Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Home   2009

2009

 

 

 

 

2009

 

xxxxxxxxxxxx
Certyfikat ISO dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
Nr 3 / s. 7
Studia i materiały
Adam Baniecki – Dokument Elektroniczny Nr 3 / s.7
Adam Baniecki – ArchNet – Naukowy Portal Archiwalny branżowym portalem archiwistów Nr 4 / s. 29
Anna Barszcz – ZCo widział nadzór archiwalny? Kontrole nadzoru archiwalnego w Archiwum Akt Jawnych URM i KPRM w latach 1952-2008 Nr 3 / s. 61
Anita Chodkowska – Ocena wartości spuścizn archiwalnych na przykładzie Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Nr 4 / s. 7
Teresa Filipczak – Archiwum Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe” w Krakowie Nr 2 / s. 43
Teresa Filipczak – Zbiory Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie Nr 3 / s. 33
Robert Forysiak-Wóciński – Tłok królewskiej pieczęci Jana Olbrachta w Ossolineum Nr 3 / s. 77
Dariusz Klemantowicz – Akta osobowe studentów jako źródło do badań naukowych Nr 1 / s. 31
Filip Kwiatek – Kolekcja fotografii Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce Nr 2 / s. 7
Irena Mamczak-Gadkowska – Franciszek Paprocki, pierwszy kierownik Zakładu Archiwistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Nr 1 / s. 9
Anna Opara-Rak – Akta Notarialne materiałem źródłowym dla genealogów Nr 3 / s. 47
Przemysław Stańko – Zaginiona najstarsza księga miejska Kęt z XIV-XVI wieku Nr 2 / s. 27
Władysław Stępniak – Rada Archiwów wobec programu UNESCO „Pamięć Świata” Nr 4 / s. 37
Krzysztof Stryjkowski – Powojenne początki Archiwum Państwowego w Poznaniu w listach Kazimierza Kaczmarczyka Nr 1 / s. 21
Paweł E. Weszpiński – Mapy i plany w zbiorach archiwalnych. Pilne potrzeby Nr 4 / s. 49
ABC archiwisty zakładowego
Eugeniusz Borodij – Niektóre regulacje prawne dotyczące przechowywania dokumentacji płacowej Nr 1 / s. 47
Marek Konstankiewicz – Wykaz ważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją (część XXXI) Nr 1 / s. 41
Marek Konstankiewicz – Wykaz ważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją (część XXXII) Nr 2 / s. 61
Marek Konstankiewicz – Wykaz ważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją (część XXXIII) Nr 3 / s. 83
Marek Konstankiewicz – Wykaz ważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją (część XXXIV) Nr 4 / s. 63
Recenzje i omówienia
Waldemar Chorążyczewski – Archiwisty Biełarusi. Bijabiblijgraficzny dawiednik, red naukowa U.I. Adamuszka, W.U. Birukowa, Kamitet pa archiwach i sprawawodstwu pry Sawiecie ministrau Respubliki Biełaruś, Biełaruski naukowa-dasledczy instytut dakumentaznaustwa i archiunaj sprawy, Minsk 2006, ss. 254 Nr 3 / s. 89
Adam Grzegorz Dąbrowski – H. Buchner, M. Niewiadomska-Guentzel, Jak korzystać z archiwów państwowych? Przewodnik użytkownika Zintegrowanego Syatemu Informacji Archiwalnej ZoSIA, Warszawa 2008, ss. 72 Nr 2 / s. 93
Robert Degen – Przegląd piśmiennictwa archiwistycznego Nr 1 / s. 55
Robert Degen – Przegląd piśmiennictwa archiwistycznego Nr 2 / s. 69
Paweł Gut – Waldemar Chorążyczewski, Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu czasów nowożytnych, Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007, ss. 312 Nr 1 / s. 68
T. Filipczak – Władysław Horst, Kancelarie i Archiwa Centralnego Komitetu Wykonawczego Polskiej Partii Socjalistycznej, Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej i Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1944-1990), Warszawa, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2006, ss. 360 Nr 1 / s . 73
Anna Laszuk – Les archives des hommes politiques contemporains, Gallimard, Paris 2007, ss. 374 Nr 2 / s. 81
Paulina Ławniczak – Pamięć w wersji cyfrowej czy tradycyjnej? Kilka uwag o publikacji pokonferencyjnej Nr 2 / s. 89
ks. P. Wolnicki – Ks. Władysław Piotr Wlaźlak, Katalog mikrofilmów najstarszych ksiąg metrykalnych z terenu diecezji częstochowskiej, Kraków, Wyd. Drukarnia Pijarów, 2008, ss. 485 Nr 1 / s. 65
Kronika
Waldemar Chorążyczewski – Historyk i archiwista wobec nowych typów źródeł i problemu ich masowości Nr 4 / s. 86
Bartłomiej Broda – XI Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki, Katowice 22-24 kwietnia 2009 r. Nr 3 / s. 96
Paweł Gut – Sprawozdanie z pobytu na 79. Zjeździe Niemieckiego Towarzystwa Archiwistek i Archiwistów w Ratyzbonie , 22-25 września 2009 r. Nr 4 / s. 97
Lucyna Harc – Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział we Wrocławiu w roku 2008 Nr 2 / s. 103
M. Hlebionek – III seminarium sfragistyczne Nr 1 / s. 98
A. Jabłońska, M. Jabłońska – Panel dyskusyjny „Wizerunek archiwów polskich. Wiele narzędzi jeden cel” Nr 4 / s. 69
Andrzej Jabłoński – Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Szczecinie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. Nr 2 / s. 106
R. Karpiesiuk – Wystawa jubileuszowa „60 lat Archiwum UMK” Nr 1 / s. 85
Krzemińska Anna – Kilka uwag archiwisty na kanwie Kongresu Kultury Polskiej  Nr 4 / s. 103
Paulina Ławniczak – „Współpraca dla zachowania różnorodności”. Publikacja materiałów z XL Międzynarodowej Konferencji okrągłego Stołu (CITRA), Quebec, 10-16 listopada 2007 r. Nr 4 / s. 91
B. Pazoła, M. Kacprzak, A. Modzelewska – Udział legnickiego oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w wykonywaniu zadań publicznych jako celów działalności statutowej. Działalność Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy (1996-2009) Nr 4 / s. 82
A. Modzelewska – Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy za rok 2008 Nr 1 / s. 100
Dorota Mróz – III Międzynarodowa Konferencja Archiwalna z cyklu „Wioswnne spotkania archiwalne”: „Standardy edukacji i zawodu archiwisty”, Toruń, 20-21 maja 2009 Nr 3 / 93
Sobczak Anna – Konferencja młodych archiwistów, Berno, 4-5 września 2008 r. Nr 4 / s. 78
M. Wnuk – Konferencja naukowa „Kształcenie archiwistów i zarządców dokumentacji w kontekście wdrażania procesu bolońskiego” Nr 1 / s. 79