Home     Rocznik 2012

Rocznik 2012

Nr 1-4 (65-68) / 2012


VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich
VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich  Nr 2 / s. 7
Tezy do referatu sprawozdawczego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich za lata 2007-2012 na XIV Krajowy Zjazd Delegatów SAP we Wrocławiu  Nr 3 / s. 7

Studia i materiały
Waldemar Chorążyczewski – Kształcenie archiwistów na UMK w latach 2001-2011  Nr 2 / s. 37
Agnieszka Janik – Księgi ludności stałej przechowywane w Archiwum Państwowym w Łodzi  Nr 3 / s. 29
Weronika Krajniak – Spuścizna profesora Bronisława Włodarskiego w zasobie Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  Nr 3 / s. 57
Hubert Mazur – Archiwa parafialne w dekanacie Kije w świetle wizytacji z 1782 r.  Nr 2 / s. 23
Magdalena Mirosław – Archiwum zakładowe w lubelskim oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  Nr 3 / s. 21
Anita Młynarczyk-Tomczyk – Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Kielcach i jego filie. Działalność naukowa i popularyzacyjna w latach 1958-1966  Nr 2 / s. 9
Piotr Pokora – Nieznana pieczęć opata wągrowieckiego Adama Rzewuskiego z 1763 r. Nr 1 / s. 19
Klaudia Leśniewska – „Program prac wewnętrznych w archiwach nowożytnych” Ryszarda Przelaskowskiego jako rozwinięcie myśli Kazimierza Konarskiego czy inne spojrzenie na archiwistykę? Nr 1 / s. 25
Ivo Łaborewicz – Status archiwisty zakładowego – w przepisach i obyczaju – luźne spostrzeżenia Nr 1 / s. 47
Wanda K. Roman – Naukowy dorobek toruńskich archiwistów w ostatnim dziesięcioleciu (2001-2011)  Nr 2 / s. 45
Piotr Szkutnik – Rozporządzenie dotyczące archiwum dziekańskiego w diecezji kujawsko-kaliskiej w I połowie XIX w. Nr 1 / s. 57
Ivo Łaborewicz – Źródła do dziejów polskiej archiwistyki. Relacja Anieli Stojanowskiej z zabezpieczania akt wZłotym Stoku z lutego 1951 r. Nr 1 / s. 67
Hanna Staszewska – Czy komisje metodyczne są w archiwach potrzebne i dlaczego warto o tym rozmawiać?  Nr 4 / s. 21
Marta Szaduro – Kierunek archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w świetle ankiet studenckich  Nr 2 / s. 57
Janusz Tandecki – Rozwój organizacyjny toruńskiej archiwistyki  Nr 2 / s. 61
Bernadeta Wilk – Archiwa, biblioteki, muzea w dobie cyfryzacji Nr 1 / s. 7
Bernadeta Wilk – Spuścizny (archiwa osobiste) wobec wyzwań nowoczesności  Nr 3 / s. 41
Jarosław Wiśniewski – Materiały archiwalne w muzeach  Nr 3 / s. 65
Agnieszka Zasada – Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej przez polskie archiwa państwowe  Nr 4 / s. 7

Z problemów archiwistyki cyfrowej
Monika Jędralska – Automatyzacja w bibliotekach, automatyzacja w archiwach – czy te drugie zdążą ze zmianą?  Nr 4 / s. 31
Katarzyna Kalisz, Katarzyna Plewka -Opracowanie fotografii w Narodowym Archiwum Cyfrowym w praktyce, czyli „Skad się biorą takie błędy?”  Nr 3 / s. 8
Filip Kłębczyk -Archiwizacja zasobów Internetu – kierunki i wyzwania  Nr 3 / s. 105
Filip Kłębczyk – Wykorzystać potencjał społeczności FLOSS – idea Biura Open Source NAC  Nr 4 / s. 59
Roman Kusyk – Wybrane prawne aspekty udostępniania materiałów archiwalnych w Internecie  Nr 4 / s. 41
Filip Kwiatek – Doświadczenia z udziału w kursie SOIMA 2011 (Safeguarding of Sound and Image Collections)  Nr 3 / s. 91
Artur Łysiak – Wykorzystanie Linuksa w przetwarzaniu skanów  Nr 3 / s. 113
Rafał Magryś – Internetowe Forum Archiwalne – historia udanej inicjatywy  Nr 3 / s. 71
Łukasz Skowron – Narodowe Archiwum Cyfrowe jako centrum kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych – podsumowanie dwóch lat działalności  Nr 3 / s. 97
Anna Sobczak – Strategie digitalizacji na przykładzie Bundesarchiv i Landesarchiv Baden-WÜrttemberg  Nr 3 / s. 121
Maciej Zdunek – Administrowanie systemem ZoSIA na przykładzie Archiwum Państwowego w Poznaniu  Nr 3 / s. 75

ABC archiwisty zakładowego
Marek Konstankiewicz – Wykaz ważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją (część XLIII) Nr 1 / s. 71
Marek Konstankiewicz – Wykaz ważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją (część XLIV)  Nr 2 / s. 69
Marek Konstankiewicz – Wykaz ważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją (część XLV)  Nr 3 / s. 139
Marek Konstankiewicz – Wykaz ważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją (część XLVI)  Nr 4 / s. 73

Sylwetki archiwistów
Eric Ketelaar – Mikulas Ctvrtnik  Nr 3 / s. 129
Terry Cook – Mikulas Ctvrtnik  Nr 4 / s. 65

Recenzje i omówienia
Agnieszka Gut – Belliculum diplomaticum IV Thorunense. Dyplomatyka staropolska – stan obecny i perspektywy badań, red. W. Chorążyczewski, współpr. K. Kopiński, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, ss. 170  Nr 2 / s. 82
Dariusz Matelski – Kamil Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Oficyna a WoltersKulwer Business, Warszawa 2007, ss. 326, il. Nr 2 / s. 81
Katarzyna Pobłocka – Tomasz Kałuski, Inwentarz archiwalny parafii rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie do 1945 roku, wyd. Muzeum Regionalne w Świebodzinie, Świebodzin 2010, ss. 120 Nr 1 / s. 79

Kronika
Marta Adamska – Sprawozdanie z sesji naukowej „Źródła współczesne w zasobach archiwów. Czy jestesmy gotowi na nowe?”, która odbyła się 5 października 2012 r. w Archiwum Państwowym w Olsztynie  Nr 4 / s. 104
Anna Bestian-Zając – Kalisz i region kaliski. 260 pytań i odpowiedzi, oprac. G. Schlender, Kalisz 2010, ss. 66  Nr 4 / s. 84
Tomasz Chlebba – Portret miasta. Architektura Kalisza w dokumentach archiwalnych, pod red. G. Schlender, J.A. Spitta, Kalisz 2010, ss. 315  Nr 4 / s. 87
Stanisław Flis – Sprawozdanie z działalności statutowej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku w latach 2007-2012  Nr 4 /s. 92
Robert Górski – Sprawozdanie z zebrania naukowego zorganizowanego przez Archiwum Państwowe w Toruniu 9 maja 2012 r., poświęconego problematyce udostępniania  Nr 3 / s. 146
Lucyna Harc – Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział we Wrocławiu w roku 2011  Nr 2 / s. 87
Lucyna Harc – Sprawozdanie z pobytu na 81. Niemieckim Zjeździe Archiwistów w Bremie 21-24 września 2011 r.  Nr 1 / s. 102
Marlena Jabłońska – Stowarzyszenie archiwistów Polskich Oddział w Toruniu. Sprawozdanie z działalności za rok 2011  Nr 1 / s. 99
Agnieszka Konstankiewicz – 70. rocznica śmierci Jana Riabinina  Nr 2 / s. 95
Marek Konstankiewicz – Jubileusz Profesora Edwarda Kołodzieja Nr 1 / s. 87
Marek Konstankiewicz – Problematyka archiwalna podczas konferencji „Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach”, Lublin, 18-19 października 2012 r.  Nr 4 / s. 91
Katarzyna Madejska – Konferencja „Výuka archivnictví – vývoj, úkoly a perspektivy”, Czeskie Budziejowice, 14-16 marca 2012 r. Nr 2 / s. 93
Wojciech Mrozowicz – Glosarium wyrazów i zwrotów ze średniowiecznych źródeł pruskich, oprac. Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki (Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Fontes, 104), Toruń 2011, ss. XLIV, 416  Nr 4 / s. 81
Katarzyna Pepłowska – Obchody 60-lecia toruńskiej archiwistyki  Nr 2 / s. 101
Jarosław Porazinski – Dziewięćdziesiata rocznica urodzin Profesora Andrzeja Tomczaka  Nr 3 / s. 145
Hanna Staszewska – V Zjazd Sympatyków i Uczestników Internetowego Forum Archiwalnego, Toruń 6-7 października 2011 r.  Nr 1 / s. 94
Krzysztof Stryjkowski – Międzynarodowa Konferencja Okrągłego Stołu Archiwów – Toledo, 24-29 października 2011 r.  Nr 2 / s. 111
Agnieszka Zasada – Podręczniki archiwalne od koncepcji do realizacji. Konferencja, Toruń 16 listopada 2011 r.