Home     Rocznik 2010

Rocznik 2010

VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich
Protokół z posiedzenia Komitetu Programowo-Naukowego VI Powszechnego Zjazdu Aachiwistów Polskich z 18.11.2010 r. Nr 4 / s. 9
Dokumenty Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
Model kompetencji zawodowych archiwistów i zarządców dokumentacji. Rekomendacja Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich uchwalona 4.11.2010 r. Nr 4 / s. 13

Studia i materiały
Adam Baniecki, Dariusz Bednarek, Dorota Żygadło, Robert Forysiak-Wójciński, Paweł Gut, Jolanta Leśniewska, Marcin Hlebionek – Materiały do polskiego słownika sfragistycznego Nr 3 / s. 43
Agata Biedziak – Nadzór nad narastającym zasobem archiwalnym we Włoszech  Nr 1 / s. 27
Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa – Zasada publiczności nowym paradygmatem archiwistyki? Nr 3 / s. 23
Dariusz Chyła – Działalność wystawiennicza archiwów w Polsce północno-zachodniej w latach 2000-2010 z punktu widzenia muzealnictwa Nr 4 / s. 37
Tomasz Dziki – Stan zachowania źródeł do dziejów ziemii dobrzyńskiej w XIX w. Z warsztatu archiwisty i historyka  Nr 2 / s.7
Wojciech M. Klas – Archiwalia dotyczące Kościelskich herbu Ogończyk. Zarys problematyki Nr 3 / s. 57
Wojciech M. Klas – Archiwum Janiny z Ruszkowskich Kościelskiej w zasobie Archiwum Fundacji Kościelnych Nr 4 / s. 63
Anna Krzemińska – Archiwalia pocysterskie – problem metodycznego opracowania  Nr 1 / s.7
Jolanta Leśniewska – 20 lat samorządu gminnego w Polsce – rzeczowe wykazy akt dla organów samorządu gminnego w obliczu zmieniających się kompetencji Nr 3 / s.7
Agnieszka Lewandowska – Charakterystyka archiwów na ziemi radomskiej i ich zasobu do 1920 r.  Nr 2 / s. 19
Dariusz Magier – Archiwistyka wobec wyzwań świata cyfrowego Nr 4 / s. 21
Elżbieta Markowska – Problem analizy i opisu treści jednostek archiwalnych w polskiej literaturze naukowej Nr 2 / s. 29
Dariusz Matelski – Problemy z reprywatyzacją dziedzictwa kultury narodowej w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-2009  Nr 2 / s. 53
Barbara Pazoła – Historia Zakładów Górniczych „Lena” w Wilkowie w świetle zachowanych w archiwum legnickim archiwaliów. Przyczynek do dziejów górnictwa miedziowego na Dolnym Śląsku Nr 2 / s. 69
Hanna Staszewska – Uproszczone metody opracowania w archiwach państwowych – eksperyment metodyczny czy statystyczny Nr 1 / s. 37
Tomasz Żuchowski – Akta związane z łowiectwem w Archiwum Gospodarczym Wilanowskim Nr 4 / s. 29

Varia
Anna Krzemińska – Nowe czasopismo archiwalne, czyli jak połączyć tradycję z nowoczesnością oraz wejść z sukcesem na rynek wydawniczy Nr 3 / s. 67

ABC archiwisty zakładowego
Marek Konstankiewicz – Wykaz ważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją (część XXXV) Nr 1 / s. 55
Marek Konstankiewicz – Wykaz ważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją (część XXXVI) Nr 2 / s. 77
Marek Konstankiewicz – Wykaz ważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją (część XXXVII) Nr 3 / s. 77
Marek Konstankiewicz – Wykaz ważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją (część XXXVIII) Nr 4 / s. 69
Andrzej Pasternak – Ochrona pracowników przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi na przykładzie Archiwum PKP we Wrocławiu Nr 3 / s. 87

Recenzje i omówienia 
Paulina Bunkowska – Zarządzanie dokumentacją w sektorze publicznym. Wzory i porady dotyczące obiegu dokumentów, red. Eliza Kujan i Magdalena Sender, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009, ss. 171, CD-ROM Nr 4 / s. 77
Adam G. Dąbrowski – Raport z działalności Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i archiwów państwowych za lata 2008-2009, koncepcja i redakcja Barbara Berska, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2009, ss. 156 Nr 4 / s. 84
Robert Degen – Rocznik Historyczno-Archiwalny, t. XX: 2007-2008, red. nacz. B. Bobusia, Przemyśl 2009, wyd. Archiwum Państwowe w Przemyślu, ss. 310, ilustr., sum., Zusam., sod Nr 1 / s. 82
Dorota Drzewiecka – Zbigniew Kiereś, Sławomir Krupa, Mirosław Węcki, Z dziejów Temidy na Górnym Śląsku. Źródła do dziejów wymiaru sprawiedliwości od XV do XX wieku w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach, wyd. Archiwum Państwowe w Katowicach oraz Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Katowice 2008, ss. 154 Nr 2 / s. 85
Marcin Hlebionek – Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny, nr 16, 2009, ss. 512+12 nbl. Nr 1 / s. 78
Marcin Hlebionek – A. Pasternak, Henryka z Pasternaków Żelazkowa, Źródła historyczne w badaniach genealogicznych na przykładzie opracowywanej historii własnej rodziny oraz jej zamieszkania. Z dziejów powiatu starachowickiego. Starachowice 2009, ss. 259 Nr 1 / s. 84
Jacek Krochmal – Lietuva senuosiuose istorijos Šaltiniuose. Lithuania in Ancient Historical Sources. Lietuvos Tukstantmečio programos parodos katalogas. Taikomosios dailés muziejus, Vilnius 2009 m. Liepos 5 – spalio 4 d. Exhibition and Catalogue Part of the Lithuanian Millennium Programme. Museum of Applied Art, Vilnius 5 July – 4 October 2009, Vilnius 2009, ss.292 Nr 1 / s. 63
Marlena Karpińska – Kształcenie archiwistów i zarządców dokumentacji. Model kompetencji zawodowych. Materiały z konferencji Sekcji Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Instytutu Historii i Archiwistyki UMK i Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń, 2 grudnia 2009 r., red. Wiesława Kwiatkowska, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Poznań 2010 Nr 4 / s. 91
Agnieszka Laskowska – Tomasz Matuszak – Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1919-1951, Piotrków Trybunalski 2009, wyd. Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Libra” ss. 328 Nr 3 / s. 93
Anna Laszuk – Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 r..), red. naukowa Jerzy Bednarek, Rafał Leśkiewicz, Warszawa 2009, ss. 1247, s. nlb. z ilustracjami Nr 1 / s. 67

Kronika
Waldemar Chorążyczewski – Powołanie Rady Archiwalnej kadencji 2010-2013 Nr 1 / s. 104
Waldemar Chorążyczewski – Konferencja archiwistów z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Basenu Dunajskiego, Debreczyn, 23-25 sierpnia 2010 r. Nr 3 / s. 102
Michalina Gierba – II Toruńskie Konfrontacje Archiwalne: Teoria archiwalna wczoraj – dziś – jutro Nr 1 / s. 100
Lucyna Harc – Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział we Wrocławiu w roku 2009 Nr 4 / s. 97
Marcin Hlebionek – I Międzynarodowe seminarium sfragistyczne, Kijów, 19-20 listopada 2010 r. Nr 4 / s. 102
Edyta Anna Jarka – Leon Jeśmanowicz 1914-1989, matematyk, karykaturzysta i… Relacja z wystawy archiwalnej Nr 1 / s. 91
Marlena Jabłońska – Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Toruniu w latach 2008-2009 Nr 1 / s. 93
Marlena Karpińska – Kształcenie archiwistów i zarządców dokumentacji. Model kompetencji zawodowych Nr 1 / s. 96
Piotr Klimecki – Sprawozdanie z działalności poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w 2009 r. Nr 3 / s. 99
Wiesława Kwiatkowska – Sekcja Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w latach 2007-2009 Nr 1 / s. 87
Anna Modzelewska – Sprawozdanie z działalności oddziału SAP w Legnicy w roku 2009 Nr 2/ s. 88
Tomasz Matuszak – Jubileusz 90-lecia Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski, 25 czerwca 2009 r. Nr 2 / s. 95
Tomasz Matuszak – Sprawozdanie z konferencji naukowej „Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów i muzeów. Tradycje-role-perspektywy, Poznań 4-5 marca 2010 r. Nr 2 / s. 98
Małgorzata Wnuk – Konferencja szkoleniowa „Dokumentacja projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – powstawania, ocena merytoryczna, wartościowanie, archiwizacja”

Nr 2 / s. 101