Home     Rocznik 2007

Rocznik 2007

V Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich
Waldemar Chorążyczewski – Stowarzyszenie Archiwistów Polskich wobec potrzeb i oczekiwań archiwów zakładowych (materiał do przemyśleń w perspektywie V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich) Nr 2, s. 9

XIII Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
Protokół XII Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich odbytego 14.IX.2002 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 3, s. 7
Projekt porządku obrad XIII Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Nr 3, s. 81
Projekt regulaminu obrad XIII Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Nr 3, s. 83
Wstępny projekt zmian w Statucie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich przygotowany przez Komisję Statutową Nr 3, s. 27
Bodio Leszek – Sprawozdanie z działalności Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich za lata 2004-2007 Nr 3, s. 75
Borodij Eugeniusz – Sprawozdanie Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej za lata 2002-2007 Nr 3, s. 67
Bruszewska Gabriela – Delegaci oddziałów terenowych SAP na XIII Krajowy Zjazd Delegatów SAP, Olsztyn 7-8.IX.2007 r. Nr 3, s. 85
Bruszewska Gabriela – Skład zarządów w oddziałach SAP 2007-2011 Nr 3, s. 90
Krajewska Hanna – Sprawozdanie z działalności Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych SAP 2002-2007 Nr 3, s. 79
Majchrzak Andrzej – Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w okresie 2002-2007 Nr 3, s. 71
Porazinski Jarosław – Tezy do referatu sprawozdawczego na XIII Krajowy Zjazd Delegatów SAP w Olsztynie w 2007 r. Nr 3, s. 19
Pustuła Zbigniew – Działalność gospodarcza Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w kadencji 2002-2007 Nr 3, s. 53
Suchmiel Ewa – Sprawozdanie z działalności Sekcji Archiwa Zakładowe Stowarzyszenia Archiwistów Polskich za 2006 r. Nr 3, s. 73

Sprawozdania Oddziałów SAP
Sprawozdanie z działalności oddziału SAP w Olsztynie za lata 2003-2007 Nr 3, s. 110
Sprawozdanie z działalności oddziału SAP w Przemyślu za okres 14.IX.2002 r. do 28.VI.2007 r. Nr 3, s. 119
Sprawozdanie z działalności oddziału SAP w Radomiu w latach 2002-2007 Nr 3, s. 121
Borodij Eugeniusz – Sprawozdanie z działalności oddziału SAP w Bydgoszczy w latach 2002-2007 Nr 3, s. 91
Waldemar Chorążyczewski – Sprawozdanie z działalności oddziału SAP w Toruniu w latach 2002-2007 Nr 3, s. 124
Cieślak Adam – Sprawozdanie z działalności oddziału SAP w Krakowie w latach 2002-2007 Nr 3, s. 94
Kolasa Krzysztof – Sprawozdanie z działalności oddziału SAP w Łodzi za okres od 13.VI.2002 r. do 28.V.2007 r. Nr 3, s. 108
Krystek Henryk – Sprawozdanie z działalności oddziału SAP w Poznaniu w kadencji 2002-2007 Nr 3, s. 114
Pazoła Barbara – Sprawozdanie z działalności oddziału SAP w Legnicy za okres 14.III.2002 r. do 4.II.2007 r. Nr 3, s. 98
Szymczuk Eugenia – Sprawozdanie z działalności oddziału SAP w Warszawie za okres 11.VI.2002 r. – 19.VI.2007 r. Nr 3, s. 128
Jabłoński Andrzej – Bibliografia zawartości „Archiwisty Polskiego” za lata 2002-2006 Nr 3, s. 136

Studia i materiały
Chmielewski Zdzisław – Od archiwistyki „bez zasad” do archiwistyki „bez granic” – czyli archiwistyka europejska od Casanovy dp Papritza Nr 2, s. 57
Gut Paweł – Problemy inwentaryzacji kolekcji tłoków pieczętnych w Archiwum Państwowym w Szczecinie Nr 1, s. 7
Hlebionek Marcin – Średniowieczne pieczęcie oficjalatu generalnego włocławskiego w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy Nr 2, s. 105
Horst Władysław – Problemy archiwów organizacji politycznych, społecznych i zawodowych. Zasady gromadzenia, przechowywania i zabezpieczania zbiorów Nr 1, s. 33
Jabłońska MarlenaCommunico ergo sum. Czy potrzebna nam poprawna komunikacja w archiwum? Nr 2, s. 93
Janowski Włodzimierz – Metodyka opracowania dokumentacji zgromadzonej przez organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia. Doświadczenia i rzeczywistość (zarys problematyki) Nr 1, s. 25
Książek Janina – Oddziaływanie mikroflory bytującej w materiałach archiwalnych na organizm ludzki Nr 1, s. 43
Kwiatkowska Wiesława – Budowa elektronicznego systemu informacji archiwalnej w Polsce. Stan obecny i perspektywy Nr 2, s. 81
Pest Czesław – Zastosowanie programu TABULARIUM do kompleksowej obsługi archiwum i biblioteki Nr 1, s. 15
Przywuska Aniela – Kociewskie wsie: Stara Koscielna i Leśna Jania. Wybrane problemy z zakresu historii do 1920 r. Część I Nr 2, s. 27
Przywuska Aniela – Kociewskie wsie: Stara Koscielna i Leśna Jania. Wybrane problemy z zakresu historii do 1920 r. Część II Nr 4, s. 9
Robótka Halina – Dworek w Parchaniu k. Inowrocławia. Tam, gdzie mieszkał gen. Władysław Sikorski Nr 2, s. 37
Ryszewski Bohdan – Fragmenty wspomnień o pracy w Zakładzie Archiwistyki UMK Nr 2, s. 73
Szymczuk Eugenia – Ewidencja i informacja o zasobie archiwalnym organizacji społecznych Nr 1, s. 37
Tandecki Janusz – Profesor Andrzej Tomczak, człowiek, uczony, nauczyciel. W osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin Nr 2, s. 17
Wiśniewski Jan – Fabrica ecclesiae na terenie oficjalatu pomezańskiego w świetle wizytacji biskupów XVII-XVIII w. Część I Nr 2, s. 47
Wiśniewski Jan – Fabrica ecclesiae na terenie oficjalatu pomezańskiego w świetle wizytacji biskupów XVII-XVIII w. Część II Nr 4, s. 23

ABC archiwisty zakładowego
Marek Konstankiewicz – Wykaz ważniejszych resortowych aktów prawnych regulujących zasady postępowaniaz z dokumentacją specjalistyczną. Uzupełnienie i kontunuacja (część XXIV) Nr 1, s. 53
Marek Konstankiewicz – Wykaz ważniejszych resortowych aktów prawnych regulujących zasady postępowaniaz z dokumentacją specjalistyczną. Uzupełnienie i kontunuacja (część XXV) Nr 2, s. 113
Marek Konstankiewicz – Wykaz ważniejszych resortowych aktów prawnych regulujących zasady postępowaniaz z dokumentacją specjalistyczną. Uzupełnienie i kontunuacja (część XXVI) Nr 4, s. 45
Robótka Halina – Co o wykazach akt wiedzieć należy (część III) Nr 1, s. 63

Kronika
Chorążyczewski Waldemar – Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Toruniu w roku 2006 Nr 1, s. 79
Dobrowolski Dariusz – Sprawozdanie z warsztatów archiwalnych w Szwecji 2006 r. Nr 4, s. 62
Jabłońska Marlena – Wiosna archiwalna w Toruniu. Międzynarodowa konferencja „Prawo archiwalne. Stan obecny i perspektywy zmian Nr 2, s. 115
Krzemińska Anna – Sprawozdanie z XV Konferencji Naukowej Sekcji Archiwów Szkół Wyższych, Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich pt. „Archiwa i ich użytkownicy”, Katowice, 21-23.IV.2007 r. Nr 4, s. 67
Laszuk Anna – Międzynarodowe stardardy archiwów cyfrowych, Berlin 24-27.IV.2007 r. III Europejska Konferencja nt. EAD, EAC i METS Nr 4, s. 55
Pazoła Barbara – Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy za okres 14.III.2002-4.II.2007 Nr 1, s. 81
Rosa Agnieszka – Archiwa w edukacji historycznej. Refleksja na marginesie konferencji Nr 4, s. 70
Stępniak Władysław – Sprawozdanie z udziału w XXXIX Konferencji Okrągłego Stołu Archiwów, 20-26.XI.2006 r. Nr 1, s. 73

Recenzje i omówienia
Degen Robert – Przegląd piśmiennictwa archiwistycznego (część XVII) Nr 1, s. 100
Degen Robert – Przegląd piśmiennictwa archiwistycznego (część XVIII) Nr 2, s. 126
Degen Robert – Przegląd piśmiennictwa archiwistycznego (część XIX) Nr 4, s. 87
Hlebionek Marcin – Gawroński Arkadiusz, „Sumariusz dokumentów Kamery Wojny i Domen 1796-1807”, Białystok 2006, ss.224 Nr 4, s. 79
Matelski Dariusz – Zigmantas Kiaupa, Lietuvos vertybiu keliones iki 1990 m., Wydawca Kulturos paveldo departamentas prie Lietuvos Republikos Kulturos Ministerijos, Vilnius 2006, ss.141 Nr 2, s. 119
Matelski Dariusz – Własność prywatna a dobro publiczne. Problemy własnościowe i dobra kultury, red. Piotr Kosiewski, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2006, ss. 70 Nr 4, s. 83
Roman Wanda Krystyna – W kręgu „teczek”. Z badań nad zasobem i funkcjami Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, red. Jerzy Bednarek i Paweł Perzyna, wyd. Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Łódź-Toruń 2006, ss. 307 Nr 1, s. 93
Roman Wanda Krystyna – Iwona Biegun, Małgorzata Przygocka, Krzysztof Sznotala, Przewodnik po zasobie archiwalnym Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Opole 2004, ss. 32; Beata Madej, Przewodnik po zbiorach muzealnych Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Opole 2006, ss.24, ilustr. Nr 1, s. 93

In memoriam
Matysiak Jarosław – Doktor Anna Marciniak (1941-2007) Nr 4, s. 96
Szulc Zofia – Doktor Tadeusz Bieda (25.IV.1926-21.XI.2007) Nr 4, s. 99
Wajs Hubert – Irena Jadwiga Sułkowska-Kuraś 1917-2006 Nr 2, s. 136
Hans Boom (1925-2007) Nr 2, s. 141