotacji dla oddziałów terenowych oraz wydatków statutowych do akceptacji Prezydium ZG.

Członek Prezydium ZG Eugeniusz Borodij – dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej , redaktor naczelny „Archiwisty Polskiego”.

Organem pomocniczym będzie Rada Programowa KCEA w składzie: Roland Banduch, Elżbieta Billing, Andrzej Drakoniewicz, Andrzej Jabłoński, Krzysztof Stryjkowski, Ewa Suchmiel, Piotr Zawilski, oraz Rada „Archiwisty Polskiego” w składzie: Adam Baniecki, Stanisław Flis, Lucyna Harc, Ivo Łaborewicz, Wiesław Nowosad, ks. Leszek Wilczyński. Redakcja kwartalnika „Archiwista Polski” w składzie: Eugeniusz Borodij – redaktor naczelny, Waldemar Chorążyczewski, Marcin Hlebionek, Jarosław Porazinski, Władysław Stępniak.

Członek Prezydium ZG Andrzej Jabłoński – prowadzenie strony www i nadzór nad jej częścią statutową we współpracy z Sekretarzem Generalnym.

Propozycje Prezesa zostały przyjęte i zaakceptowane przez wszystkich członków Prezydium.

Ad. 3.

Anna Brzywczy gł. księgowa SAP poinformowała o bieżącej sytuacji finansowej SAP. Pełne sprawozdanie za III kwartały zostanie przygotowane na najbliższe posiedzenie Zarządu Głównego.

Ad. 4.

Paweł Topolewski kierownik Działu Handlowego, pokrótce przedstawił sprawy dotyczące działalności gospodarczej SAP.

Ad. 5.

Termin najbliższego posiedzenia Zarządu Głównego został ustalony na 12 listopada br. z następującym porządkiem obrad:

 • Ocena VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich oraz wstępne rozliczenia finansowe VI PZAP i XIV KZD.
 • Informacja o wykonaniu budżetu SAP za III kwartały 2012 r, oraz informacja o sytuacji finansowej SAP.
 • Sprawy organizacyjne:
 • podział funkcji i obowiązków członków Prezydium oraz organów pomocniczych,
 • podjęcie uchwały określającej kwotę do udzielenia pełnomocnictwa Prezydium ZG SAP przez Zarząd Główny w zakresie nabywania i zbywania spraw majątkowych, gospodarczych i finansowych,
 • podjęcie uchwały w zakresie kompetencji i czynności Dyrektora Biura ZG SAP,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia prokury łącznej Dyrektorowi Biura ZG SAP,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia prokury łącznej Głównej Księgowej ZG SAP.
 • Zapoznanie członków Zarządu Głównego z obowiązującym w SAP Systemie Zarządzania Jakością.
 • Sprawy różne.
 • Wolne wnioski.

Ad. 6.

Nie zgłoszono uwag do przedstawionego zakresu kompetencji Dyrektora Biura Zarządu Głównego SAP który został przyjęty i zatwierdzony przez Zarząd Główny poprzedniej kadencji.

Prezydium podtrzymało decyzję z dnia 10 lipca 2008 roku i podjęło Uchwałę o udzieleniu prokury łącznej zgodnie z § 64 ust. 2 Statutu SAP (Uchwała Nr 1/2012).

Ad. 7.

ozytywnie rozpatrzono prośbę o objęcie patronatem XXI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków i Studentów, który odbędzie się w kwietniu 2013 r. w Lublinie.

Członkowie Prezydium zapoznali się z treścią pisma Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o wyrażenie opinii Stowarzyszenia w sprawie ponownego powołania prof. dra hab. Tadeusza Kowalskiego na stanowisko dyrektora Filmoteki Narodowej. Prezydium pozytywnie zaopiniowało powyższą kandydaturę.

 

images   Wrzesień

W dniu 8 września 2012 r., we Wrocławiu, w trakcie obrad XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, odbyło się pierwsze posiedzenie wybraniego Zarządu Głównego SAP. W zebraniu udział wzięły 23 osoby.

Porządek posiedzenia przewidywał:

 1. Wybór Prezesa Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.
 2. Wybór Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Ad. 1. Jarosław Porazinski zaproponował Kazimierza Jaroszka na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Jolanta Louchin zaproponowała na to stanowisko Krzysztofa Stryjkowskiego. Kazimierz Jaroszek wyraził zgodę na kandydowanie na stanowisko Prezesa SAP, natomiast Krzysztof Stryjkowski odmówił kandydowania. W głosowaniu jawnym za kandydaturą Kazimierza Jaroszka na stanowisko Prezesa SAP było 22 członków Zarządu Głównego, jeden wstrzymał się od głosu.

Ad. 2. Kazimierz Jaroszek zaproponował do Prezydium Zarządu Głównego następujące osoby: Eugeniusza Borodija, Andrzeja Jabłońskiego, Marlenę Koter, Andrzeja Majchrzaka, Krzysztofa Stryjkowskiego, Eugenię Szymczuk i Piotra Zawilskiego. Wobec braku innych kandydatów, Zarząd Główny SAP w głosowaniu jawnym, przy 16 głosach za i 7 wstrzymujących się, wybrał Prezydium Zarządu Głównego SAP w składzie:

 1. Eugeniusz Borodij
 2. Andrzej Jabłoński
 3. Marlena Koter
 4. Andrzej Majchrzak
 5. Krzysztof Stryjkowski
 6. Eugenia Szymczuk
 7. Piotr Zawilski.