Home     Rocznik 2013

Rocznik 2013

Nr 1-4 (69-72) / 2013

Jarosław Porazinski – Zbigniew Pustuła (1933-2013)
Nr 4 / s. 7
IV Krajowe sympozjum archiwalne
List otwarty Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych prof. Władysława Stępniaka Nr 4 / s. 11
Maciej Wilmański – Dokumentacja archiwalna Centrali Banku Polska Kasa Opieki SA z lat 1999-2012. Kilka uwag o uwarunkowaniach prawnych i organizacyjnych procesu aktotwórczego Nr 4 / s. 13
Przemysław Wiśniewski – „Gdy zabraknie historii… zastępują ją bajki  Nr 4 / s/ 25
Izabela Matysiak-Aleksandrowicz – Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Westa” SA. Historia pozyskania akt i ich rekwalifikacja  Nr 4 / s. 29
Marlena Koter – Nie tylko państwo tworzy historię Nr 4 / s. 34
Studia i materiały
Piotr Bewicz – Appraisal and disposal. Dyskurs archiwistyczny o selekcji archiwalnej na łamach „The American Archivist”  Nr 2 / s. 15
Tomasz Dziki – Źródła do dziejów oświaty na terenie Kujaw wschodnich w XX wieku (po 1918 r.) w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu Oddział we Włocławku Nr 4 / s. 59
Zuzanna Jaśkowska – Hiszpańskie archiwa w sieci – Portal de Archivos Españoles (PARES) Nr 2 / s. 7
Ivo Łaborewicz – Źródła do dziejów polskiej archiwistyki. Organizacja Powiatowego Archiwum Państwowego w Zgorzelcu 1950 r. Nr 3 / s. 25
Dariusz Magier – Standard kancelaryjny i technika biurowa późnego PRL na przykładzie struktur partii komunistycznej Nr 3 / s. 13
Irena Mamczak-Gadkowska – 60 lat Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Nr 4 / s. 37
Hubert Mazur – Lekcje archiwalne – próba definicji, cele, typologia, budowa Nr 1 / s. 7
Wiesław Nowosad – Standard, ale jaki i czy na pewno? Kilka uwa nad standardami w archiwistyce Nr 3 / s. 5
Olha Oseredchuk – Archiwalia Lwowa w czasie pierwszej okupacji sowieckiej (1939-1941). Ogólna charakterystyka Nr 4 / s. 51
Sandra Tomczak – Fotografia jako źródło historyczne – rys problemowy Nr 2 / s. 31
Magdalena Wiśniewska – Postmodernizm a archiwa społeczne Nr 2 / s. 25
Tomasz Żuchowski – Opracowanie działu XVIII: „Administracja leśna”, wchodzącego w skład zespołu Archiw2um Gospodarcze Wilanowskie Nr 1 / s. 25
Z problematyki archiwistyki cyfrowej
Damian Kuśnik – Wydajne generowanie raportów cyfrowych zasobów archiwalnych na przykładzie Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej Nr 1 / s. 33
Katarzyna Pepłowska – Australijskie „archiwum cyfrowe” Nr 2 / s. 41
ABC archiwisty zakładowego
Marek Konstankiewicz – Wykaz ważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją (część XLVII) Nr 1 / s. 75
Marek Konstankiewicz – Wykaz ważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją (część XLVIII) Nr 2 / s. 63
Marek Konstankiewicz – Wykaz ważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją (część XLIX) Nr 3 / s. 59
Marek Konstankiewicz – Wykaz ważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją (część L) Nr 4 / s. 59
Sylwetki archiwistów
Jarosław Hutyra -Profesor Stanisław Nawrocki (1925-2000) – fragment  biografii Nr 1 / s. 57
Andrzej Mika – Marian Józef Mika. Poznański archiwista i historyk 1907-1974 Nr 3 / s. 31
Recenzje i omówienia
A. Buczyło –  Сфрагістuчнuu щорічнuк. Випуск II, Київ 2012, ss. 344 + ss. XII il.; Сфрагісmuчнuu щорічнuк. Випуск III, Київ 2012, ss. 308 + ss. IV; ред. П. С. Сохан, О. О. Маврін, О. Э. Шереметьев, О. А. Однороженко, та ін., Національна академіа наук України, Інститут української археографїї та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Інститут спеціальних історичних дисциплін Музею Шереметьэвих Nr 2 / s. 88
Tomasz Czarnota – Silva rerum. Opera historica, diplomatica archivistica continens, Andreae Tomczak dedicata, red. Waldemar Chorążyczewski i Marcin Hlebionek, wydawcy SAP i NDAP, Toruń-Warszawa 2012, ss. 197 Nr 1 / s. 83
Marek Konstankiewicz – Książka warta uwagi archiwistów – Marcin Wilkowski. Wprowadzenie do historii cyfrowej, Gdańsk 2011, publikacja elektroniczna Nr 4 / s. 77
Anna Laszuk – Zintegrowane normy archiwalne. Na marginesie książki Základnί pravidla pro zpracovánίί archiváliί Nr 4 / s. 79
Ivo Łaborewicz – ČAS v roce 2011. Ročenka České Archivní Společnosti, Praha 2012, ss. 214 Nr 3 / s. 76
Ivo Łaborewicz – ČAS v roce 2012. Ročenka České Archivní Společnosti, Praha 2013, ss. 204 Nr 3 / s. 78
Hubert Mazur – „Bez korzeni nie zakwitniesz” – Warszawa moją małą Ojczyzną. Scenariusze lekcji dla nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, pod red. Teresy Stachurskiej-Maj i Violetty Urbaniak, Warszawa 2012, ssw. 81 + CD N r 2 / s. 77
Anna Opara-Rak – T. Banaś, T. Filarski, M. Mikos, P. Pochopień, Dokumentacja medyczna, red. nauk. P. Pochopień, Warszawa 2012, wyd. Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. Nr 2 / s. 84
Katarzyna Pepłowska – Mass documentation. From the issues of formation of archival contents, collective work, ed. Irena Mamczak-Gadkowska, Krzysztof Stryjkowski, Poznań, IH UAM, 2012, ps. 242 Nr 2 / s. 73
Kronika Nr 3 / s. 67
Adam Baniecki, Ivo Łaborewicz – Sprawozdanie z obrad XV Konferencji Czeskich Archiwistów Nr 3 / s. 87
Hadrian Ciechanowski – XV Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki Nr 1 / s. 108
Tomasz Czarnota – Sprawozdanie z sympozjum „Emigracja i środowiska polonijne: archiwa i archiwalia”, Warszawa, 14 grudnia 2012 r. Nr 1 / s. 96
Maria Doktór – II Marcowy Maraton Archiwalny 2013, czyli archiwum dla każdego Nr 3 / s. 83
Dorota Drzewiecka, Mateusz Wyźga – Wizja rozwoju Archiwum Narodowego w Krakowie Nr 4 / s. 96
Lucyna Harc – Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział we Wrocławiu w roku 2012 Nr 4 / s. 85
Marlena Jabłońska – Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Toruniu za okres kadencji 2007-2012) Nr 2 / s. 111
Agnieszka Konstankiewicz – Sprawozdanie z konferencji „Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce”, Lublin, 8 listopada 2012 r. Nr 2 / s. 98
Weronika Krajniak – III Seminarium w ramach Projektu „Archiwum Przełomu 1989-1991”. Puzzle archiwalne, biblioteczne i muzealne w cyfrowym świecie Nr 4 / s. 98
Dariusz Matelski – Kamil Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Oficyna a WoltersKulwer Business, Warszawa 2007, ss. 326, il. Nr 2 / s. 81
Katarzyna Pobłocka – Tomasz Kałuski, Inwentarz archiwalny parafii rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie do 1945 roku, wyd. Muzeum Regionalne w Świebodzinie, Świebodzin 2010, ss. 120 Nr 1 / s. 79

Kronika
Marta Adamska – Sprawozdanie z sesji naukowej „Źródła współczesne w zasobach archiwów. Czy jestesmy gotowi na nowe?”, która odbyła się 5 października 2012 r. w Archiwum Państwowym w Olsztynie Nr 4 / s. 104
Anna Bestian-Zając – Kalisz i region kaliski. 260 pytań i odpowiedzi, oprac. G. Schlender, Kalisz 2010, ss. 66 Nr 4 / s. 84
Tomasz Chlebba – Portret miasta. Architektura Kalisza w dokumentach archiwalnych, pod red. G. Schlender, J.A. Spitta, Kalisz 2010, ss. 315 Nr 4 / s. 87
Stanisław Flis – Sprawozdanie z działalności statutowej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku w latach 2007-2012 Nr 4 /s. 92
Robert Górski – Sprawozdanie z zebrania naukowego zorganizowanego przez Archiwum Państwowe w Toruniu 9 maja 2012 r., poświęconego problematyce udostępniania Nr 3 / s. 146
Lucyna Harc – Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział we Wrocławiu w roku 2011 Nr 2 / s. 87
Lucyna Harc – Sprawozdanie z pobytu na 81. Niemieckim Zjeździe Archiwistów w Bremie 21-24 września 2011 r. Nr 1 / s. 102
Marlena Jabłońska – Stowarzyszenie archiwistów Polskich Oddział w Toruniu. Sprawozdanie z działalności za rok 2011 Nr 1 / s. 99
Agnieszka Konstankiewicz – 70. rocznica śmierci Jana Riabinina Nr 2 / s. 95
Marek Konstankiewicz – Jubileusz Profesora Edwarda Kołodzieja Nr 1 / s. 87
Marek Konstankiewicz – Problematyka archiwalna podczas konferencji „Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach”, Lublin, 18-19 października 2012 r. Nr 4 / s. 91
Katarzyna Madejska – Konferencja „Výuka archivnictví – vývoj, úkoly a perspektivy”, Czeskie Budziejowice, 14-16 marca 2012 r. Nr 2 / s. 93
Wojciech Mrozowicz – Glosarium wyrazów i zwrotów ze średniowiecznych źródeł pruskich, oprac. Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki (Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Fontes, 104), Toruń 2011, ss. XLIV, 416 Nr 4 / s. 81
Katarzyna Pepłowska – Obchody 60-lecia toruńskiej archiwistyki Nr 2 / s. 101
Jarosław Porazinski – Dziewięćdziesiata rocznica urodzin Profesora Andrzeja Tomczaka Nr 3 / s. 145
Hanna Staszewska – V Zjazd Sympatyków i Uczestników Internetowego Forum Archiwalnego, Toruń 6-7 października 2011 r. Nr 1 / s. 94
Krzysztof Stryjkowski – Międzynarodowa Konferencja Okrągłego Stołu Archiwów – Toledo, 24-29 października 2011 r. Nr 2 / s. 111
Agnieszka Zasada – Podręczniki archiwalne od koncepcji do realizacji. Konferencja, Toruń 16 listopada 2011 r.